Lokal użytkowy 4395,0 m2, Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera
2 093,29 zł/m2 9 200 000 zł

Lokal użytkowy na sprzedaż Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera - 4395,0 m2

2 093,29 zł/m2 9 200 000

Szczegóły

Opis oferty

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 122, działki nr 23/1, nr 23/3 i nr 148/1 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 122, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 23/1 o pow. 0,0297 ha, nr 23/3 o pow. 0,0018 ha i nr 148/1 o pow. 0,2879 ha, obręb 0043, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Nr GD1G/001pokaż telefon. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Wrzeszcz Dolny w mieście Gdańsku. W jej sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej oraz garażowej. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji publicznej (tramwajowej i autobusowej). Nieruchomość cechuje się korzystną ekspozycją w stosunku do al. gen. Józefa Hallera, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny. Działki przylegają do siebie tworząc kształt wieloboczny. Teren płaski. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. do działki nr 1184 stanowiącej część pasa drogowego al. gen. Józefa Hallera. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dydaktycznym i budynkiem gospodarczym. Budynek dydaktyczny wybudowany w 1951 roku, czterokondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 4 395 m2, w którym znajdują się pokoje, sale, pomieszczenia komunikacyjne, magazynowe, techniczne i sanitariaty. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą. Instalacje odcięte od zasilania. Bryła budynku o rzucie zbliżonym do prostokąta. Budynek do roku 2012 użytkowany jako budynek dydaktyczny, w okresie ostatnich lat nieużytkowany i kwalifikuje się do kapitalnego remontu/ modernizacji. W obiekcie nie była przeprowadzana termomodernizacja (poza kotłownią gazową, która została zdemontowana). Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 12 m2, nie wyposażony w instalacje. Bryła budynku o rzucie zbliżonym do prostokąta. Budynek w złym stanie technicznym, wykorzystywany był na cele magazynowo-gospodarcze, obecnie stanowi pustostan. Poza ww. budynkami na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: ogrodzenie z siatki stalowej w ramkach (w części na słupkach stalowych, a w części na słupkach murowanych, na cokole betonowym, bramy ogrodzeniowe – stalowe), dojścia do budynku – chodniki o nawierzchni z płytek betonowych, dojazdy i plac postojowo-manewrowy o nawierzchni z płytek typu trylinka i o nawierzchni asfaltobetonowej, utwardzone i wygrodzone miejsce czasowego gromadzenia odpadów, zieleń w postaci drzew, krzewów i trawnika. Na nieruchomości znajdują się następujące rodzaje uzbrojenia terenu: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowych działkach, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo, do dnia przetargu, uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy. Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/218/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2019 roku, dla przedmiotowej nieruchomości przewiduje się następujący kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów – dominujące istniejące i projektowane: teren mieszkaniowy wraz z usługami podstawowymi. Dla przedmiotowej nieruchomości wydane zostały następujące decyzje o warunkach zabudowy: - WUiA.I.6730.398-4.2016.2-MK.314275 dotycząca zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji dydaktycznej na biura wraz z przebudową i rozbudową, - WUiA.I.6730.399-4.2016.2-MK.314271 dotycząca zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji dydaktycznej na hotel, pensjonat wraz z przebudową i rozbudową, - WUiA.I.6730.400-3.2016.2-MK.314278 dotycząca zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji dydaktycznej na dom studencki, internat wraz z przebudową i rozbudową. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków ani ochrony konserwatora przyrody, a na jej obszarze nie występują pomniki przyrody. Przedmiotowe działki nie są położone na obszarach: terenu górniczego, parku narodowego, terenu zamkniętego, graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich, specjalnej strefy ekonomicznej. Nieruchomość nie stanowi gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi. Obciążenia nieruchomości W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest wzmianka nr DZ.KW./GD1G/16319/21/1 z dnia 05 marca 2021 roku o wniosku o wpisanie ustanowionej aktem notarialnym Rep. A nr 901/2021 z dnia 02 marca 2021 roku jednorazowo odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na: a) obowiązku znoszenia istnienia posadowionych na nieruchomości, stanowiącej działkę nr 148/1 obszaru 0,2879 ha urządzeń elektroenergetycznych, zakreślonych na rzucie graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w postaci: jednotorowej linii kablowej SN 15 kV o długości 8m oraz złącza kablowego ZK-3 o wymiarach 0,8m x 0,25m we wnęce w ścianie budynku, służących do przesyłu energii elektrycznej; b) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy oraz demontażu urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa wyżej w pkt a), wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, z tym zastrzeżeniem, że podmiot uprawniony z tytułu służebności ma prawo korzystać z niej w sposób najmniej uciążliwy dla każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, nadto wykonywanie uprawnień z tytułu służebności nie może powodować zwiększenia szerokości pasa służebności wynoszącego 0,5m (pięć dziesiątych metra) i powierzchni tego pasa wynoszącej 4m2 (cztery metry kwadratowe) dla jednotorowej linii kablowej oraz powierzchni wynoszącej 0,2m2 (dwie dziesiąte metra kwadratowego) dla złącza kablowego; w takim zakresie w jakim nieruchomość nie zostanie przywrócona do stanu pierwotnego po wykonaniu prac, zostaną pokryte przez podmiot uprawniony ewentualne szkody, z ograniczeniem wykonywania służebności do działki nr 148/1 obszaru 0,2879 ha; na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku. Termin przetargu Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, na I piętrze, pokój nr 133C. Cena wywoławcza nieruchomości: 9 200 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wadium: 460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Minimalne postąpienie: 92 000,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 18pokaż telefon w terminie do dnia 07 czerwca 2021 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca. Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 18pokaż telefon) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablice ogłoszeniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 3pokaż telefon. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 3pokaż telefon
Numer oferty: 8152/3186/OOS

Lokalizacja

Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Lokal użytkowy na sprzedaż TAK
Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)