Działka 48340 m2, Zabrze
7 251 000 zł 150 zł/m2
Kontakt

Działka inna na sprzedaż Zabrze - 48340 m2

Cena 7 251 000 150 zł/m2
Kredyt z niską ratą
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Zabrze
Cena:

7 251 000 zł

Cena za m2
150 zł/m2
Rodzaj działki:
inna
Powierzchnia całkowita:
48 340 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Zabrze miejscowość: Zabrze
Numer oferty:
NXH-GS-203

Więcej informacji

Oferujemy do sprzedania działkę o pow. 48 340 m 2 w Centrum Zabrza. Na powyższą inwestycję została wydana decyzja o warunkach zabudowy: "Budowa 10 - ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową, niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej, miejsc postojowych, parkingu podziemnego dwupoziomowego oraz sztucznych zbiorników wodnych". Powierzchnia zabudowy działki wynosi 9 983 m 2 , a pow. użytkowo mieszkaniowa 67 735 m 2 . Na działce zaplanowano 537 miejsc postojowych naziemnych oraz 518 miejsc postojowych na parkingu podziemnym. Dla funkcji mieszkaniowej należy przyjąć minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszaknie, Dla funkcji usługowej należy przyjąć ilość miejsc postojowych zaspokajających równocześnie potrzeby 50% obsługi obiektu usługowego i 50 % klientów. W oparciu o wskaźniki przyjmowane w opracowaniach planistycznych dla Centrum Miasta Zabrza: -ze względu na charakter zabudowy nie ogranicza się szerokości elewacji budynków, -budynek nie powinien przekraczać wysokości 5 kondygnacji, -dachy powinny być płaskie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach uzgodnił warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych - bez zastrzeżeń. Zgodnie z pismem Wydziału Ekologii ustalono następujące warunki z zakresu ochrony środowiska: -należy dotrzymać standardy jakości środowiska określone na podst. ustaw i stosownych aktów wykonawczych. Planowana inwestycja nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji pyłów lub gazów, hałasu oraz żadnych innych uciążliwości poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. - budowa dwupoziomowego parkingu podziemnego na 360 stanowisk należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt. 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.); - przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej również mogą zaliczać się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wg § 3 ust 1 pkt 56 ww. Rozporządzenia są to „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt.29 i 30, z wyłączeniem ich remontu, i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej...” Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której szczegółowo zostaną określone warunki z zakresu ochrony środowiska. Decyzje wydaje Prezydent, na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; -zbiorniki wodne należą do urządzeń wodnych, których wykonanie (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego w związku z tym inwestycja nie podlega uzgodnieniu w zakresie wydawania warunków zabudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Warunki w zakresie rozpoznania sytuacji geologiczno - górniczej zostały zawarte w piśmie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach zgodnie z którym opiniowany rejon położony jest poza terenem górniczym. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na użytkach gruntowych klasy B, Ba, Bp, Bi nie wymagających wydania decyzji w sprawie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z pismem Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu planowane zamierzenie inwestycyjne leży w obszarze objętym projektem pn." Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy/Zabrze". W rejonie planowanych parkingów realizowany jest w ramach Funduszu Spójności wodociąg Dz 225 mm, na którym zlokalizowane będą dwie studnie (studnia zasuwowo - odwodnieniowa oraz studnia odwodnieniowa) oraz hydrant nadziemny, co należy uwzględnić w planie zagospodarowania osiedla, zapewniając możliwość dostępu do ww. urządzeń jak i do sieci wodociągowej. Utwardzenie nawierzchni parkingów, zlokalizowanych nad ww. wodociągiem przewidzieć należy z kostki rozbieralnej. Po korekcie planu zagospodarowania terenu (uprzednio kolidującego z istniejącą kanalizacją sanitarną Dn 800 mm oraz istniejącą kanalizacją deszczową Dn 1600 mm) przedstawionym ponownie do zaopiniowania, ZPWiK w piśmie stwierdziło, że uwzględnia on lokalizację istniejącego uzbrojenia wod.-kan. i projektowane budynki nie kolidują z istniejącymi kanałami (sanitarnym Dn 800 mm i deszczowym Dn 1600 mm). Wydział Infrastruktury Komunalnej w piśmie zaopiniował (na podst. art. 29 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych) pozytywnie zamiar realizacji inwestycji z uwagami: - przed budową lub przebudową zjazdów z drogi publicznej, należy uzgodnić projekty zjazdów, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskać zezwolenie Zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdów, - zjazdy należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. W zakresie budowy zespołu domów wielorodzinnych jak i wewnętrznego układu komunikacyjnego: - dojazdy wewnętrzne (wewnętrzny układ komunikacyjny), stanowiska postojowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami; - przewidzieć utwardzenie dojazdów wewnętrznych jak i nawierzchni miejsc postojowych materiałem niepylącym np. kostka brukową. -o warunki techniczne realizacji przyłączeń wod.- kan., w tym odprowadzenie wód deszczowych należy wystąpić do ZPWiK Sp. z o.o. W Zabrzu, ul. Wolności 215; - projekt techniczny uwzględniający odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, należy uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Komunalnej. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym uzbrojeniem lub zielenią należy dokonać odrębnych uzgodnień branżowych. Planowaną inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, obejmującą w szczególności ochronę przed: pozbawieniem: -dostępu do drogi publicznej, -możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, -dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, -uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, -zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym inwestycją, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przeprowadzeniu badania zgodności inwestycji z przepisami odrębnymi oraz po uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień wydano decyzję o warunkach zabudowy. W ramach postępowania administracyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z faktem, że zostały zachowane warunki wynikające z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc zostały spełnione wymagania tj. -możliwe było określenie wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy (art. 61 ust.1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz z uwagi na fakt, że: -teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej, -istniejące i projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (zapewnienia dostaw mediów wg pisma Rozdzielni Gazu W Rudzie Ślaskiej, pisma Vattenfall Customer Services Poland Sp. z o. o., Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. oraz pisma Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -stwierdzono zgodność inwestycji z przepisami odrębnymi, -zachowane zostały wszystkie wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydano decyzje o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Niniejsza decyzja jest promesą ustalająca na jakich warunkach zainteresowany może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę, przy czym brak możliwości spełnienia określonych warunków powoduje odmowę udzielenia pozwolenia na budowę. Gwarantujemy jakość usług zgodną ze standardami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jesteśmy członkiem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników Federacji Rynku Nieruchomości. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami Tomasz Osdarty, nr licencji pośrednika: 22678. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Osdarty (licencja nr: 22678) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: NXH-GS-203
Nr licencji zawodowej: 22678
Zwiń opis


Średnie ceny w tej lokalizacji

7 251 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości