Garaż na sprzedaż Kołobrzeg - 16,2 m2

Cena 13 000 802,47 zł/m2
Oblicz ratę z

Więcej informacji

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu - lokal garażowy nr 4 ul. Trzebiatowska 10 w Kołobrzegu. Kołobrzeg 6 lutego 2019 roku GN.6840.2.3.2018.II Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2014 r. poz. 1490/ i uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVI/705/18 z dnia 27 września 2018 r., PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu  Położenie i opis nieruchomości: lokal garażowy nr 4 ul. Trzebiatowska 10 w Kołobrzegu.  Oznaczenie geodezyjne -  Nr działek – 283/9  Nr obrębu - 11  Nr KW – KO1L/000pokaż telefon  Powierzchnia w hektarach - 0,0585  Opis nieruchomości – Lokal garażowy o powierzchni 16,2 m2 wraz z udziałem do 662/10.000 części w działce gruntu i w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony w przyziemiu budynku, w środkowej części zabudowy szeregowej (kompleks garaży).  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” teren oznaczony symbolem 1MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Dopuszcza się usługi administracji, handlu o pow. do 400m2, gastronomii, biura i gabinety specjalistyczne.  Forma zbycia nieruchomości - własność.  Cena wywoławcza brutto w zł – 13.000,- w tym lokal garażowy - 46,15% ceny tj. 6.000,- zł, grunt – 53,85% ceny tj. 7.000,- zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.  Wadium w zł – 1.300,-  Postąpienie minimalne w zł – 130,- 1. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania. 2. Nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie myjni samochodowej samoobsługowej. Dojazd drogą gruntową utwardzoną z ulicy Trzebiatowskiej. Lokal garażowy położony w budynku niemieszkalnym (garażowym), wielostanowiskowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, dach płaski, kryty papą. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, stolarka drzwiowa drewniana, tynki zewnętrzne cementowo – wapienne z ubytkami, budynek wyposażony w instalację elektryczną. W budynku znajduje się 15 odrębnych garaży. Podłogi w lokalu nr 4 – wylewka cementowa, stolarka drzwiowa drewniana, dach płaski, stan techniczny lokalu zadowalający. Oględzin nieruchomości można dokonać w dniach 13 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 i 21 lutego 2019 roku o godzinie 10.00. 3. Prawa związane z własnością innych nieruchomości: w celu zapewnienia działce nr 283/9 obr. 11 dostępu do drogi publicznej ul. Trzebiatowskiej, stanowiącej działkę nr 297 obr. 11 (po podziale geodezyjnym działka nr 297/1 obr. 11, opisana w KW KO1L/000pokaż telefon), na rzecz każdoczesnych współużytkowników wieczystych działki nr 283/9 obr. 11 na nieruchomościach: nr 281 obr. 11 (po podziale geodezyjnym działki nr: 281/1, 281/2 obr. 11, opisane w KW KO1L/000pokaż telefon), nr 284 obr. 11 (po podziale geodezyjnym działka nr 284/5 i 284/6 obr. 11, opisana w KW KO1L/000pokaż telefon) i 283/10 obr. 11 (po podziale geodezyjnym działki nr: 283/11, 283/16, 283/18, 283/19 obr. 11, opisane w KW KO1L/000pokaż telefon) ustanowione zostały służebności gruntowe na czas nieoznaczony, polegające na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działki. 4. Zgodnie z art. 289 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej. 5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania, porośnięcia krzewami i drzewami oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości odpowiednio w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzeg; posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości. 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej przejęcia w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.30 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 27pokaż telefon do dnia 18 marca 2019 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego. Dowód wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy należy przedłożyć komisji przetargowej przed przetargiem. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę¬dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 3pokaż telefon lub e-mail: . Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Opracowała: Ewa Pyjek Z-ca Naczelnika tel.: +48 9pokaż telefon.
Numer oferty: GSgc0003560
Osoba odpowiedzialna zawodowo: 50 GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych
Zwiń
Kategoria:
Garaże na sprzedaż
Lokalizacja:
Kołobrzeg
Cena:

13 000 zł

Cena za m2
802,47 zł/m2
Liczba pokoi:
0
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
16,20 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Kołobrzeski miejscowość: Kołobrzeg

Mapa

Podobne nieruchomości

Reklama