Działka 1254,0m2, Ząbki
880,38 zł/m2 1 104 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Ząbki - 1254,0m2

880,38 zł/m2 1 104 000

POWIERZCHNIA

1 254 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 49/2 z obrębu 0002,01-02 o pow. 1 254 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Jana Kochanowskiego, objętej postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 186/17 (brak księgi wieczystej), stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki. I. OPIS NIERUCHOMOŚCI Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przedmiotowa jest objęta aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227). Zgodnie z ww. planem zagospodarowania przestrzennego, działka ewidencyjna nr 49/2 z obrębu 0002,01-02, położona w Ząbkach przy ul. Jana Kochanowskiego, znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol w planie MN). Obciążenia i zobowiązania: Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, ograniczeniami, roszczeniami oraz hipoteką. Sposób zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. Jana Kochanowskiego, kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość nie posiada utrudnień deniwelacyjnych. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi gminnej, tj. energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są działki zagospodarowane – grunty z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz pas drogowy ul. Jana Kochanowskiego. Warunki komunikacyjne: Odległość nieruchomości od ścisłego centrum miasta Warszawy (iglica Pałacu Kultury i Nauki) wynosi ok. 9 km. Nieruchomość jest położona przy ul. Jana Kochanowskiego następnie poprzez ul. Drewnicką i ul. Wolności, która stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Radzymińską, drogą wojewódzką nr 629 a następnie z Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S8). W centrum miasta znajduje się stacja Kolei Mazowieckich stanowiąca część trasy Małkinia‑Warszawa Wileńska. Wzdłuż ulicy Radzymińskiej kursują linie autobusowe ZTM w Warszawie. Miasto Ząbki posiada lokalną komunikację linii autobusowych Ząbki-1, Ząbki-2 i Ząbki-3. Plany rozwoju: Miasto Ząbki jest obecnie intensywnie zagospodarowywane, w trakcie realizacji są osiedla mieszkaniowe, obiekty drogowe oraz na przestrzeni lat powstały liczne obiekty handlowo-usługowe. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne udogodnienia komunikacyjne dla mieszkańców Ząbek. W trakcie realizacji jest również kompleksowy remont i budowa głównych dróg miejskich. Prace zostały zrealizowane w zakresie ul. Wolności, ul. Powstańców, ul. Różanej, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. 11-go Listopada, ul. Lipowej, ul. Władysława Reymonta, ul. Wyzwolenia, ul. Stanisława Wigury i ul. Stefana Żeromskiego. Dla usprawnienia komunikacji w centrum miasta został wybudowany tunel pod torami kolejowymi w osi ulic Orlej i Wojska Polskiego. II WARUNKI PRZETARGU Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 104 000,00 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące złotych 00/100) + obowiązujący podatek VAT Wadium: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przetarg może zostać przeprowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacja o ewentualnej zmianie formy przeprowadzenie przetargu zostanie podana najpóźniej 14 kwietnia 2021 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miasta Ząbki: PKO Bank Polski S.A. 38 1020 10pokaż telefon (liczy się data wpływu środków na konto). W tytule przelewu należy wpisać: „wadium przetarg GiGN.6840.12.2020.PT”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. III SKŁADANIE OFERT Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Nie otwierać - przetarg na zbycie nieruchomości". Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 - Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu. Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać: 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę wraz z załączonym aktualnym wypisem z CEiDG lub KRS, 2. w przypadku, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzony przed notariuszem, upoważniający do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym objętym treścią niniejszego ogłoszenia, 3. datę sporządzenia oferty, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 5. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 7. kopię dowodu wniesienia wadium, 8. podpis oferenta. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. VI. WYBÓR OFERTY Część jawna przetargu odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Uczestnik przetargu biorący udział w części jawnej powinien okazać Komisji Przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, którego oryginał został dołączony do oferty pisemnej, upoważniający do reprezentowania oferenta w przetargu. Organizator przetargu dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny, tj. oferty z najwyższą ceną. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przetargu komisja: stwierdza liczbę otrzymanych ofert, ich integralność oraz sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść, przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zakończenia przetargu. O wyniku przetargu Organizator poinformuje wszystkich oferentów. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów o założenie księgi wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22)pokaż telefon (22)pokaż telefon w godzinach pracy urzędu do dnia 19 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wybory którejkolwiek z ofert.
Numer oferty: ZSlc-00001564
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Średnie ceny w tej lokalizacji

1 104 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Ząbki

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)