To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Pelplin

Lokal użytkowy na sprzedaż Pelplin, Mickiewicza

95,38 m2
11 460 PLN 120 zł/m2
Opis
RPŚ.680.1.8.2021.KR Pelplin, dnia 14 października 2021 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 poz. 1990 zez mianami) oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) §13, §14 oraz §17 Uchwały XVII/150/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 1534), Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę n. w. nieruchomości lokalowej położonej w Pelplinie: 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Numer działki: Udział w działce nr 134/3 i częściach wspólnych budynku 0,0377 oznaczenie: Lokal użytkowy nr 1 o pow. 95,38 m2 opis: Lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku mieszkalno – usługowym, zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 2. Budynek w którym znajduje się przedmiot przetargu znajduje się na działce nr 134/3 o powierzchni 3913 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1T/00054018/7. W przedmiotowym lokalu znajdują się takie instalacje jak: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Brak ogrzewania c.o., konieczne ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym. Stan zagospodarowania lokalu - obecnie użytkowany. Lokal wydany zostanie nowemu najemcy w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Czynsz dzierżawny: cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto: 11 460,00 zł do wylicytowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT - Wadium: - Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto: 2 292,00 zł (w tytule wadium należy wskazać oznaczenie lokalu użytkowego) - Minimalne postąpienie: - minimalne postąpienie w wysokości 1% rocznego czynszu dzierżawnego netto: 114,60 zł Rodzaj: Oddanie w dzierżawę na okres do 16.07.2023r., w trybie nieograniczonego przetargu ustnego 2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 listopada 2021 r., o GODZ. 9°° w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4 – I piętro (sala ślubów). Termin pierwszego przetargu: 06.10.2021r. 3. WADIUM: Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu najpóźniej do dnia 09 listopada 2021 r., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznej opłaty za najem lokalu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: 1) dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, 2) dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 3) Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. 5. UWAGI: 1) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2) Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 3) Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. 4) Informacji o sposobie zagospodarowania nieruchomości można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin – II piętro, pok. nr 24 (tel. 58 536-12-61 wew. 12). 5) O terminie zawarcia umowy dzierżawy, wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. 6) Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo odstąpienia od przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Pelplin, ul. Pl. Grunwaldzki 4, pokój nr 29, tel. 58 536-12-61 w.12. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin /-/ Mirosław Chyła Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 14 października 2021r. do dnia 16 listopada 2021r. oraz na stronie internetowej bip.pelplin.pl Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 536-12-61 w.12 burmistrz@pelplin.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
95,38 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Tczewski gmina: Pelplin miejscowość: Pelplin ulica: Mickiewicza

Podobne oferty w tej lokalizacji