Lokal użytkowy 650,23 m2, Stargard, Warszawska
521 923 zł 802,67 zł/m2
Kontakt

Lokal użytkowy na sprzedaż Stargard, Warszawska - 650,23 m2

802,67 zł/m2 521 923

Szczegóły

Kategoria:
Lokale użytkowe na sprzedaż
Lokalizacja:
Stargard, Warszawska
Cena:

521 923 zł

Cena za m2
802,67 zł/m2
Przeznaczenie:
handel, usługi
Numer oferty:
1761/3186/OLS
Piętro:
Parter
Powierzchnia całkowita:
650,23 m2

Opis oferty

Stargard, dnia 29.06.2020 r. NN.II.6840.56.7.2019.PJ4 Starosta Stargardzki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Przedmiotem sprzedaży jest: 1) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej lokal użytkowy nr 2 o pow. 650,23 m2, znajdujący się w budynku nr 6 przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na które składają się pomieszczenia byłej sali gimnastycznej o pow. 155 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 75,67 m2, wraz z tożsamym udziałem w gruncie działki 442/1 o pow. 0,1686 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard, 2) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności działek o numerach: 442/2 o pow. 0,0020 ha i 442/3 o pow. 0,0028 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard, 3) prawo własności niezabudowanej działki nr 441 o pow. 0,0370 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard. Dla nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1 i 2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr SZ1T/000pokaż telefon, natomiast dla nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 3 prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1T/001pokaż telefon. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w ppkt 1-3 wynosi 521 923,00 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 00/100), na którą składa się: 1) cena lokalu użytkowego określonego w pkt 1 ppkt 1 wynosi 506 790,00 zł (słownie złotych: pięćset sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 00/100), 2) cena udziału w gruncie w działkach oznaczonych w pkt 1 ppkt 2 wynosi 3 121,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto dwadzieścia jeden 00/100), 3) cena działki opisanej w pkt 1 ppkt 3 wynosi 12 012,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy dwanaście 00/100). Uwaga: Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Wysokość wadium wynosi 53 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie wynosi 5 300,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta 00/100). Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu” przyjęte uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienione uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. przewiduje funkcję terenów śródmiejskich zespołów mieszkaniowych (symbol SM.2a.5). Opis nieruchomości. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem BI – tereny zabudowane inne i Bp – tereny pod zabudowę. W skład lokalu użytkowego wchodzą: pomieszczenie piwniczne o pow. 179,12 m², klatka schodowa o pow. 1,49 m², pomieszczenia na I piętrze o pow. 223,11 m², pomieszczenia na poddaszu 246,51 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia na parterze budynku: była sala gimnastyczna o pow. 155 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni 75,67 m². Budynek wolnostojący biurowo-mieszkalny, trzykondygnacyjny, powstał w technologii tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dwie klatki schodowe. W piwnicy zlokalizowano garaże i komórkę lokatorską. Wrota wjazdowe drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową. Stan budynku dostateczny. Teren niezagospodarowany. Dojazd do budynku z drogi publicznej z ulicy Warszawskiej. Lokal użytkowy nr 2 przy ul. Warszawskiej jest nieużytkowany oraz wyłączony z bieżącej eksploatacji. Wcześniej budynek pełnił funkcje administracyjno – biurowe. Obciążenia nieruchomości Część działki nr 441, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1T/001pokaż telefon obciążona jest nieodpłatną, ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy – Miasta Stargard, w związku z zaplanowaną budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis służebności zawarty jest w dziale III księgi wieczystej Nr SZ1T/001pokaż telefon. Ponadto przez teren działki nr 441 przechodzą kable niskiego i średniego napięcia oraz telekomunikacyjny, a także kanalizacja ogólnospławna. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 w Sali nr 103. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Pozostałe warunki przetargu 1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości winno wpłynąć do dnia 10.09.2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 48pokaż telefon z dopiskiem „Wadium na nieruchomość ul. Warszawska w Stargardzie”. 2. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: - dowodu wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego. 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków. 7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/4pokaż telefon. 8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 48pokaż telefon najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium. 10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pokój nr 205 (tel. 91/4pokaż telefon) e-mail: Kontakt: Starostwo Powiatowe w Stargardzie tel: 91/4pokaż telefon
Numer oferty: 1761/3186/OLS


Lokalizacja

Stargard, Warszawska

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)