To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Wrocław

Działka na sprzedaż Wrocław, Trzmielowicka

3479 m2
173 950 PLN 50 zł/m2
Opis
Działka budowlana z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona w planie symbolem 11ZP/3. Działka o powierzchni 3479 m2 pod zabudowę : Rozdział 3 Ustalenia dla terenów w MPZP § 24 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11ZP łamane przez numery porządkowe od 1 do 11 ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zieleń, b) łąki, c) terenowe urządzenia sportowe, d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, e) lasy, f) uprawy polowe i sady, g) wody powierzchniowe; 2) uzupełniające: a) gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4, b) telekomunikacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5, c) infrastruktura drogowa, d) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN); 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące; 3) gastronomię dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/7, 11ZP/8 i 11ZP/9 jako funkcję towarzyszącą przeznaczeniu terenowe urządzenia sportowe; 4) w ramach przeznaczenia gastronomia nie dopuszcza się stołówek i obiektów służących działalności kateringowej; 5) w ramach przeznaczenia telekomunikacja nie dopuszcza się centrali telefonicznych i radiokomunikacyjnych; 6) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte, z zastrzeżeniem pkt 7; 7) parkingi samodzielne jednopoziomowe i parkingi wbudowane dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN). 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) wysokość budynków nie może być większa niż 10 m; 2) wysokość budowli nie może być większa niż 25 m; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 3; 4) drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem stromym; 5) wielkość widowni w obiektach o przeznaczeniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie może być większa niż 200 miejsc; 6) udział obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%; 7) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 60%; 8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/5 i 11ZP/6 obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące systemu transportowego - dojazd do terenu 11ZP/4 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDZ i 23KDW/7. KONTAKT :tel. 519 186 406 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00. Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości. Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 479 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wrocław gmina: Wrocław miejscowość: Wrocław ulica: Trzmielowicka

Podobne oferty w tej lokalizacji