To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, jeleniogórski, Kowary

Lokal użytkowy na sprzedaż Kowary, Ludwika Waryńskiego

245,36 m2
164 100 PLN 669 zł/m2
Opis
Udział 43,22 % w budynku mieszkalno-użytkowym ZARZĄDZENIE NR 0050.168. 2021 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1 oraz ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonego w Kowarach przy ul. Wiejskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1372 ze zm.), art. 35, 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1899 ze zm. ) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 1.Ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 43,22% w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1 wraz z udziałem wynoszącym 43,22% w prawie własności działki gruntu numer 104/2 ( obręb 0003, a.m. 3 ) o pow. 0,0406 ha, opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia 2.Ogłasza I ( pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką numer 81/3 ( obręb 0004, a.m. 4 ) o pow. 0,0271 ha, położonego w Kowarach przy ul. Wiejskiej, opisanego w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1899 ze zm. ) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. z 2014 Dz. U. poz. 1490 ze zm.). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kowary, dnia 03 listopada 2021r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.168.2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.11.2020r. OGŁOSZENIE o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 43,22% w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1 wraz z udziałem wynoszącym 43,22% w prawie własności działki gruntu numer 104/2 ( obręb 0003, a.m. 3 ) o pow. 406 m2, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.147. 2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15.09.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu ( bip ) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 16.09.2021r. do dnia 07.10.2021r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.11.2021r. ), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.11.2021r. do 04.12.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Udział Gminy Miejskiej Kowary wynoszący 43,22 % w nieruchomości oznaczonej działką gruntu nr 104/2 (obręb 3, a.m. 3) o pow. 406 m2 położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego numer 1. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00042877/2. 3.Opis nieruchomości: Udział Gminy Miejskiej Kowary wynoszący 43,22% w budynku mieszkalno- użytkowym o pow. użytkowej 567,70 m2. Budynek w złym stanie technicznym, od dawna nie użytkowany, zdewastowany. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Decyzją nr 16 z dnia 16.05.2014r., podlegającą natychmiastowemu wykonaniu, zakazał użytkowania budynku do czasu usunięcia nieprawidłowości, stwierdzając, że stan techniczny budynku zagraża zarówno mieszkańcom, jak również osobom mogącym znaleźć się w jego bezpośrednim otoczeniu a także bezpieczeństwu mienia. Budynek pozbawiony wewnątrz wszystkich instalacji. Budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 175,48 m2. W przedmiotowym budynku dotychczas został wyodrębniony lokal mieszkalno- użytkowy z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu wynoszącym 49,19%, będący własnością osób fizycznych oraz lokal mieszkalny numer 4 z udziałem 7,59 % będący własnością osoby fizycznej. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D przyjętym uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 26.10.2006r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 5U/MNW tj. o przeznaczeniu podstawowym: usługi nieuciążliwe i uzupełniającym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna, infrastruktura techniczna. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza udziału Gminy Kowary w nieruchomości budynkowej: 164.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100). Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. 7.Wysokość wadium 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 04.11.2021r. do dnia 04.12.2021r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl/) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 07 grudnia 2021r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228. Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
245,36 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Karkonoski gmina: Kowary miejscowość: Kowary ulica: Ludwika Waryńskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji