To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Żory

Działka na sprzedaż Żory,

6278 m2
2 200 000 PLN 350 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA Ż O R Y o g ł a s z a nieograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Żory na Prawach Powiatu, położonej w Żorach pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Męczenników Oświęcimskich Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nieruchomość położona w centrum Miasta Żory, pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Męczenników Oświęcimskich – kompleks Obręb Żory, karta mapy 7, rejestr nr 6056, nr księgi wieczystej GL1X/00012804/3 1. działka nr 3841/156 o pow. 0,4888 ha, 2. działka nr 4470/156 o pow. 0,1390 ha. Cena wywoławcza 2.200.000,00 zł Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość zabudowana drogą asfaltową wraz z wybrukowanym chodnikiem, stacją transformatorową oraz pozostałością betonowego fundamentu, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: - A6 UC - „tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2”. Ponadto: 1. na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Żory przyjętej zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1840.2016 z dnia 22.12.2016r, (karta adresowa zabytku nieruchomego nr 3), na większej powierzchni ww. działki, od strony zachodniej, wyznaczone jest udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 103-44-75. Stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską; 2. działka nr 3841/156 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - „B” i w związku z tym wszelkie prace budowlane na tym terenie wymagają uzyskania uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków; 3. przez wnioskowane działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Ewentualne strefy ochronne od tych sieci ustalają ich właściciele lub dysponenci; 4. nastąpiła zmiana funkcji terenu, na którym położona są ww. działki w stosunku do planu poprzedniego, która może mieć ewentualny wpływ na jej wzrost wartości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.). W planie poprzednim ww. działka położona była w terenie oznaczonym symbolem A25 M/U, gdzie M/U to cyt. (…) „tereny zabudowy śródmiejskiej: a) mieszkaniowa wielorodzinna, lub mieszkaniowa jednorodzinna, b) mieszkaniowo-usługowa, c) usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła w tym zakłady piekarnicze, kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich. W dziale III ww. księgi wieczystej widnieje ograniczone prawo rzeczowe – służebność drogi. Właściciel – Miasto Żory na Prawach Powiatu. Pisemne oferty sporządzone zgodnie z istotnymi warunkami przetargu należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych hasłem „Przetarg – Teren pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Męczenników Oświęcimskich”, należy w Urzędzie Miasta w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25 do 01.10.2021 roku do godz. 9:30. Wadium w pieniądzu w wysokości 220.000,00 złotych płatne jest na rachunek Miasta Żory w ING Banku Śląskim Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 do 28.09.2021 roku. Potwierdzenie wpłaty wadium winno być dołączone do oferty. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 01.10.2021 roku o godz. 10:00 w sali Nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Część niejawna przetargu zostanie ustalona przez Komisję Przetargową podczas części jawnej przetargu. Istotne warunki przetargu zostały dołączone do ogłoszenia o przetargu. Informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43 48 246. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego do oferentów, którzy złożyli oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435). Prezydent Miasta Żory SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5378 Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 43-48-246 umzory@um.zory.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
6 278 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Żory gmina: Żory miejscowość: Żory

Podobne oferty w tej lokalizacji