To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Zabrze

Działka na sprzedaż Zabrze, Jana Heweliusza

296 m2
17 000 PLN 57 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.575.920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do XVII przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 1319/52 obręb 06-Mikulczyce, jednostka ewidencyjna M.Zabrze-247801_1, położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza o powierzchni 296,00 m2, dla której prowadzona jest KW GL1Z/00010880/8. Działka o kształcie nieregularny, wydłużonym teren po byłej stacji transformatorowej SN/nN. Od strony południowo - zachodniej węższym bokiem (o szerokości około 4,5 m) działka przylega do pasa drogowego ulicy Jana Heweliusza. Od strony północno - zachodniej przedmiotowa nieruchomość przylega do parterowego budynku „Caritas” Parafii Św. Wojciecha. Teren ogrodzony łącznie z przylegającym budynkiem placówki „Caritasu”, a dostęp jest utrudniony z uwagi na brak bezpośredniego dojścia od strony ul. J. Heweliusza. Północna część nieruchomości, która usytuowana jest za parterowym budynkiem i poza ogrodzeniem, posiada kształt prostokąta o szerokości około 11m i długości około 9 i stanowi teren zielony, niezagospodarowany częściowo porośnięty trawą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze (uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 roku) teren posiada następujące oznaczenia: MW, – co oznacza - tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej i średniej intensywności. Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego. Na działce znajdują się kable nN o długości 50,61 m oraz złącze kablowe ZK nN nr 12280 i złącze kablowe hydroforu. Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 1319/52 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na przedmiotowej działce. Cena wywoławcza wynosi – 17.000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż działki zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. Gminie przysługuje prawo pierwokupu. Współrzędne GPS – N: 50o19’45.97.”; E: 18o46’35,25” Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego przetargu nieograniczonego pisemnego odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 w dniu 04.12.2019r. o godz. 12:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. 2. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza, oznaczonej nr 1319/52 wynosi – 17.000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 3. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 4. Ofertę należy składać, w dni robocze do dnia 02.12.2019r. do godz.15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp.zo.o. , 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „XVII Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1319/52 położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza”. a. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. b. Do odbycia przetargu pisemnego wystarcza złożenie jednej ważnej oferty. c. Oferty złożone po wymaganym terminie odsyłane są oferentowi bez otwierania. d. Złożenie ofert w miejscu innym, niż podane wyżej, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy oferenta. e. Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe ani prawne 5. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą oferowaną cenę nabycia nieruchomości. 6. Komisja przekaże zawiadomienie dla oferenta, który wygrał przetarg zawierające propozycję miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży – w okresie związania ofertą 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości -1700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100) 8. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 29.11.2019r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM - sprzedaż działki nr 1319/52 położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza ”. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. 9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu pisemnym / któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym , zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie przez sprzedającego wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. W przypadku, gdy przetarg ustny stanowi kontynuację przetargu pisemnego oferenci, którzy złożyli oferty w przetargu pisemnym nie są zobowiązani do udziału w przetargu ustnym. W takiej sytuacji zwrot wadium następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty przetargu ustnego z uwzględnieniem postanowień ust. 11. 11. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w przetargu pisemnym / którym nie udzielono przybicia w przetargu ustnym zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otwarcia ofert w przetargu pisemnym lub od daty udzielenia przybicia w przetargu ustnym lub od daty unieważnienia przetargu z uwzględnieniem następujących postanowień: wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. 12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana w Przetargu pisemnym / któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym: a. uchyli się z własnej winy od zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za uchylenie się z własnej winy będzie także uważane nie przedstawienie najpóźniej w dniu w jakim miało dojść do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jakiegokolwiek dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy sprzedaży ( za dokument niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży uznaje się w szczególności złożone w prawem przewidzianej formie oświadczenia małżonka o zgodzie na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagane, chyba że oferent wraz z małżonkiem zawierają umowę sprzedaży; b. nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. 13. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana w przetarg pisemnym / lub któremu udzielono przybicia w przypadku przetargu ustnego uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona zapłaty ceny w oznaczonym terminie, sprzedający może wedle własnego wyboru odstąpić od zawarcia umowy zatrzymując wadium lub domagać się zawarcia umowy. 14. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, d. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c, e. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 15. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przeprowadzania przetargu. 16. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo. 17. Oferta powinna zawierać: a. dane oferenta – imię i nazwisko, numer PESEL (oraz numer NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy); b. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); c. oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty szczegółowe warunki przetargu podpisane przez niego – załącznik nr 2); e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń; f. dowód wniesienia Wadium; g. zobowiązanie osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) do złożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej; h. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości i. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli; j. oferowaną cenę netto – cyfrowo i słownie; 18. Oferta powinna być sporządzona piśmie w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty pod rygorem nieważności. 19. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 20. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie nieruchomości w przypadkach wymaganych przez Ustawę. 21. Oferent lub osoba upoważniona może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Wszelkie zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 22. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia: a. Przetargu pisemnego na każdym jego etapie bez podania przyczyny. b. Przetargu ustnego do momentu udzielenia przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 24. Postanowienie ust.23 pkt. a i b nie naruszają prawa sprzedającego do unieważnienia przetargu lub do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli oferent, inny uczestnik przetargu lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 25. Tryb postępowania w przypadku przetargu ustnego ( kontynuacja przetargu pisemnego) a. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jego terminie i miejscu. b. Postąpienie w licytacji w przetargu ustnym wynosi - 170,00 złotych 00/100 (słownie: sto siedemdziesiąt złotych). c. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie. d. Po trzecim wywołaniu licytator udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę i zamyka przetarg ustny. Z chwilą przybicia dochodzi do zakończenia przetargu ustnego. e. Do udzielenia przybicia wymagane jest zaoferowanie ceny nabycia w wysokości ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie. 26. W przypadku nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu oferent zobowiązany jest zapłacić pozostałą część ceny nabycia nieruchomości nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy : 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa. 27. W przypadku skorzystania przez uprawniony organ z prawa pierwokupu, zapłata uzyskana w wyniku sprzedaży zostaje zwrócona niezwłocznie nabywcy, z którym podpisana została umowa warunkowa, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otrzymania formalnego dokumentu potwierdzającego skorzystanie przez uprawniony organ z prawa pierwokupu. Zwrot zapłaty następuje na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na którym środki się znajdowały, pomniejszonej o koszty prowizji bankowej za przelew. 28. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego. 29. Oferent ponosi wszystkie koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży, podatków (PCC lub VAT- jeśli tak stanowią przepisy prawa), opłat sądowych i innych związanych z podpisaniem Aktu Notarialnego. 30. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w akcie notarialnym. Z dniem wydania nieruchomości przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary. 31. Komisja odrzuca oferty: a. nieodpowiadające warunkom przetargu, w szczególności co do ceny; b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawionych do reprezentacji; c. złożone bez wymaganych, kompletnych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie; d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 32. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej. 1. W części jawnej Komisja w obecności oferentów: a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert; b. podaje cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości; c. otwiera oferty z zachowaniem kolejności według daty ich wpływu, odczytuje imiona i nazwiska lub nazwę (firmę) oferenta, adres, a także cenę oferty; d. przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferenta wyjaśnienia lub oświadczenia. 2. W części niejawnej Komisja: a. odrzuca oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 31; b. określa, które z ofert nie zawierają kompletnych dokumentów lub oświadczeń, lub które z nich zawierają oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe podlegające uzupełnieniu i nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i wzywa oferentów poprzez wysłanie pisemnych wezwań do uzupełnienia ofert lub w przypadku nieścisłości do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie; c. dokonuje szczegółowej analizy ofert; d. stwierdza, którzy oferenci nie uzupełnili ofert lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie; e. wskazuje najkorzystniejszą z nieodrzuconych ofert lub stwierdza, że przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. 32 303 54 27, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 29.11.2019r. w godz. od 8:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. 508 006 176. Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2551 Wypis z rejestru gruntów: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2552 Wyrys z mapy ewidencyjnej: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2553 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2554 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 32 303 54 27 mariusz.kuna@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
296 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Zabrze gmina: Zabrze miejscowość: Zabrze ulica: Jana Heweliusza

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 12000m2 działka Wrocław, Psie Pole, Ok. Pawłowic
działka Wrocław, Psie Pole, Ok. Pawłowic

Grunt budowlany o powierzchni 1,2 ha położony we Wrocławiu w ok. Sołtysowic i Pawłowic. Dopuszczalna zabudowa jednorodzinna wolno stojąca, lub bliźniacza. W okolicy tylko zabudowa jednorodzinna. Dojaz...

Działka na sprzedaż, Wrocław
Do schowka
Zwiń
3 360 000 zł
12000 m2 280 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 5500m2 działka Wrocław, Opatowice, Dla Dewelopera
działka Wrocław, Opatowice, Dla Dewelopera

Działka budowlana z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą. Możliwa zabudowa do trzech kondygnacji i wysokości 14 m. Grunt położon...

Działka na sprzedaż, Wrocław
Do schowka
Zwiń
2 200 000 zł
5500 m2 400 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2000m2 działka Wrocław, Krzyki, ok. ul Opolskiej
działka Wrocław, Krzyki, ok. ul Opolskiej

Do sprzedania bardzo atrakcyjna działka inwestycyjna o pow 2.000 m2 , z możliwością zakupu dodatkowej powierzchni do wielkości 10.000 m2 , w zależności od potrzeb nabywcy . W MPZP działka przeznaczo...

Działka na sprzedaż, Wrocław
Do schowka
Zwiń
800 000 zł
2000 m2 400 zł/m2