To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie

Działka na sprzedaż , Zaolziańska

814 m2
5 011 573 PLN 6 157 zł/m2
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki (tel. 32 271 29 45) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-05-2018 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 215. odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość położonej: 41-800 Zabrze, ul. Zaolziańska, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 6 682 098,00zł, zaś cena wywołania wynosi 5 011 573,50 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 668 209,80zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika - Zabrze ul. Pułaskiego 17 lub na konto komornika: albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z art. 37 krio małżonek przystępujący do licytacji powinien także złożyć dokument z podpisem urzędowa poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Osoby chętne do oglądania nieruchomości winny się zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji celem ustalenia terminu oględzin. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109 (VIII Co 5715/11) odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Szczegółowe informacje udzielane są w kancelarii. Zdjęcia nieruchomości można przeglądać na stronie kancelarii: www.zabrze.rudlicki.komornik.pl
Więcej

Podobne oferty w tej lokalizacji