To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Zgierz

Działka na sprzedaż Zgierz,

2727 m2
170 000 PLN 62 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 782) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 21 października 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 2727 m2, położonego w 121 obrębie miasta Zgierza przy ul. Andrzeja Struga 26A i 28, składającego się z czterech niżej opisanych działek Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW Nr LD1G/00064419/4 - prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. DZ. I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz m., miejscowość Zgierz; działki ewidencyjne nr: 299, obręb ewidencyjny 121, sposób korzystania – działka gruntu, 286/1, 286/2, obręb ewidencyjny 102003_1.0121, Zgierz 121, ulica Andrzeja Struga 28, sposób korzystania – Ba – tereny przemysłowe, 287/1, obręb ewidencyjny 102003_1.0121, Zgierz 121, ulica Andrzeja Struga 26A, sposób korzystania – Ba – tereny przemysłowe; obszar całej nieruchomości 0,2358 ha; DZ. I-SP: Spis praw związanych z własnością - uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: 1. „Każdoczesnemu właścicielowi lub wieczystemu użytkownikowi działki nr 299, objętej tą księgą wieczystą przysługuje służebność drogi koniecznej obciążająca działkę nr 298, objętej KW 59725. Przepisano z KW 58520 z działu I SP po odłączeniu działki nr 299 do niniejszej księgi wieczystej (akta KW).”, 2. „Każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 299, objętej niniejszą księgą wieczystą przysługuje służebność gruntowa nieodpłatna na czas nieokreślony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 129/17 i 304 objęte KW 76959.”, 3. „Każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przysługuje na czas nieokreślony nieodpłatna służebność drogi koniecznej, polegająca na prawie przejścia i przechodu przez działkę nr 302 objętą KW 76960, w celu dostępu do działki nr 299.”; Prawo użytkowania wieczystego – okres użytkowania: 2089-12-05, sposób korzystania: działki gruntu oddane w użytkowanie wieczyste. DZ. II: właściciel – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Gmina Miasto Zgierz. DZ. III i IV wpisów brak. KW Nr LD1G/00112816/9 - prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. DZ. I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz m., miejscowość Zgierz; działki ewidencyjne nr: 287/2, obręb ewidencyjny 102003_1.0121, Zgierz 121, ulica Andrzeja Struga 26A, sposób korzystania – Ba – tereny przemysłowe, 289, obręb ewidencyjny 121, sposób korzystania – działka gruntu; obszar całej nieruchomości 0,1258 ha; DZ. I-SP: Prawo użytkowania wieczystego – okres użytkowania: 2089-12-05; DZ. II: właściciel – Skarb Państwa-Starosta Zgierski, Zgierz (organ reprezentujący Skarb Państwa), użytkownik wieczysty – Gmina Miasto Zgierz, Zgierz, 472057721. DZ. III: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego – ograniczone prawo rzeczowe o treści: „Odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu o treści paragrafu 2 aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu.” ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Zgierz, 470596678, 0000114888. DZ. IV wpisów brak. KW Nr LD1G/00066189/6 - prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. DZ. I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz m., miejscowość Zgierz, działki ewidencyjne nr: 288/1, 288/2, obręb ewidencyjny 102003_1.0121, Zgierz 121, ulica Andrzeja Struga 28, sposób korzystania – Ba – tereny przemysłowe; obszar całej nieruchomości 0,2416 ha. DZ. I-SP: Prawo użytkowania wieczystego – okres użytkowania: 2089-12-05, sposób korzystania: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste. DZ. II: właściciel – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Gmina Miasto Zgierz. DZ. III i IV wpisów brak. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 1) działka nr 288/2, obręb ewid. 0121, Zgierz, ul. Andrzeja Struga 28, jednostka rejestrowa G313, pow. 0,1417 ha, użytek „Ba”, KW Nr LD1G/00066189/6; 2) działka nr 286/2, obręb ewid. 0121, Zgierz, ul. Andrzeja Struga 28, jednostka rejestrowa G375, pow. 0,0052 ha, użytek „Ba”, KW Nr LD1G/00064419/4; 3) działka nr 287/2, obręb ewid. 0121, Zgierz, ul. Andrzeja Struga 26A, jednostka rejestrowa G375, pow. 0,0263 ha, użytek „Ba”, KW Nr LD1G/00064419/4*; 4) działka nr 289, obręb ewid. 0121, Zgierz, ul. Andrzeja Struga 26A, jednostka rejestrowa G375, pow. 0,0995 ha, użytek „Ba”, KW Nr LD1G/00064419/4*; * złożono do Starosty Zgierskiego zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków dotyczące numeru księgi wieczystej Ww. działki stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Zgierz do dnia 05.12.2089 r. Opis nieruchomości, przeznaczenie oraz sposób jej zagospodarowania: Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące Gminie Miasto Zgierz prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 26A i 28, składającego się z czterech działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 287/2, 286/2, 288/2 i 289, o łącznej powierzchni 2727 m2, które zgodnie z warunkami decyzji Prezydenta Miasta Zgierza nr 53/18/19 z dnia 14 listopada 2019 r. będą stanowiły jedną nieruchomość z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-usługową z bezpośrednim dostępem do gminnej drogi – ul. Miroszewskiej oraz ul. Andrzeja Struga. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części Zgierza, na terenie dawnych ZPB „BORUTA” S.A., w rejonie gminnej oczyszczalni ścieków i siedziby spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Nieruchomość położona jest przy ulicy Andrzeja Struga 26A i 28, po jej północnej stronie, w rejonie skrzyżowania ulicy Andrzeja Struga z ulicą Miroszewską. Otoczenie nieruchomości stanowią podobne nieruchomości o charakterze przemysłowym, produkcyjnym, magazynowym i składowym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, przy czym nie posiada urządzonego zjazdu. Teren nieruchomości jest niezabudowany, niezagospodarowany, nieogrodzony i nieutwardzony. Na terenie znajdują się nasadzenia roślinne – drzewa oraz liczne zakrzaczenia, a także infrastruktura techniczna, w tym m.in. odcinek wyłączonego z eksploatacji wodociągu Dn 150. Przez teren działek oznaczonych nr ewid. 287/2 i 289, w kierunku północ-południe przebiega napowietrzna sieć ciepłownicza, do której dostęp Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. zapewnia ustanowiona aktem notarialnym z dnia 18.05.2020 r. służebność przesyłu. Pas służebności wyznaczony jest w szerokości 3,00 m i długości 72,75 m na działce nr ewid. 289 oraz w szerokości 3,00 m i długości 26,10 m na działce nr ewid. 287/2. Ustanowiona służebność uprawnia do korzystania z wyznaczonego pasa służebności w celu dostępu do istniejącej infrastruktury dla potrzeb wykonywania czynności związanych w szczególności z jej eksploatacją, modernizacją, kontrolą, przeglądami, konserwacją, remontem, usuwaniem powstałych awarii oraz ewentualną likwidacją i demontażem urządzeń, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Na terenie działki nr ewid. 288/2, przy południowej granicy znajduje się odcinek czynnego wodociągu Dn 250 stanowiącego własność spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” sp. z o.o. Wobec powyższego, w celu dostępu do przedmiotowej infrastruktury nabywca ustanowi na nabywanym prawie użytkowania wieczystego nieodpłatną, bezterminową służebność przesyłu zapewniającą spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” sp. z o.o. możliwość obsługi i prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, kontroli, przebudowy, modernizacji, usuwania awarii. Nieruchomość ma możliwość uzbrojenia we wszystkie dostępne na tym terenie media, przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony wschodniej ulicą Andrzeja Struga z ulicy Konstantynowskiej oraz od strony zachodniej ulicą Miroszewską z ulicy Aleksandrowskiej. Obecnie dla ww. terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą nr LIII/483/10 z dnia 30 września 2010 r. Rady Miasta Zgierza przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej – Zachód. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza ww. działki znajdują się w jednostce planistycznej nr 25 „Park przemysłowy”, w obszarze o przeznaczeniu - obiekty produkcyjne, składy i magazyny 25/P. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wynosi 170.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT. Wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane będzie z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych na rzecz właściciela nieruchomości czyli Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Zgierskiego, w terminach i w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późń. zm.). Aktualnie stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działek wymienionych w niniejszym ogłoszeniu wynosi 3%. Warunki przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 15 października 2020 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się: 2.1. ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, 2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 225, tel. 42/714 31 91. 3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana. 4. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 6. Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych. 7. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca. 9. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za warunki geotechniczne gruntu, wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości. 10. Gmina Miasto Zgierz nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych oraz występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu przykrytych warstwą gleby. Osoby zainteresowane mogą, za zgodą gminy, wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 11. Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek użytkownika wieczystego. 12. Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia. 13. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1. 14. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę. 15. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic. 16. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. 17. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 84. 18. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej. 2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu: a. przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO). b. podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO). 4. W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres: a. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży; b. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte. 7. Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa. 8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane. 19. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: 42/714 31 84 e-urzad@umz.zgierz.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 727 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Zgierski gmina: Zgierz miejscowość: Zgierz

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2057m2 działka Łagiewniki Nowe
działka Łagiewniki Nowe

Do sprzedaży działka budowlana w Łagiewnikach Nowych!!! Wydana decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Do sprzedaży działka o pow. ok. 2057 ...

Działka na sprzedaż, Łagiewniki Nowe
Do schowka
Zwiń
205 700 zł
2057 m2 100 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2002m2 działka Kania Góra
działka Kania Góra

Do sprzedaży działka o pow. 2002 m kw w okolicach Sokolnik-Lasu Do sprzedaży działka o wymiarach ok. 30 m x ok. 67 m , w kształcie prostokąta . Dojazd asfaltowy . Działka częściowo ogro...

Działka na sprzedaż, Kania Góra
Do schowka
Zwiń
150 000 zł
2002 m2 75 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1331m2 działka Kania Góra
działka Kania Góra

Do sprzedaży działka w Kaniej Górze o pow. 1331 mkw, z wydanymi warunkami pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. W otoczeniu zieleń. Około 25 km od Łodzi, blisko zjazdu na autostradę A2. Powie...

Działka na sprzedaż, Kania Góra
Do schowka
Zwiń
73 205 zł
1331 m2 55 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3500m2 działka Zgierz
działka Zgierz

Nieruchomość z zabudowaniami o przeznaczeniu usługowo - przemysłowym na obrzeżach miasta Zgierz. Na nieruchomość składają się budynki produkcyjne, magazynowe, biurowe oraz socjalne. Teren jest ut...

Działka na sprzedaż, Zgierz
Do schowka
Zwiń
3 200 000 zł
3500 m2 914 zł/m2