To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, nidzicki, Wikno

Działka na sprzedaż Wikno,

29335 m2
686 000 PLN 23 zł/m2
Opis
GMKR.6840.58.2012 Nidzica, 30 grudnia 2019 r. BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00008106/1, składającej się z działek oznaczonych numerami: 275/9 o pow. 1,4702 ha, opis użytku: PsVI 0,2530 ha, RVI 1,2172 ha oraz 275/10 o pow. 1,4633 ha, opis użytku: PsVI 0,2007 ha, RV 0,2208 ha, RVI 1,0418 ha. Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,9335 ha, położona jest w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Nieruchomość położona poza strefą zabudowy. Otoczenie działek stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (nieruchomość położona w odległości 10 m od linii brzegowej jeziora). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Teren ze spadkiem w kierunku jeziora. Nieruchomość nie jest wyposażona w elementy infrastruktury technicznej, położona w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej. Działki porośnięte drzewostanem. Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica nieruchomość położona jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym: - II./2UT – tereny usług turystycznych, zakaz lokalizacji usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych, dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych oraz II./4UT – ogólnodostępna przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego (II./2UT i II./4UT łącznie stanowią 59,70% powierzchni nieruchomości), II./3ZN – tereny zieleni chronionej (39,99%) oraz II./12 KDW.X teren drogi wewnętrznej (0,32%) – działka numer 275/9; - II./2UT – tereny usług turystycznych (49,37%) zakaz lokalizacji usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych, dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, II./3ZN – tereny zieleni chronionej (41,61%) oraz II./1ZP teren zieleni urządzonej (9,02%) – działka numer 275/10. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 686 000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT 23% w kwocie 128 276,42 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 42/100). Wadium w wysokości: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2020 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 05 marca 2020 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 05 marca 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacone wadium: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 05 marca 2020 r. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa tel: (89) 625 07 44 um@nidzica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
29 335 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Nidzicki gmina: Nidzica miejscowość: Wikno

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6794m2 działka Kraków, Podgórze, Ludomiła Korczyńskiego
działka Kraków, Podgórze, Ludomiła Korczyńskiego

Widokowa działka o powierzchni 67,9a z ekspozycją południową położona w wsród terenów zielonych. LOKALIZACJA Nieruchomość gruntowa znajduje się w Krakowie w dzielnicy Swoszowice-Wschód, przy ulicy L...

Działka na sprzedaż, Kraków
1 700 000 zł
6794 m2 250 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1330m2 działka Łódź, Bałuty, Zgierska
działka Łódź, Bałuty, Zgierska

Sprzedam bezpośrednio działkę o powierzchni ok. 1.330 m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni zabudowy ok. 230 m2 z dostępem do drogi publicznej. Działka wraz z prawomocną Decyzją o W...

Działka na sprzedaż, Łódź
740 000 zł
1330 m2 556 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2800m2 działka Brwinów, Lilpopa
działka Brwinów, Lilpopa

Działka budowlana 2800 m2. położona w pięknym, zalesionym miejscu Brwinowa przy ulicy Lilpopa , zabudowana domem do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Na działce znajduje się starodrzew. Wokół nowoc...

Działka na sprzedaż, Brwinów
1 050 000 zł
2800 m2 375 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6859m2 działka Wierzbin, Trakt Królewski
działka Wierzbin, Trakt Królewski

Do sprzedania działka rolna o powierzchni 6859 m2, w kształcie prostokątu o wym. szer. 25 m i dł. 274 m, położona we wsi Zalesie gm. Stare Babice. Działka znajduje się w Otulinie Parku Kampinoskiego i...

Działka na sprzedaż, Wierzbin
890 000 zł
6859 m2 130 zł/m2