To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, zgierski, Zgierz

Działka na sprzedaż Zgierz, Tadeusza Boya-Żeleńskiego

3502 m2
1 000 000 PLN 286 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490 z 2020 r. poz. 1698) PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 6 września 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości gruntowej Lp.: 1. Położenie nieruchomości: Zgierz ul. Boya – Żeleńskiego 48 Numer ewid. działek: 599/1- 599/2- Jednostka rejestrowa i numer obrębu: JR G 632 obr. 125 Pow.działki w m2: 3 497 m2 5 m2 Cena wywoławcza nieruchomości w zł: 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) brutto (w tym 23 % VAT) Wadium: 90 000, 00 zł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 30 listopada 2020 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 24 marca 2021 r. Ww. działki gruntu stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Dla nieruchomości gruntowej, opisanej w tabeli, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr LD1G/00030228/1, gdzie w dz. I: dz. nr 593, ul. Leopolda Staffa 54, dz. nr 594 ul. Leopolda Staffa, nr 597 ul. T. Boya – Żeleńskiego, nr 598 ul. T. Boya – Żeleńskiego, nr 604 ul. Parzęczewska 70A, nr 15 ul. Bazylijska 95 A, nr 480/1 ul. Parzęczewska, nr 596/2 ul. Leopolda Staffa 52, nr 599/1 ul. T. Boya – Żeleńskiego 48, nr 599/2 ul. T. Boya – Żeleńskiego 48, nr 595/6 ul. Parzęczewska, 606/2 ul. ks. Jerzego Kowalczyka, nr 595/8- działka gruntu, łączna powierzchnia 4, 6506 HA w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz w dz. III brak wpisów w dz. IV brak wpisów Opis i przeznaczenie nieruchomości: 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 3 502 m2, niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. Nieruchomość położona jest na terenie osiedla 650-lecia w rejonie skrzyżowania ulicy Parzęczewskiej i ul. Boya Żeleńskiego, w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowo-handlowej. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest kościół oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. W pobliżu znajdują się także placówki oświatowe, bankowe, przystanki autobusowe. W dalszym sąsiedztwie znajduje się linia kolejowa PKP. Nieruchomość ma możliwość uzbrojenia we wszystkie media instalacyjne dostępne na tym terenie tj. w wodę, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energię elektryczną, gaz przewodowy, sieć centralnego ogrzewania, sieć teleinformatyczną. W południowej części nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży usytuowany jest ciąg pieszy i rowerowy. Nabywca ustanowi w notarialnej umowie sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Zgierz ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatną, bezterminową służebność gruntową, polegającą na prawie korzystania z działki gruntu nr 599/1, w pasie gruntu wzdłuż usytuowanego ww. ciągu pieszego i rowerowego, dla potrzeb swobodnego korzystania, dojścia i dostępu specjalnych służb wraz ze specjalistycznym sprzętem w celu wykonywania czynności związanych w szczególności z eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia przez Gminę Miasto Zgierz terenu do stanu poprzedniego oraz ewentualnej likwidacji i demontażu przedmiotowego ciągu komunikacyjnego. Służebność gruntowa oraz wymogi z nią związane zostaną wpisane do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu nr 599/1. Dopuszcza się możliwość przełożenia przez Nabywcę, we własnym zakresie i na własny koszt ww. ciągu, w uzgodnieniu z Gminą Miasto Zgierz, we wskazane miejsce – bez prawa zwrotu poniesionych kosztów oraz bez prawa regresu wobec Gminy Miasto Zgierz z tego tytułu. W takim przypadku służebność stanie się bezprzedmiotowa i będzie mogła podlegać wykreśleniu na koszt Nabywcy. Na terenie ww. nieruchomości gruntowej znajduje się sieć energetyczna z oświetleniem stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. oraz sieć telekomunikacyjna. 2. Dla ww. nieruchomości gruntowej brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Wydziałem Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza. Dla działek gruntu nr 599/1 i 599/2 wydana została na wniosek Gminy Miasto Zgierz decyzja Nr 42/2019 o warunkach zabudowy z dnia 26 marca 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nabywcy nieruchomości. 3. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Parzęczewskiej. Działki nie posiadają urządzonych zjazdów, zgodnie z ww. decyzją obsługa komunikacyjna projektowanym zjazdem z drogi gminnej ul. Parzęczewskiej, na który zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych należy uzyskać decyzję lokalizacyjną zarządcy drogi. 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej, uzgodnieniem obsługi komunikacyjnej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych. Z uwagi na fakt, iż sprzedawana nieruchomość o powierzchni powyżej 0,3 ha, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako rola - „RVI”, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.) W związku z powyższym, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu. Warunki przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz, nr konta: 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2021 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.). 2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się: 2.1. ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, 2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza pok. 225, tel. 42/714 31 91. 3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana. 4. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu, wpłacona przez zwycięzcę przetargu należność z tytułu zakupu nieruchomości zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia złożenia przed notariuszem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. 5. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 30 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 7. Zwycięzca przetargu pokrywa koszty notarialnej, warunkowej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów i opłat sądowych. 8. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży przenoszącej własność oraz wszelkich wpisów i opłat sądowych. 9. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 10. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przenoszącej własność, bez okazania granic. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca. 11. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy. 12. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia. 13. Uczestnicy przetargu mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 001. 14. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz publikacji na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni. 15. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Notarialna umowa sprzedaży przenosząca własność zostanie zawarta po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na skorzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu bądź wcześniejszym oświadczeniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o niekorzystaniu z prawa pierwokupu. 16. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. 17. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza pok. 4, tel. 42/714 31 87. 18. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej. b) Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny. c) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu: a. przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO). b. podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO). d) W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. f) Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres: a. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży; b. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte. g) Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa. h) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane. 19. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie internetowej pod adresem: www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów), oraz w dzienniku monitorurzędowy.pl na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: 42/714 31 87 e-urzad@umz.zgierz.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 502 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Zgierski gmina: Zgierz miejscowość: Zgierz ulica: Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji