To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, wołomiński, Ząbki

Działka na sprzedaż Ząbki, Wspólna

720 m2
600 000 PLN 833 zł/m2
Opis
Do sprzedaży działka o powierzchni 720 m2 w Ząbkach. Przeznaczenie działki zgodnie z MPZP - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Wszystkie media dostępne. Na działce rozpoczęta została budowa domu wraz z aktualną i ważną dokumentacja budowlaną. Agent prowadzący tel. 600 355 944. Poniżej krótki wyciąg z MPZP: 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN i MN1, ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę jednorodzinną. 2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację: 1) usług nieuciążliwych; 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 3) dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu. 3. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na terenach zabudowy jednorodzinnej: 1) istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie; 2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej, służących obsłudze terenu; 3) ustala się typ zabudowy jednorodzinnej we wszystkich formach; 4) minimalna powierzchnia działki wynosi: a) 200 m² dla zabudowy szeregowej, b) 300 m² dla zabudowy wolnostojącej, c) 600 m² w strefie konserwatorskiej miasta-ogrodu - / zabudowa wolnostojąca /; ustalone normy wielkości działek nie muszą być stosowane do działek prawomocnie wydzielonych przed wejściem w życie planu; 6) dopuszcza się maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje naziemne+poddasze użytkowe przy dachach wysokich; poza strefą konserwatorską miasta-ogrodu dopuszcza się 3 kondygnacje naziemne - przy dachach płaskich; 7) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: a) 50 % powierzchni całkowitej działki, b) 60% powierzchni działki w strefie konserwatorskiej miasta- ogrodu, c) 70% powierzchni działki na obszarze chronionego krajobrazu, z zastrzeżeniem kpt. 7; przepis nie dotyczy pasa terenu szerokości ok.50 m przylegającego do pierzeii usługowej w przypadku jej realizacji; 7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1, położonych w strefie konserwatorskiej miasta-ogrodu, ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70 % powierzchni całkowitej działki; obowiązuje utrzymanie tej powierzchni jako terenu trwałej uprawy leśnej; 8) ustala się odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, z zastrzeżeniem punktu 9; dopuszcza się zbliżenie obiektów usług na odległość do 1,5 m od linii rozgraniczającej po uzgodnieniu rozwiązań komunikacyjnych zgodnie z przepisami szczególnymi; 11) dla dróg, o których mowa w § 42 ust.1 pkt. 4 i 5, ustala się: a) dla dróg 5,6,7 i 8 KUZ odległość b) nieprzekraczalnych linii zabudowy 10 m od linii rozgraniczających dróg, c) dla drogi 4KUZ odległość d) nieprzekraczalnych linii zabudowy 10 m od południowej linii rozgraniczającej drogi i 10 m od północnej granicy pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż tej drogi; ustala się możliwość odstępstwa od powyższych przepisów za zgodą zarządcy drogi w uzasadnionych przypadkach; 10) na terenach wyznaczonych na rysunku planu zaleca się tworzenie pierzei usługowych /usługi nieuciążliwe/, kształtujących przestrzeń publiczną w rejonie centrum miasta i ośrodków usługowych, zaleca się realizację zabudowy pierzei o szczególnych walorach architektonicznych; 11) zaleca się utrzymanie i uzupełnienie ciągów zieleni przyulicznej, wyznaczonych w rysunku planu, z trasami pieszymi i rowerowymi; 12) ustala się zachowanie istniejących i zaleca wprowadzenie w miarę możliwości nowych ciągów zieleni przyulicznej; 13) nie dopuszcza się realizacji zabudowy wielorodzinnej. ::DODATKOWE INFORMACJE Prąd: w ulicy Gaz: jest Woda: jest Dojazd: asfaltowa/kostka Otoczenie: działki zabudowane Komunikacja publ.: autobus miejski Położenie: centrum Wymiary działki [m]: 18 x 40 x 18 x 40 Zagosp. działki: niezagospodarowana Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: prostokąt Warunki zabudowy: MPZP Zabudowa działki: niezabudowana ::LINK DO STRONY http://www.vestrahouse.pl/oferta.aspx?id=5906353 ::KONTAKT DO AGENTA Jerzy Michna 600355944 jmichna@vestrahouse.pl ::DANE BIURA Vestrahouse Sp. z o.o. Gagarina 26/U4 00-754 Warszawa 604 730 833, 698 908 037 www.vestrahouse.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Aneta Niemczak (licencja nr: 5461) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
720 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: wołomiński miejscowość: Ząbki ulica: Wspólna

Podobne oferty w tej lokalizacji