To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie

Działka na sprzedaż ,

669252 m2
13 741 000 PLN 21 zł/m2
Opis
OBWIESZCZENIE Syndyk Beta Styl w upadłości ogłasza pierwszy nieograniczony, ofertowy przetarg pisemny, w trybie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa własności do: nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/63 o powierzchni 2000 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wzniesionym w konstrukcji drewnianej, o powierzchni użytkowej 165,50 m². Nieruchomość położona przy ul. Morskiej 15e w miejscowości Przewłoka, gmina Ustka, województwo pomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00066459/1 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę wywoławczą nie niższą niż 495 000 zł. nieruchomości gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną, działkę ewidencyjną nr 698/13 o powierzchni 2241 m2. Nieruchomość położona w Przewłoce, gmina wiejska Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00094735/5 przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę wywoławczą nie niższą niż 40 500 zł. nieruchomości niezabudowane wchodzące w skład tzw. "Projektu Wytowno". Nieruchomości położone są w Wytownie, gmina wiejska Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr SL1S/00061325/8, SL1S/00104174/8, SL1S/00104175/5, SL1S/00104176/2 przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku, tj.: nieruchomości gruntowe, o łącznej powierzchni 669 252 m2, objęte księgą wieczystą nr SL1S/00061325/8, stanowiące działki ewidencyjne numer: 20/4, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, 346/10, 346/11, 346/13, 346/14, 346/15, 346/16, 346/17, 346/18, 346/19, 346/20, 346/21, 346/22, 346/23, 346/24, 346/25, 346/26, 346/27, 346/28, 346/29, 346/30, 346/32, 346/33, 346/34, 346/35, 346/36, 346/37, 346/38, 346/39, 346/43, 346/44, 346/45, 346/46, 346/47, 346/48, 346/49, 346/50, 346/51, 346/53, 346/54, 346/55, 346/57, 346/58, 346/59, 346/60, 346/61, 346/62, 346/64, 346/66, 346/67, 346/68, 346/69, 346/71, 346/72, 346/73, 346/74, 346/75, 346/76, 346/77, 346/78, 346/79, 346/80, 346/85, 346/86, 346/87, 346/88, 346/89, 346/90, 346/91, 346/92, 346/93, 346/94, 346/95, 346/96, 346/97, 346/99, 346/100, 346/101, 346/102, 346/103, 346/104, 346/105, 346/107, 346/108, 346/109, 346/110, 346/111, 346/112, 346/113, 346/116, 346/117, 346/118, 346/119, 346/120, 346/121, 346/123, 346/124, 346/125, 346/126, 346/127, 346/128, 346/129, 346/130, 346/132, 346/133, 346/134, 346/135, 346/136, 346/137, 346/138, 346/139, 346/140, 346/141, 346/143, 346/144, 346/145, 346/147, 346/148, 346/149, 346/152, 346/153, 346/154, 346/155, 346/156, 346/157, 346/158, 346/159, 346/160, 346/161, 346/163, 346/164, 346/165, 346/172, 346/173, 346/174, 346/175, 346/177, 346/178, 346/179, 346/180, 346/181, 346/183, 346/184, 346/185, 346/186, 346/187, 346/189, 346/190, 346/191, 346/192, 346/193, 346/194, 346/195, 346/197, 346/198, 346/199, 346/201, 346/202, 346/203, 346/206, 346/207, 346/208, 346/209, 346/210, 346/211, 346/217, 346/218, 346/221, 346/223, 346/224, 346/225, 346/227, 346/228, 346/229, 346/230, 346/231, 346/232, 346/234, 346/235, 346/237, 346/238, 346/239, 346/240, 537/15, 537/18, 537/21, 537/22, 537/23, 537/24, 537/31, 537/32, 537/33, 537/34, 538/1, 538/2, 538/3, 346/291, 346/293, 543, 545; nieruchomość gruntowe, o łącznej powierzchni 122 127 m2, objęte księgą wieczystą nr SL1S/00104174/8, stanowiące działki ewidencyjne numer: 346/166, 346/167, 346/168, 346/169, 346/170, 346/171, 346/241, 346/242, 346/243, 346/244, 346/245, 346/246, 346/248, 346/249, 346/250, 346/251, 346/252, 346/253, 346/254, 346/255, 346/256, 346/257, 346/258, 346/259, 346/270, 346/282, 346/283, 346/284, 346/285, 346/286, 346/287, 346/288, 346/289, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/11, 537/12, 537/13, 537/14, 537/16, 537/17, 537/20, 537/25, 537/26, 537/27, 537/28, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/20, 20/21, 20/22, 20/24, 20/25, 20/27, 20/28, 20/30, 20/31, 20/33, 20/34, 20/35, 20/36, 20/38, 20/39, 20/40, 20/41, 20/42, 20/43, 20/44, 20/45, 20/46; nieruchomości gruntowe, o łącznej powierzchni 7961 m2, objęte księgą wieczystą nr SL1S/00104175/5, stanowiące działki ewidencyjne numer: 20/12, 20/37, 346/233, 346/63, 346/220, 537/10; nieruchomości gruntowe, o łącznej powierzchni 49 874 m2, objęte księgą wieczystą nr SL1S/00104176/2, stanowiące działki ewidencyjne numer: 20/19, 20/23, 20/26, 20/29, 20/32, 346/12, 346/31, 346/40, 346/52, 346/56, 346/65, 346/70, 346/81, 346/84, 346/98, 346/106, 346/114, 346/115, 346/122, 346/131, 346/142, 346/151, 346/162, 346/176, 346/182, 346/188, 346/196, 346/200 346/204, 346/205, 346/212, 346/219, 346/222, 346/226, 346/236, 537/1, 537/19, 537/29, 537/30. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę wywoławczą nie niższą niż 13 741 000 zł. netto Do podanych powyżej cen netto zostanie doliczony należny podatek VAT, (jeśli wystąpi). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizator przetargu (syndyk) oświadcza, iż przedmiot przetargu opisany w ust. 1 pkt a) i c) objęty jest umownym prawem pierwokupu na rzecz najemcy/dzierżawcy tych nieruchomości (dzierżawa obowiązuje do dnia sprzedaży) na podstawie umowy najmu/dzierżawy zawartej pomiędzy syndykiem a najemcą/dzierżawcą tych nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wpłata wadium, zgodnie z wymogami Regulaminu Przetargu ogłoszonego na stronie internetowej kancelarii syndyka: www.mskuza.pl , wywieszonego na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ Wydział VI Gospodarczy w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 wyłożonego, do wglądu, w kancelarii syndyka przy ul. Braci Gierymskich 1/17 w Słupsku. Wadium odpowiada 10% wskazanej w ust. 1 ceny wywołania netto tj. Dla sprzedaży prawa własności do nieruchomości, opisanej w ust. 1 pkt a), wadium wynosi: 49 500 zł. netto. Dla sprzedaży prawa własności do nieruchomości, opisanej w ust. 1 pkt b), wadium wynosi: 4 050 zł. netto. Dla sprzedaży prawa własności do nieruchomości, opisanej w § ust. 1 pkt c), wadium wynosi: 1 374 100 zł. netto. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie. Wpłata wadium przez oferenta winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla spółki pod firmą Beta Styl sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Przewłoce, w Banku PKO BP SA Oddział II w Słupsku numer rachunku: 93 1020 4649 0000 7602 0229 7083, w terminie do 26 lutego 2021 r. (data wpływu pieniędzy na konto). Wadium uczestników, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku wpływu zbliżonych kwotowo ofert na zakup ww. nieruchomości, syndyk dopuszcza na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 9.00, dodatkową licytację ustną, której warunki, w tym kwota postąpienia, określone zostaną przez syndyka na rozprawie. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oddzielnie na zakup poszczególnych nieruchomości wskazanych w ust 1, w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ Wydział VI Gospodarczy w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 14.00, ze wskazaniem Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz, sygn. akt: VI GUp 214/18/KK i dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości Beta Styl”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, datą wpływu jest wpływ oferty do Sądu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 9.00 budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ Wydział VI Gospodarczy w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w Sali B 65. Istnieje możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Przetarg wygra ten podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę netto. Więcej informacji na stronie www.mskuza.pl lub pod nr tel.: 881 951 581.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
669 252 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: słupski gmina: Ustka miejscowość: Wytowno

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1360m2 działka Machowino, Machowino, Machowino, Machowino
działka Machowino, Machowino, Machowino, Machowino

Kompleks działek budowlanych pięknie położonych w miejscowości Machowino. Każda działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, o dogodnych do zabudowy bokach. Mniejsze o wymiarach 36, 4 m x 37,2 m i po...

Działka na sprzedaż, Machowino
Do schowka
Zwiń
70 720 zł
1360 m2 52 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 5554m2 działka Ustka, Wichrowe Wzgórza
działka Ustka, Wichrowe Wzgórza

Polecam! Na sprzedaż działka mieszkaniowo-usługowa o powierzchni 5554 m2 w Wodnicy. Działka mieszkaniowo-usługowa w malowniczej miejscowości agroturystycznej Wodnica, u podnóża Małej Góry, w p...

Działka na sprzedaż, Ustka
Do schowka
Zwiń
199 000 zł
5554 m2 36 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3077371m2 działka Dominek
działka Dominek

Zapraszamy do wsi Dominek (kaszb. Domink lub Domënk) – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Ustka. Wieś jest częścią składową sołectwa Gąbino. Przedmiotem sp...

Działka na sprzedaż, Dominek
Do schowka
Zwiń
13 848 170 zł
3077371 m2 5 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3100m2 działka Charnowo, Malownicza
działka Charnowo, Malownicza

Marzą Ci się wspaniałe, rodzinne wakacje nad morzem? Masz dość miejskiego życia w pędzie i hałasie? Chciałbyś odpocząć w cichym i spokojnym miejscu i w bliskiej odległości od morza? Mamy dla Ciebie wy...

Działka na sprzedaż, Charnowo
Do schowka
Zwiń
140 000 zł
3100 m2 45 zł/m2