To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Stargard

Lokal użytkowy na sprzedaż Stargard, Warszawska

650,23 m2
521 923 PLN 803 zł/m2
Opis
Stargard, dnia 29.06.2020 r. NN.II.6840.56.7.2019.PJ4 Starosta Stargardzki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Przedmiotem sprzedaży jest: 1) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej lokal użytkowy nr 2 o pow. 650,23 m2, znajdujący się w budynku nr 6 przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na które składają się pomieszczenia byłej sali gimnastycznej o pow. 155 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 75,67 m2, wraz z tożsamym udziałem w gruncie działki 442/1 o pow. 0,1686 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard, 2) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności działek o numerach: 442/2 o pow. 0,0020 ha i 442/3 o pow. 0,0028 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard, 3) prawo własności niezabudowanej działki nr 441 o pow. 0,0370 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard. Dla nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1 i 2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr SZ1T/00091381/1, natomiast dla nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 3 prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1T/00129471/5. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w ppkt 1-3 wynosi 521 923,00 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 00/100), na którą składa się: 1) cena lokalu użytkowego określonego w pkt 1 ppkt 1 wynosi 506 790,00 zł (słownie złotych: pięćset sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 00/100), 2) cena udziału w gruncie w działkach oznaczonych w pkt 1 ppkt 2 wynosi 3 121,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto dwadzieścia jeden 00/100), 3) cena działki opisanej w pkt 1 ppkt 3 wynosi 12 012,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy dwanaście 00/100). Uwaga: Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Wysokość wadium wynosi 53 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie wynosi 5 300,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta 00/100). Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu” przyjęte uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienione uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. przewiduje funkcję terenów śródmiejskich zespołów mieszkaniowych (symbol SM.2a.5). Opis nieruchomości. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem BI – tereny zabudowane inne i Bp – tereny pod zabudowę. W skład lokalu użytkowego wchodzą: pomieszczenie piwniczne o pow. 179,12 m², klatka schodowa o pow. 1,49 m², pomieszczenia na I piętrze o pow. 223,11 m², pomieszczenia na poddaszu 246,51 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia na parterze budynku: była sala gimnastyczna o pow. 155 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni 75,67 m². Budynek wolnostojący biurowo-mieszkalny, trzykondygnacyjny, powstał w technologii tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dwie klatki schodowe. W piwnicy zlokalizowano garaże i komórkę lokatorską. Wrota wjazdowe drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową. Stan budynku dostateczny. Teren niezagospodarowany. Dojazd do budynku z drogi publicznej z ulicy Warszawskiej. Lokal użytkowy nr 2 przy ul. Warszawskiej jest nieużytkowany oraz wyłączony z bieżącej eksploatacji. Wcześniej budynek pełnił funkcje administracyjno – biurowe. Obciążenia nieruchomości Część działki nr 441, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1T/00129471/5 obciążona jest nieodpłatną, ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy – Miasta Stargard, w związku z zaplanowaną budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis służebności zawarty jest w dziale III księgi wieczystej Nr SZ1T/00129471/5. Ponadto przez teren działki nr 441 przechodzą kable niskiego i średniego napięcia oraz telekomunikacyjny, a także kanalizacja ogólnospławna. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 w Sali nr 103. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Pozostałe warunki przetargu 1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości winno wpłynąć do dnia 10.09.2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z dopiskiem „Wadium na nieruchomość ul. Warszawska w Stargardzie”. 2. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: - dowodu wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego. 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków. 7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/48 04 929. 8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium. 10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pokój nr 205 (tel. 91/48 04 929) e-mail: kpajor@powiatstargardzki.eu Kontakt: Starostwo Powiatowe w Stargardzie tel: 91/48 04 929 kpajor@powiatstargardzki.eu
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
650,23 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Stargardzki gmina: Stargard miejscowość: Stargard ulica: Warszawska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 23m2 biuro Warszawa, Śródmieście, Wilcza
biuro Warszawa, Śródmieście, Wilcza

Do sprzedaży lokal użytkowy o powierzchni 23m2 położony w ścisłym centrum przy ul. Wilczej. Usytuowany na parterze w kamienicy z okresu międzywojnia. Wejście i okno od ul. Wilczej. Idealny na cele i...

biuro na sprzedaż, Warszawa
555 000 zł 490 000 zł
23 m2 1 21 304 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 2013m2 biuro Warszawa, Włochy
biuro Warszawa, Włochy

Kameralny budynek biurowy położony blisko Al. Krakowskiej. Elewacja – częściowo kamień, częściowo ściany kurtynowe szklane, pozostałe powierzchnie tynk mineralny. Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi n...

biuro na sprzedaż, Warszawa
7 500 000 zł
2013 m2 3 726 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 115m2 biuro Warszawa, Mokotów, Aleja Wilanowska
biuro Warszawa, Mokotów, Aleja Wilanowska

APRATAMENT NA BIURO NA MOKOTOWIE APARTMENT FOR AN OFFICE IN MOKOTÓW     EuroVilla prezentuje Państwu przestronny i słoneczny apartament o powierzchni 115 m2 położony jest na pierwszym piętrze w  ka...

biuro na sprzedaż, Warszawa
960 000 zł
115 m2 8 348 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 550m2 lokal użytkowy Warszawa, Wilanów, Wiertnicza
lokal użytkowy Warszawa, Wilanów, Wiertnicza

EUROVILLAprezentuje dom wolnostojący na sprzedaż w Wilanowie przystosowany na cele biurowe (działka 493m2). Budynek położony w bardzo dobrej lokalizacji z własnym parkingiem na 11 samochodów. Budyn...

lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
4 000 000 zł
550 m2 7 273 zł/m2