To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa, Żoliborz

Działka na sprzedaż Warszawa, Żoliborz, Śmiała

778 m2
4 500 000 PLN 5 784 zł/m2
Opis
Działka z istniejącym domem 400m2. Możliwość wykonania inwestycji na ok 950PUM, maksymalna ilość to 8 lokali. Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytków. Działka pod następującym planem zagospodarowania przestrzennego: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna małogabarytowa - przez co należy rozumieć tereny działek, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, a także wielorodzinne zawierające nie więcej niż 8 lokali mieszkalnych w jednym budynku, usytuowane w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym lub atrialnym, oraz ich zaplecza (tj. dojścia, podjazdy, podwórza, budynki gospodarcze i garaże) wraz z ogrodami przydomowymi - oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna małogabarytowa. 2. Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej MN 29 mogą być usługi (bez bliższego określenia ich profilu) funkcjonujące w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne - pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych. 3. Dla jednostki terenowej MN 29 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 1) ustala się zakaz zabudowy nowym budynkiem mieszkalnym nowych działek powstających w wyniku przekształceń własnościowych i podziałów geodezyjnych; 2) ustala się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych jedno - i kilkurodzinnych wolnostojących, dopuszczając ich przebudowę (łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych pomieszczeń, a w tym także adaptacją na cele usługowe) oraz rozbudowę, w ramach których zakazuje się jednak: a) nadbudowy budynku ponad 3½ kondygnacji, b) zmiany dachów spadzistych na płaskie; 3) nie dopuszcza się likwidacji budynku mieszkalnego i budowy w tym samym miejscu budynku o odmiennym rzucie i elewacjach - poza wyjątkami uzgodnionymi przez właściwego Konserwatora Zabytków; 4) zakazuje się budowy odrębnych budynków usługowych wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego; 5) zakazuje się budowy budynków gospodarczych z wyjątkiem garaży o kubaturze nie przekraczającej 40m3; 6) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze zagospodarowania na terenie jednostki; 7) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych innych niż wyżej wymienione, w tym zwłaszcza budynków i budowli o statusie lub charakterze obiektów lub tymczasowych, poza niezbędnymi na czas remontów i budów; 8) ustala się, że powierzchnia zabudowana, liczona po zewnętrznym obrysie przyziemia budynków, nie może stanowić więcej niż 40%, a powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - mniej niż 20% powierzchni całej działki. 4. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w§ 11. § 11. Na obszarze strefy prawnej ochrony konserwatorskiej Żoliborza Historycznego, o której mowa w §10 pkt 1, oznaczonej na rysunku planu, plan uwzględnia jako wymaganie szczególne dla inwestowania i zagospodarowania, o którym mowa w § 5 ust. 4, postanowienia przepisów szczególnych: 1) w przypadku wszelkich inwestycji, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, istnieje obowiązek uzgodnienia inwestycji z właściwym Konserwatorem Zabytków, 2) w stosunku do obiektów wpisanych imiennie do rejestru zabytków (niezależnie od wpisu dotyczącego całej strefy ochrony konserwatorskiej żoliborza Historycznego): a) wszystkie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których wydanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane, muszą być przez zgłaszającego uzgodnione z właściwym Konserwatorem Zabytków, b) uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków wymagają również wszelkie projektowane przekształcenia geodezyjne na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków, 3) uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków wymagają również projekty budowy obiektów i urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych oraz kiosków, realizowanych w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych. 5. Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 20 i § 21. § 17. 1. Ustala się następujące warunki realizacji miejsc parkingowych dla obiektów nowo wznoszonych lub rozbudowywanych: 1) inwestorzy mają obowiązek realizacji wymaganej ilości miejsc parkingowych na terenie własnym inwestycji 2) ustala się minimalne wskaźniki wymaganych miejsc parkingowych: a) dla mieszkań oraz dla terenów rekreacji i sportu - na całym obszarze objętym planem: – dla mieszkań - 1 stanowisko/1 lokal mieszkalny do 60m2 pow. użytkowej, - 1,5 stanowiska/1 lokal ponad 60m2 pow. użytkowej, 2. W planie wyznacza się miejsca dla następujących rodzajów parkingów ogólnodostępnych, oznaczonych odpowiednio na rysunku planu: 1) w obrębie terenów ciągów komunikacyjnych a) parkingi urządzane poza jezdniami, z wjazdami i własną powierzchnią manewrową, b) pasy dopuszczalnego sytuowania prostopadłych stanowisk parkingowych wzdłuż jezdni; 2) tereny dla urządzenia parkingów wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolem KS; 3) miejsca możliwego urządzenia ogólnodostępnych parkingów podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym. 3. Dopuszcza się budowę parkingów również w miejscach niewyznaczonych na rysunku planu, o ile będzie to niesprzeczne z innymi ustaleniami planu oraz nie spowoduje uszczuplenia wartościowej zieleni nieoznaczonej na rysunku planu: a) parkingów, o których mowa w ust. 2 pkt 1b, a także zatok parkingowych równoległych - w ulicach lokalnych (KUL) i dojazdowych (KUD) pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych dla przekroju ulicznego, b) parkingów podziemnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 - pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach budowlanych. § 20. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń: 1) możliwa jest realizacja ogrodzeń zewnętrznych - wzdłuż granic poszczególnych jednostek terenowych oraz wydzieleń terenowych; 2) ogrodzenie powinno być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że od strony ulic dopuszcza się jego miejscowe wycofanie w głąb działki; 3) ogrodzenie zewnętrzne powinno spełniać następujące warunki: - maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2 m od poziomu terenu, - ogrodzenie pełne (nieażurowe) nie może być wyższe niż 0,6 m od poziomu terenu; 4) w stosunku do ogrodzeń obiektów wpisanych imiennie do rejestru zabytków właściwy Konserwator Zabytków może ustalić inne wymagania niż określone w pkt 1÷3; 5) nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń wewnętrznych między poszczególnymi działkami stanowiącymi odrębne nieruchomości jedynie w takich sytuacjach na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, gdzie działki te tworzą obecnie wspólną przestrzeń osiedlową lub wewnątrzblokową. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
778 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa gmina: Warszawa miejscowość: Warszawa dzielnica: Żoliborz ulica: Śmiała

Podobne oferty w tej lokalizacji