Lokal użytkowy 376,26m2, Jędrzejów, Kościelna
696 000 zł 1 849,78 zł/m2

POWIERZCHNIA

376,26 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10 Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27 25-510 Kielce działający w imieniu: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka o nr ewidencyjnym 167, obręb 05 o powierzchni 357 m2, położona przy ul. Kościelnej 10 w Jędrzejowie, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 376,26 m2 (dodatkowo podpiwniczenie o powierzchni 71,39 m2). Dla wskazanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KI1J/000pokaż telefon. Szczegółowy opis nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT Cena wywoławcza wynosi 696.000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący. Termin i miejsce składania pisemnych ofert Oferty należy składać w terminie do 04.10.2021 r. do godz. 15.00: Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce lub doręczyć osobiście na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, budynek A - Biuro podawcze lub ul. Kolberga 2a, 25-620 Kielce, hol główny - Biuro podawcze od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w dniach pracy urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta - sprzedaż nieruchomości ZUS w Jędrzejowie, ul. Kościelna 10. Nie otwierać przed 06.10.2021 r. godz. 11.00” Wzór oferty znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert odbędzie się w obecności oferentów w dniu 06.10.2021 r. o godz. 11:00 w obiekcie ZUS Oddział w Kielcach, ul. Kolberga 2a, sala konferencyjna 056, parter. Warunki przystąpienia do przetargu Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości 13.920,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i zero groszy) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 04.10.2021 r. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Kielcach: PKO BP S.A. konto numer: 13 1020 55pokaż telefon Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej 10” Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Oddziału ZUS w Kielcach. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. osoba ustalona jako nabywca nieruchomości), nie pokryje kosztów sporządzenia i nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium wraz z odsetkami banku organizatora przetargu, nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci oraz w siedzibie organizatora przetargu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Kolberga 2a w pokoju 423, IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30. Informacja o wizji lokalnej Wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości można dokonać do dnia 04.10.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Rafałem Dorozem, tel. 502pokaż telefon, e-mail: lub Panem Dariuszem Grabowskim tel. 41 3pokaż telefon lub 502pokaż telefon, e-mail: , od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00. Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159, 255) w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 PLN Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do uzyskania zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na jej sprzedaż. Informacja o prawie pierwokupu przysługującemu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości Na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1100, 2127, z 2021 r. poz. 11, 223) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości, do parafowania projektu warunkowej umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN. Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5995 Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5996 Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5997 Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach tel: 502pokaż telefon
Numer oferty: 8427/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jędrzejów, Kościelna

Podobne nieruchomości