To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, poznański, Żerniki

Działka na sprzedaż Żerniki,

74697 m2
14 500 000 PLN 194 zł/m2
Opis
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (dalej jako MTP sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań OGŁASZAJĄ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów): Przedmiotem przetargu jest sprzedaż części nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kórnik, miejscowości Żerniki, obejmującej działki gruntu numer 24/12 oraz 24/14, o łącznym obszarze 91,5461 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr PO1D/00034324/6 (zwana dalej „Nieruchomością”), to jest przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki gruntu numer 24/12 o obszarze 7,4697 ha, położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kórnik, miejscowości Żerniki, obręb ewidencyjny 302109_5.0023, Żerniki, identyfikator działki 302109_5.0023.24.12 (zwana dalej „Działką 24/12”), wchodząca w skład Nieruchomości, z wyłączeniem ze sprzedaży działki ewidencyjnej nr 24/14. Według danych z ewidencji gruntów działki składające się na Nieruchomość oznaczone są symbolami: 1) RIIIb – grunty orne o obszarze 4,6100 ha, RIVa – grunty orne o obszarze 64,8175 ha oraz RV – grunty orne o obszarze 7,0539 ha, ŁIV – łąki trwałe o obszarze 5,7000 ha, LsIV – lasy o obszarze 1,8950 ha o łącznym obszarze 84,0764 ha – działka nr 24/14; 2) RIVa – grunty orne o obszarze 4,1805 ha, RV – grunty orne o obszarze 3,2892 ha, o łącznym obszarze 7,4697 ha – działka nr 24/12. 2. Opis i powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia Działki 24/12 wynosi 7,4697 ha. W dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wpisana jest hipoteka umowna do kwoty 53 866 647,15 zł (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 15/100) na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy pożyczki lub z nią związanych, w tym w szczególności o spłatę kwoty głównej pożyczki oraz o zapłatę odsetek (w tym odsetek za opóźnienie), kosztów egzekucji oraz innych kwot wynikających z umowy pożyczki i należnych Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. z tytułu udzielonej pożyczki (umowa pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” z dnia 02.12.2020 r. Do dnia przeniesienia prawa własności Działki 24/12 Sprzedający zapewni zgodę Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na bezciężarowe odłączenie Działki 24/12 z KW nr PO1D/00034324/6. Działka 24/12 wolna jest od innych obciążeń w dziale III i IV ksiąg wieczystych. 3. Przeznaczenie Nieruchomości i Działki 24/12: Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru usług komercyjnych w Żernikach, gmina Kórnik przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr XXIX/361/2001 z dnia 7 lutego 2001 r. Działka 24/12 jest opisana w wyżej wymienionym planie symbolem UCW1/Dw z przeznaczeniem: centrum wystawiennicze/droga dojazdowa wewnętrzna. Natomiast Działka nr 24/14 wchodząca w skład Nieruchomości jest opisana w wyżej wymienionym planie symbolem: UCW1//Dw//Kxx//ZP//KS2//KK2 z przeznaczeniem: centrum wystawiennicze// droga dojazdowa wewnętrzna/ ciąg pieszo jezdny// tereny zieleni urządzonej// terminal dla samochodów ciężarowych z dopuszczeniem transportu szynowego (szybka kolej). 4. Cena wywoławcza Działki 24/12 wynosi 14 500 000,00 zł netto (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług – VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży Działki 24/12. 5. Warunkiem uczestnictwa w Przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj. w kwocie 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy MTP sp. z o.o. prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962. 6. Przetarg na sprzedaż Działki 24/12 odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., pod adresem ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań (budynek Poznań Congress Center, sala Vanilla, wjazd od ul. Śniadeckich). Przetarg rozpocznie się o godz. 11:00 rejestracją osób uprawnionych. 7. Informacje dotyczące Przetargu, w szczególności „Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości” zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia Działki 24/12 udostępnione są na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. pod adresem: www.zerniki.mtp.pl 8. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie spółki MTP sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, strona internetowa www.mtp.pl oraz www.zerniki.mtp.pl. 9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu: 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, p. Piotr Krasiński e-mail: piotr.krasinski@grupamtp.pl, tel. 609 297 544. warunki-przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6202 zał-1-oświadczenie-o-zachowaniu-poufności-działka: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6203 zał-2-oświadczenie-o-zapoznaniu-się-z-dokumentacją-dotyczącą-nieruchomości: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6205 zał-3-projekt-umowy-sprzedaz-y-z-erniki-działka: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6206 zał-4-organizacja-i-zasady-przeprowadzania-due-diligence-nieruchomości-działka: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6207 zał-5-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-działka: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6208 Kontakt: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. tel: 609 297 544 piotr.krasinski@grupamtp.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
74 697 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Poznański gmina: Kórnik miejscowość: Żerniki

Podobne oferty w tej lokalizacji