Lokal użytkowy 67,28m2, Bytom, Powstańców Warszawskich
46 900 zł 697,09 zł/m2

POWIERZCHNIA

67,28 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 2708 40-337 Katowice Infolinia: +48 32pokaż telefon OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 611pokaż telefon, REGON 230pokaż telefon, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 000pokaż telefon, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560pokaż telefon,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do VI przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 67,28 m2, lokal użytkowy - ID. 246201_1.0002.569_BUD położonego na parterze, składającego się z 3 pomieszczeń wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wynoszącym 135/1000.Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr KA1Y/000pokaż telefon prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bytomiu - V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bytomiu. Cena wywoławcza wynosi – 46.900,00 zł netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych, 00/100). Warunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium w wysokości 4.690,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100), należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 05.08.2021r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 10pokaż telefon z dopiskiem: „WADIUM - VI Przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 29, nr działki 35’. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 06.08.2021r. do godz.9:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie: „VI Przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 29, nr działki 35”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 11.08.2021r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku I sala konferencyjna z zachowaniem kolejności według daty wpływu ofert. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Bytomia przy ul. Powstańców Warszawskich 29, na działce nr 35 o powierzchni 323 m2 (brak widocznych znaków granicznych działki). Lokal użytkowy będący przedmiotem sprzedaży położony jest na parterze jednokondygnacyjnego budynku, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaków, dach pokryty papą. Tylna elewacja budynku pokryta jest płytami betonowo-azbestowymi. W lokalu użytkowym nie ma instalacji elektrycznej, wodnej, sanitarnej i CO. Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość ujęta jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia – „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”, przyjętego uchwałą nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 99 poz. 2806 z dnia 20 października 2004 r., na terenie oznaczonym symbolem 58c U,k1,r2,O5 gdzie U oznacza - teren usług; U - TERENY USŁUG. Ograniczenia występujące na nieruchomości: Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się podziemne linie kablowe i przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, polegająca na prawie do przeprowadzenia i pozostawienia urządzeń, prawie do dystrybucji energii elektrycznej za pomocą ww. urządzeń oraz prawie dostępu (dojazdu i dojścia), w tym sprzętem ciężkim, w każdym czasie do tych urządzeń, w celu dokonywania przeglądów, remontów, konserwacji, modernizacji, wymiany, dokonywania kontroli, pomiarów, usuwania awarii, a także wykonywania innych prac związanych z ich eksploatacją w każdym czasie przez osoby do tego uprawnione. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3pokaż telefon lub 32 3pokaż telefon, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 05.08.2021r. w godz. od 9 00 do 1200 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu. Koszty umowy notarialnej, koszty sądowe, koszty opłaty skarbowej ponosi nabywca lokalu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nastąpi przy zawarciu aktu notarialnego Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.pl Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5277 Szczegółowe warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5278 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5279 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 32 3pokaż telefon
Numer oferty: 1957/3186/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bytom, Powstańców Warszawskich

Podobne nieruchomości