To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: świętokrzyskie, staszowski, Staszów

Lokal użytkowy na sprzedaż Staszów, gen. Mariana Langiewicza

142,77 m2
328 000 PLN 2 297 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W STASZOWIE PRZY UL. LANGIEWICZA 15 Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27 25-510 Kielce działający w imieniu: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Oznaczenie lokalu według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: Lokal niemieszkalny wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 154,60 m2 (lokal – 142,77 m2 + powierzchnia dwóch przynależnych piwnic – 11,83 m2) położony jest w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Langiewicza 15 w Staszowie, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie Dla wskazanego lokalu Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KI1A/00024997/5. Szczegółowy opis lokalu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT Cena wywoławcza wynosi 328.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych i zero groszy). Sprzedaż przedmiotowego lokalu podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący. Termin i miejsce składania pisemnych ofert Oferty należy składać w terminie do 27.09.2021 r. do godz. 15.00: Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce lub doręczyć osobiście na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, budynek A - Biuro podawcze lub ul. Kolberga 2a, 25-620 Kielce, hol główny - Biuro podawcze od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w dniach pracy urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta - sprzedaż lokalu ZUS w Staszowie, ul. Langiewicza 15. Nie otwierać przed 29.09.2021 r. godz. 11.00” Wzór oferty znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert odbędzie się w obecności oferentów w dniu 29.09.2021 r. o godz. 11:00 w obiekcie ZUS Oddział w Kielcach, ul. Kolberga 2a, sala konferencyjna 056, parter. Warunki przystąpienia do przetargu Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości 16.400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych i zero groszy) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 27.09.2021 r. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Kielcach: PKO BP S.A. konto numer: 13 1020 5590 0000 0502 9120 7016 Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż lokalu ZUS w Staszowie przy ul. Langiewicza 15” Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Oddziału ZUS w Kielcach. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. osoba ustalona jako nabywca lokalu), nie pokryje kosztów sporządzenia i nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo własności lokalu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium wraz z odsetkami banku organizatora przetargu, nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci oraz w siedzibie organizatora przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Kolberga 2a w pokoju 423, IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30. Informacja o wizji lokalnej Wizji lokalnej przedmiotowego lokalu można dokonać do dnia 27.09.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Rafałem Dorozem, tel. 502-000-965, e-mail: rafal.doroz@zus.pl lub Panem Dariuszem Grabowskim tel. 41 33-56-760 lub 502-000-967, e-mail: dariusz.grabowski@zus.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00. Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.), w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 PLN Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do uzyskania zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na jej sprzedaż. Podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach tel: 502 000 967 dariusz.grabowski@zus.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
142,77 m2
Lokalizacja:
województwo: świętokrzyskie powiat: Staszowski gmina: Staszów miejscowość: Staszów ulica: gen. Mariana Langiewicza

Podobne oferty w tej lokalizacji