Lokal użytkowy 659,9m2, Jaworzno
616 000 zł 933,47 zł/m2

POWIERZCHNIA

659,90 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Spółka TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno, NIP 632-pokaż telefon, REGON 276pokaż telefon, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000pokaż telefon przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całości ZAPRASZA do złożenia dokumentów przetargowych na zakup: prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej nr 279/17 obręb 165 m Jaworzno, o powierzchni 1 537,00 m2, prawa własności budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o pow. użytkowej 659,90 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/000pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z drogą dojazdową, którą stanowi działka nr 279/18 obr. 165 m. Jaworzno o powierzchni 437 m 2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/000pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Obszar, na którym położona jest powyższa nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podłęże Las” w Jaworznie, zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/590/2010 /01 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 31 sierpnia 2010r. Nr 165 poz. 2701) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem PEE- Elektrownia Jaworzno. Współrzędne GPS – N: 50°12’10.00”; E: 19°12’20.00” Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 616 000,00 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych 00/100) Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 12.10.2020r. do godziny 14:00 Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661pokaż telefon od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 08.10.2020r. Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej: www.nieruchomości.tauron.pl Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomości.pl. Kontakt: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna tel: 661pokaż telefon
Numer oferty: 7643/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jaworzno

Podobne nieruchomości