Lokal użytkowy 284,28m2, Świętochłowice, Katowicka
600 000 zł 2 110,60 zł/m2

POWIERZCHNIA

284,28 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wywieszono na tablicy urzędowej 18.11.2021 r. Zdjęto z tablicy urzędowej 21.01.2021 r. Świętochłowice, dnia 18 listopada 2021 r. MK.6840.17.2020.GP Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 543/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) położonej przy ul. Katowickiej 34 w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Prawa własności, należącego do Gminy Świętochłowice, lokalu użytkowego nr 2, o pow. 284,28 m2, wraz z udziałem we własności części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącym 440/1000. Lokal użytkowy mieści się w budynku znajdującym się na działce gruntu nr 2239/143, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa G.409, o powierzchni 0,1598 ha, która jest zlokalizowana w województwie śląskim, miejscowość Świętochłowice, przy ul. Katowickiej 34, w dzielnicy Centrum. Lokal użytkowy położony jest na II kondygnacji nadziemnej budynku tj. pierwszym piętrze. Oferowana nieruchomość, znajduje się przy ulicy Katowickiej – jednej z głównych ulic miasta, o dużym natężeniu ruchu, a także dobrze rozwiniętej infrastrukturze handlowo-usługowej (sklepy, poczta, szkoła, przedszkole). Lokalizacja zapewnia dogodne połączenia komunikacji miejskiej z centrum miasta oraz innymi miastami ościennymi. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Położony w centralnej części działki, w pierzei ulicy. Dojście ciągami pieszymi wykonanymi z kostki brukowej, miejsca postojowe w bliskiej odległości od nieruchomości. Budynek o funkcji użytkowej, z dwoma wydzielonymi lokalami. Posiada piwnice, dwie kondygnacje i poddasze użytkowe. Wybudowany w technologii tradycyjnej, tzn. ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany wewnętrzne murowane z cegły, stropy nad piwnicami ceramiczne, nad pozostałymi kondygnacjami drewniane. Elewację budynku stanowią częściowo tynki, częściowo surowa cegła. Ściany wewnętrzne tynkowane. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą, rynny i rury spustowe stalowe. Posadzki betonowe, pokryte glazurą, PCV i panelami. Budynek jednoklatkowy, schody drewniane dwubiegowe. Wejście do budynku nie posiada rampy podjazdowej. W budynku instalacje: woda zimna, woda ciepła, kanalizacja sanitarna, elektryka, C.O., wentylacja grawitacyjna, domofon. Stan techniczny budynku – średni. Do lokalu przynależy klatka schodowa na poziomie parteru. W lokalu aktualnie jest prowadzona działalność gospodarcza – biura. Lokal posiada wydzielone powierzchnie obsługi klientów oraz część administracyjno-socjalną. Wejście do lokalu poprzez wydzieloną klatkę schodową. Na posadzkach ułożone są płytki ceramiczne oraz wykładzina PCV. Ściany otynkowane i pomalowane. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy. Pomieszczenia zostały poddane gruntownym pracom remontowym. Na posadzkach ułożone są płytki ceramiczne, ściany tynkowane i pomalowane. W pomieszczeniu sanitariatów przeprowadzony został remont. W lokalu znajdują się instalacje: woda zimna, woda ciepła z podgrzewacza elektrycznego, kanalizacja sanitarna, elektryczna, ogrzewanie – grzejniki elektryczne, wentylacja grawitacyjna. Teren nieruchomości nieogrodzony, brak ochrony. Zagospodarowanie nieruchomości oceniono jako średnie. 2. Teren, na którym znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem mieszkalnym objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomskiej oraz torów olejowych i granicy administracyjnej miasta. Uchwała nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Teren oznaczony jest symbolem: U – tereny zabudowy usługowej. 3. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 4. Cenę wywoławczą do II przetargu ustala się w wysokości 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 5. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 6. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 23pokaż telefon do dnia 17 stycznia 2021 r. z dopiskiem: „MK/2021/wadium do II przetargu ul. Katowicka 34”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu: 1) Pisemne zgłoszenie (druk do pobrania na stronie BIP Świętochłowice) uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści: - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”; - „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”; - „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”. 2) Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 11. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA nr 70 1020 23pokaż telefon wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca. 14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). 15. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 16. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54. 17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 112, tel. 32 pokaż telefon. Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice I Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Sławomir Pośpiech Kontakt: Urząd Miasta Świętochłowice tel: 32 pokaż telefon
Numer oferty: 2081/3186/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Świętochłowice, Katowicka

Podobne nieruchomości