To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubelskie, Pokrówka

Lokal użytkowy na sprzedaż Pokrówka, Gminna

1855 m2
1 675 000 PLN 903 zł/m2
Opis
Obwieszczenie Syndyk masy upadłości ADO-MED Kliniki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą Lublinie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu numer 308/1 o powierzchni 3,0302 ha dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1C/00049596/1 za cenę nie niższą 1 675 000,00 złotych netto. Wymagane wadium wynosi 100 000,00 złotych Nieruchomość położona jest w miejscowości Pokrówka przy ul. Gminnej 61. Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu. Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych praw z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 06 8025 0007 0710 5959 2000 0010 Ważna oferta powinna zawierać: 1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/ 2. Adres do doręczania korespondencji 3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty 4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/ 5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone. 6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta 8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. 9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC. Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 11 października 2019r. w KANCELARII DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO w Lublinie ul. Bursaki 14/31, 20-150 Lublin w godzinach 10-14 z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości POKRÓWKA”. Otwarcia ofert dokona syndyk. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku. Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu. Kontakt: ADO-MED Kliniki sp. z o.o. w upadłości tel: 601-511-606 krzysztof.nastulak@o2.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 855 m2
Lokalizacja:
województwo: lubelskie powiat: Chełmski gmina: Chełm miejscowość: Pokrówka ulica: Gminna

Podobne oferty w tej lokalizacji