Lokal użytkowy 1005,6m2, Grabówno
611 098 zł 607,69 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1005,60 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

1

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w Kaczorach ul. Kościelna 17 informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa oraz na stronie BIP nadleśnictwa w dniu 10.07.2018 r. ukazało się ogłoszenie o: pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabytkowej, tj.: ZESPOŁU PAŁACOWO-DWORSKO-PARKOWEGO W GRABÓWNIE Zespół tworzą: Pałac XIX wieczny wraz z otoczeniem, park dworski położony na działce 8168/16 o łącznej powierzchni 1,7060 ha. Do pałacu przynależy udział 1604pokaż telefon we współwłasności działki 660 o powierzchni 0,0040 ha zabudowanej biologiczną oczyszczalnią ścieków. Adres administracyjny: województwo wielkopolskie, powiat pilski, gmina Miasteczko Krajeńskie, miejscowość Grabówno 72, Nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A. Cena netto nieruchomości: 611 098,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), na którą składa się: a) cena nieruchomości zabytkowej: 587 000,00 zł b) cena udziału we współwłasności działki: 24 098,00 zł Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (dotyczy udziału we współwłasności działki 660). Sprzedaż nieruchomości odbywa się w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego (Dz.U. z 2007 Nr 78 poz. 532). Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2018 r. godz. 11.30. Wszystkie szczegóły na temat sprzedaży treść ogłoszenia oraz Instrukcja dla oferentów do pobrania na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka: KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA) https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory PRZEDMIOT PRZETARGU: " Nieruchomość zabytkowa, zabudowana będąca własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kaczory". 1. Opis przedmiotu sprzedaży: zespół pałacowo-dworsko-parkowy położony w miejscowości Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski obejmujący działkę oznaczoną nr 8168/16 o obszarze 1,7060 ha oraz udział w części 1604pokaż telefon we współwłasności działki nr 660 o obszarze 0,0040 ha zabudowanej biologiczną, przydomową oczyszczalnia ścieków (nieruchomość nie znajduje się w rejestrze zabytków). 2. Zespół pałacowo-dworsko-parkowy wpisany jest do księgi A rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A (decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 roku). Sporządził: Anna Salas Arieta Kaczory – 2018 r. I. Informacja ogólne. Sprzedający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory reprezentowane przez Jacka Zwierzyńskiego - Nadleśniczego siedziba Nadleśnictwa ul. Kościelna 17 64-810 Kaczory tel. (067) 28 31 461, fax. (067)pokaż telefon województwo wielkopolskie powiat pilski I. Tryb udzielania zamówienia 1. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011 r Nr 12 poz. 59 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r (Dz.U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz ustawy z dnia 21.08.1997 (Dz.U. z 2010 r Nr 102 poz. 651) o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust.3. 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa, zwana dalej Komisją , powołaną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa. 3. Nadleśniczy może z ważnych powodów odwołać ogłoszony przetarg , informując o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia w przetargu. II. Stan prawny nieruchomości: 1. Nieruchomość znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory. 2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW PO2H/000pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku. Nieruchomość nie jest obciążona tytułem egzekucyjnym ani żadnym ograniczonym prawem rzeczowym. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań. Do nieruchomości nie zgłoszono roszczeń. 3. Nadleśnictwo Kaczory posiada zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06.08.2013r. (Zn.spr. ZS-T-2201pokaż telefon) na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 4. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w księdze A rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A (decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 r roku). Zapis z rejestru zabytków : "park, dwór oraz pałac". 5. Nadleśnictwo Kaczory uzyskało opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na sprzedaż (w załączeniu). II. Opis przedmiotu sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest: 1. Zespół pałacowo-dworsko-parkowy położony w miejscowości Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski obejmujący działkę oznaczoną nr 8168/16 o obszarze 1,7060 ha. Zespół pałacowo - dworsko - parkowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A (decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 roku). Opis użytków dla działki 8168/16 wg. ewidencji gruntów: grunty orne R IV A o pow. 0,3000 ha inne tereny Bi o pow. 0,3100 ha tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz o pow. 1,0960 ha łącznie 1,7060 ha. Nieruchomość posiada następujące urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącze energetyczne , przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest: Budynkiem pałacu (nr inw.165/159); typ architektoniczny: duża willa w stylu eklektycznym właściwym dla środowiska ziemiańskiego. Pałac jest budynkiem piętrowym w korpusie głównym , z dwukondygnacyjną wnęką w elewacji frontowej na osi i parterowymi częściami (skrzydłami) bocznymi. Nad korpusem głównym dach czterospadowy o niewielkich spadkach , nad częściami bocznymi dachy płaskie jednospadowe. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa z mieczami i zastrzałami. Ściany murowane z cegły. Stropy nad piwnicami łukowe . Stropy międzykondygnacyjne belkowe drewniane z podsufitką Stolarka okienna i drzwiowa drewniana (w dużym stopniu pierwotna ). Powstanie obiektu datuje się na II połowę XIX wieku. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. Budynek otoczony jest parkiem dworskim. Park ma charakter krajobrazowy. Drzewostan założony został głównie z rodzimych gatunków drzew liściastych, wśród których dominują lipy, klony i buki. W parku zachowały się częściowo zatarte ale o dających rozpoznać się konturach aleje. Drzewostan pielęgnowany był w podstawowym zakresie i nie był odtwarzany. Dane techniczne pałacu: Powierzchnia zabudowy: 492,90 m2 Powierzchnia użytkowa: 834,00 m2 Powierzchnia całkowita: 1 433,00 m2 Kubatura; 4 051,42 m3 Budynkiem gospodarczym (nr inw. 183/171); Budynek 1- kondygnacyjny, murowany z cegły i kamienia na zaprawie cementowo wapiennej, dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Funkcja: budynek gospodarczo- inwentarski oraz piwnica zagłębiona w ziemi murowana z cegły. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: 195,05 m2 Powierzchnia użytkowa: 171,60 m2 Kubatura: 454,74 m3 2. Udział w części 1604pokaż telefonwe współwłasności działki nr 660 o obszarze 0,0040 ha zabudowanej przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków oznaczoną nr inw. 211/1333 (nieruchomość nie znajduje się w rejestrze zabytków). III. Cena nieruchomości. 1. Wartość nieruchomości została ustalona na kwotę netto: 611 098,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). na którą składa się: a) cena nieruchomości zabytkowej: 587 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) b) cena udziału we współwłasności działki o nr 660 : 24 098,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). 2. Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (dotyczy udziału we współwłasności działki ). 3. Sprzedający dopuszcza następujący sposób zapłaty: 100% w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. 4. Nabywca obowiązany będzie uiścić cenę sprzedaży w pieniądzu, na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży, przelewem na konto Nadleśnictwa Kaczory PKO BP O/Piła nr rachunku 17 1020 38pokaż telefon. IV. Warunki uprawniające do występowania w przetargu 1. Wpłacenie wadium w wysokości 122 219,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 00/100). 2. Zobowiązanie w formie pisemnej do wypełnienia wytycznych konserwatorskich określonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wytyczne konserwatorskie zawiera Załącznik nr 2 do "Instrukcji dla oferentów". 3. Opracowanie programu użytkowego dla zabytkowego zespołu pałacowo-dworsko-parkowego w Grabównie wraz z harmonogramem prac remontowych i konserwatorskich, który będzie uwzględniał przyszły sposób wykorzystania nieruchomości zgodny z zasadami ochrony zabytków. Program użytkowy należy uzgodnić z Kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile (ul. Śniadeckich 46 , 64-920 Piła). Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia zaopiniowanego przez Konserwatora Zabytków programu użytkowego. Brak spełnienia ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. 5. W przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą należy dołączyć aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 6. W przypadku spółki cywilnej oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię umowy spółki. 7. W przypadku osoby prawnej należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia zgłoszenia do udziału w przetargu) odpisu właściwego rejestru, lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru oraz dane osób /osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej. 8. Spółki kapitałowe obowiązane są do przedstawienia uchwały wspólników bądź akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej V. Wadium. 1. Wadium. Wadium w kwocie 122 219,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 00/100) należy wnieść w formie: pieniądza; gwarancji bankowej Wadium należy wnieść do kasy Nadleśnictwa Kaczory lub wpłacić przelewem na konto Nadleśnictwa Kaczory. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy PKO O/Piła nr rachunku: 17 1020 38pokaż telefon z dopiskiem na blankiecie przelewu "Wadium - pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ W GRABÓWNIE". Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Warunek wniesienia wadium zostanie spełniony wówczas, jeżeli: środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu, w formie gwarancji bankowej , jeżeli zostaną zdeponowane w kasie nadleśnictwa w dniu przetargu do godz. 10.00. 2. Zwrot wadium. Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. 3. Utrata wadium. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano. 4. Zaliczenie wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. 5. Zatrzymanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o podpisaniu umowy sprzedaży, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, wniesione wadium nie podlega zwrotowi. VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane w przetargu na sprzedaż nieruchomości, sporządzenie oferty. 1. Ofertę należy sporządzić na odpowiednim formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do "Instrukcji dla oferentów". 2. Do oferty należy załączyć następujące informacje, dokumenty i oświadczenia: Wypełniony druk oferty w tym: imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres składającego ofertę wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze, zgodnie z zapisami rozdz. IV pkt. 5-8. numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania; numer rachunku bankowego oferenta; datę sporządzenia oferty; oferowaną cenę za nieruchomość; sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości; program użytkowy zagospodarowania "Zespołu pałacowo-dworsko-parkowego" w Grabównie uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; zobowiązanie do wykonania we wskazanym terminie prac remontowych wskazanych przez Konserwatora Zabytków; oświadczenie, że oferent akceptuje sposób zapłaty ustalony przez Sprzedającego, oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym oraz dokumentacją formalno-prawną nieruchomości, a także warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu; kopię lub oryginał dowodu wniesienia wadium. 3. Sporządzenie oferty: oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: Nadleśnictwo Kaczory ul. Kościelna 17 64-810 Kaczory Oferta w postępowaniu na: "Sprzedaż zespołu pałacowo – dworsko - parkowego w Grabównie" "Nie otwierać przed dniem: 21.08.2018r. godz. 12.00" Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać w lewym górnym rogu nazwę i adres oferenta. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane i parafowane. Oferta powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. VII. Odrzucenie oferty Oferta zostanie odrzucona z następujących przyczyn: Brak któregokolwiek z oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej Instrukcji. Brak wymaganych podpisów na dokumentach załączonych do oferty; Nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji ofertowej; Brak potwierdzenia kopii dokumentów "za zgodność z oryginałem". Oferowana cena nabycia nieruchomości będzie poniżej ceny wywoławczej. VIII. Osoba upoważniona do kontaktów. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: p. Anna Salas Arieta - tel. 0-67 283-14-61 w 30 w dni robocze w godzinach 900- 1400 Adres strony internetowej: www.pila.lasy.gov.pl/kaczory/ Obiekt można oglądać w terminie wcześniej uzgodnionym z osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w dni robocze w godz. od 8°°do 14°°. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. do godz. 11.30 na adres: Nadleśnictwo Kaczory ul. Kościelna 17 64-810 Kaczory Sekretariat Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00 w Sali Narad w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przewodniczący Komisji przetargowej odczyta: 1.Nazwisko ( nazwę) i adres oferenta; 2.Cenę nabycia nieruchomości w złotych. Po zakończeniu otwarcia ofert, złożone oferty zostaną przeanalizowane pod względem formalnym przez Komisję przetargową powołaną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory. Oferty spełniające warunki określone w niniejszej Instrukcji zostaną zakwalifikowane do rozpatrywania. Dla oferenta, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę Komisja prześle zestawienie otwartych ofert. Podczas otwarcia ofert, Komisja może żądać od oferentów udzielania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. X. Ocena ofert. 1. Złożone oferty komisja będzie oceniać na podstawie następujących kryteriów: Cena za nieruchomość: 100% 2. Ocena ofert odbywała się będzie w sposób następujący: Kryterium "Cena"- oferta proponująca największą cenę otrzyma 100 pkt pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty z najwyższą ceną wg wzoru: pkt = … gdzie: - proponowana cena oferty kolejnej - proponowana najwyższa cena oferty 1 pkt. odpowiada w punktacji końcowej 1 % Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół , który podlega zatwierdzeniu przez Nadleśniczego. XI. Rozstrzygnięcie przetargu i zawiadomienie o wyborze oferty. 1. Przetarg wygrywa ten oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu; 2. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert, komisja przetargowa przeprowadzi licytację pomiędzy tymi oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne; 3. Licytacja zostanie przeprowadzona w dniu następnym po złożeniu i otwarciu ofert; 4. Zasady licytacji określa § 15 ust. 3 rozporządzenia; 5. Informację o rozstrzygnięciu przetargu Sprzedający przekaże do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieszczając na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Kaczory. 6. W ciągu 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, sprzedający zawiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy; 7. Nabywca będzie związany ofertą do dnia zawarcia umowy; 8. Za zakończenie przetargu uznaje się datę podpisania umowy; 9. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne , sądowe oraz podatki) 10. Nie wstawienie się nabywcy w nakazanym terminie do podpisania umowy spowoduje odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy; 11. Odstąpienie od zawarcia umowy w nakazanym terminie spowoduje utratę wadium na rzecz Sprzedającego. XII. Postanowienia końcowe 1. W razie nieuzasadnionego niestawienia się Nabywcy w wyznaczonym terminie i miejscu Sprzedający uzna, że Nabywca odstąpił od zamiaru nabycia nieruchomości. 2. Czynności określone w treści niniejszej Instrukcji realizowane będą bezpośrednio i wyłącznie przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego a z czynności tych sporządzony będzie protokół. 3. Oferent we własnym zakresie i na własne ryzyko zapozna się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości, co wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie przetargu aż do momentu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Oferentom nie przysługuje w takim przypadku prawo podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. W załączeniu: 1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (druk). 2. Zał. nr 2 - Wytyczne konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych określone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Zn.spr.PoWN.6617.1.2012 5173,6352,1,2012 r (skan). Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do: Nadleśnictwo Kaczory ul. Kościelna 17 64-810 Kaczory OFERTA w odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe dotyczące pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grabównie S.2281.2.2018.AS składam ofertę na: zakup nieruchomości zabytkowej pn. Zespół-pałacowo-dworsko-parkowy w miejscowości Grabówno, działka 8168/16 wraz z udziałem we współwłasności działki 660 na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) oraz ustawy z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust. 3. DANE OFERENTA: Nazwa / Imię i nazwisko .................................................................................................................................................... ……............................................................................................................................................. Adres / siedziba .................................................................................................................................................... Numer telefonu........................................................................................................................... NIP.......................................REGON1......................................PESEL....................................... Nr rachunku bankowego oferenta: ............................................................................................. Oferta cenowa netto: ………………………………………..………………………………….…….. Słownie: (......................................................................................................................................................................................................................................................................................................) Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości ………………………………………… .................................................................................................................................................... Oświadczam, że: 1) zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 2) zapoznałem się z opisem oraz stanem nieruchomości i nie wnoszę zastrzeżeń, 3) posiadam zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązania Sprzedającemu, 4) wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa kaczory, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz.U.2016 poz.2135, z późniejszymi zmianami). Do oferty załączam/my: 1) Program użytkowy wraz z harmonogramem prac remontowych i konserwatorskich dla zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Grabównie. 2) ......................................................................................................................................... 3) ......................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................... 5) …………………………………………………………………………………………………… Data sporządzenia oferty: ....................................................... dn. ………………… 2018 r. ............................................................ Pieczątka i podpis/podpis Oferenta Załącznik nr 2 Wytyczne konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych określone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pismo z dnia 08.10.2012 r. Zn. spr. Po.WN.6617.1.2012 5173, 6352.1.2012 (skan). Kontakt: Anna Salas tel: 606pokaż telefon Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 5898/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Grabówno