To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków

Lokal użytkowy na sprzedaż Kraków, Bracka

1898,40 m2
13 818 272 PLN 7 279 zł/m2
Opis
Ogłoszenie o przetargu Likwidator spółki pod firmą Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 (zwany dalej: Prowadzący Przetarg) ogłasza przetarg pisemny ofertowy z możliwością ustnej licytacji (w przypadku zaistnienia przesłanek do jej przeprowadzenia) na zbycie udziału Spółki wynoszącego 3/4 części w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1P/00107678/8, stanowiącej działkę nr 394 o powierzchni 0,0730 ha, zabudowaną budynkiem zabytkowej kamienicy przy ulicy Brackiej 13 w Krakowie – Stare Miasto, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 1 (dalej jako „Nieruchomość”). Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w Kancelarii Notarialnej Marta Skrzyniarz Notariusz w Krakowie (31-524) przy ul. Grunwaldzkiej 26/1 w dniu 01.02.2019 r. o godzinie 10:00. Oferent jest uprawniony do oględzin Nieruchomości po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr kontaktowy: 12 634 52 92). Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Prowadzącego Przetarg. Z dokumentacją dotycząca przetargu (m.in. operatami szacunkowymi oraz Warunkami Przetargu) można zapoznać się w siedzibie Spółki (ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 -16.00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu (nr kontaktowy: 12 634 52 92) oraz po złożeniu oświadczenia przez oferenta o zachowaniu w poufności informacji o treści ww dokumentów. Warunki Przetargu opublikowane są na stronie internetowej: www.dawro.pl/limig Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości wynosi 13 818 272,00 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100) netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej Nieruchomości, tj. kwoty 690 913, 60 zł na rachunek bankowy Spółki nr 63 1240 4650 1111 0010 6535 0613 w terminie do dnia 31.01.2019 r. Po otwarciu ofert, w razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło ważne oferty równorzędne cenowo, Prowadzący Przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji oraz o wysokości postąpienia. Oferty pisemne należy składać w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków w terminie do dnia 31.01.2019 r. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii Notarialnej wpłynie do dnia 31.01.2019 r. Oferta powinna być umieszczona w kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą/firmą oferenta – a tę kopertę umieszcza się w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości przy ul. Brackiej 13 w Krakowie –NIE OTWIERAĆ”, zaadresowanej na adres Kancelarii Notarialnej. Oferty złożone w przetargu są wiążące przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: - Likwidator oraz członkowie Rady Nadzorczej; - osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; - małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w niniejszym punkcie; - osoby, które pozostają z Prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Prowadzącego przetarg; Prowadzący Przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, w każdym czasie bez podania przyczyn - w takim przypadku oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Spółki lub Prowadzącego Przetarg z tego tytułu. W przypadku odwołania przetargu bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert wadia zostaną zwrócone na rachunki bankowe oferentów w terminie 14 dni od dnia, w którym przetarg miał zostać przeprowadzony. Kontakt: Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji tel: 12 634 52 92 kontakt@krknh2.com.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1898,40 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków gmina: Kraków miejscowość: Kraków ulica: Bracka

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE
1300 m2 2 154 zł/m2
inne Otwock
2 800 000 zł