To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Stargard

Lokal użytkowy na sprzedaż Stargard, Warszawska

650,23 m2
579 913 PLN 892 zł/m2
Opis
Stargard, dnia 07.04.2020 r. NN.II.6840.56.3.2019.WL1 Starosta Stargardzki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Przedmiotem sprzedaży jest: 1) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej lokal użytkowy nr 2 o pow. 650,23 m2, znajdujący się w budynku nr 6 przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na które składają się pomieszczenia byłej sali gimnastycznej o pow. 155 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 75,67 m2, wraz z tożsamym udziałem w gruncie działki 442/1 o pow. 0,1686 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard, 2) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności działek o numerach: 442/2 o pow. 0,0020 ha i 442/3 o pow. 0,0028 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard, 3) prawo własności niezabudowanej działki nr 441 o pow. 0,0370 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard. Dla nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1 i 2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr SZ1T/00091381/1, natomiast dla nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 3 prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1T/00129471/5. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w ppkt 1-3 wynosi 579 913,00 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście 00/100), na którą składa się: 1) cena lokalu użytkowego określonego w pkt 1 ppkt 1 wynosi 563 100,00 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto 00/100), 2) cena udziału w gruncie w działkach oznaczonych w pkt 1 ppkt 2 wynosi 3 467,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 00/100), 3) cena działki opisanej w pkt 1 ppkt 3 wynosi 13 346,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć 00/100). Uwaga: Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Wysokość wadium wynosi 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie wynosi 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu” przyjęte uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienione uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. przewiduje funkcję terenów śródmiejskich zespołów mieszkaniowych (symbol SM.2a.5). Opis nieruchomości. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem BI – tereny zabudowane inne i Bp – tereny pod zabudowę. W skład lokalu użytkowego wchodzą: pomieszczenie piwniczne o pow. 179,12 m², klatka schodowa o pow. 1,49 m², pomieszczenia na I piętrze o pow. 223,11 m², pomieszczenia na poddaszu 246,51 m². Do lokalu przynależne są pomieszczenia na parterze budynku: była sala gimnastyczna o pow. 155 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni 75,67 m². Budynek wolnostojący biurowo-mieszkalny, trzykondygnacyjny, powstał w technologii tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dwie klatki schodowe. W piwnicy zlokalizowano garaże i komórkę lokatorską. Wrota wjazdowe drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową. Stan budynku dostateczny. Teren niezagospodarowany. Dojazd do budynku z drogi publicznej z ulicy Warszawskiej. Lokal użytkowy nr 2 przy ul. Warszawskiej jest nieużytkowany oraz wyłączony z bieżącej eksploatacji. Wcześniej budynek pełnił funkcje administracyjno – biurowe. Obciążenia nieruchomości Część działki nr 441, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1T/00129471/5 obciążona jest nieodpłatną, ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy – Miasta Stargard, w związku z zaplanowaną budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis służebności zawarty jest w dziale III księgi wieczystej Nr SZ1T/00129471/5. Ponadto przez teren działki nr 441 przechodzą kable niskiego i średniego napięcia oraz telekomunikacyjny, a także kanalizacja ogólnospławna. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 w Sali nr 103. Pozostałe warunki przetargu 1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości winno wpłynąć do dnia 10.06.2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z dopiskiem „Wadium na nieruchomość ul. Warszawska w Stargardzie”. 2. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: - dowodu wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego. 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków. 7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/48 04 929. 8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium. 10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pokój nr 205 (tel. 91/48 04 929) Kontakt: Starostwo Powiatowe w Stargardzie tel: 91/48 04 929 kpajor@powiatstargardzki.eu
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
650,23 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Stargardzki gmina: Stargard miejscowość: Stargard ulica: Warszawska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 350m2 biuro Warszawa, Ursynów, Albatrosów
biuro Warszawa, Ursynów, Albatrosów

Przestronny wyremontowany dom na Ursynowie niedaleko ulicy Puławskiej. Dobre połączenie z innymi dzielnicami oraz centrum miasta. Do przystanku autobusowego 3 minuty pieszo, do metra Stokłosy pieszo o...

biuro na sprzedaż, Warszawa
2 250 000 zł
350 m2 7 6 429 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt usługowy na sprzedaż 44m2 punkt usługowy Warszawa, Mokotów
punkt usługowy Warszawa, Mokotów

Lokal z działającym biznesem, marką, wyposażeniem i klientami! Na sprzedaż lokal usługowy o powierzchni 43,70m2, położony na parterze przy ulicy Nałęczowskiej na Mokotowie. Cena: 449 000zł + VAT (do...

punkt usługowy na sprzedaż, Warszawa
449 000 zł
43,70 m2 10 275 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 3017m2 lokal użytkowy Warszawa, Ursynów, Wyczółki 2
lokal użytkowy Warszawa, Ursynów, Wyczółki 2

WILSON'S  NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE  Przedmiotem oferty sprzedaży jest obiekt biurowy wolnostojący, trzy kondygnacyjny z częścią magazynową z przeznaczeniem na działalność biurowo - magazynową na dz...

lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
15 000 000 zł
3017 m2 4 972 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 402m2 biuro Łomianki, Warszawska
biuro Łomianki, Warszawska

WILSON'S NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE  - BEZ PROWIZJI Oferujemy do sprzedaży nowoczesny budynek biurowo-usługowy w Łomiankach, przy trasie nr 7, głównej drodze łączącej Warszawę i Gdańsk. Obiekt ma 40...

biuro na sprzedaż, Łomianki
3 360 000 zł
401,96 m2 8 359 zł/m2