Działka 3800,0m2, Warszawa, Wilanów, Wilanów
1 672 000 zł 440 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 800 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ! Dokumenty dostępne na życzenie. Do sprzedaży jedna lub dwie przylegające,nieabudowane i nieogrodzone działki przy ul.Włóki niemal na granicy gm. Konstancin- Jeziorna: - nr 7/1 o powierzchni 3800 m2 - nr 8/2 o powierzchni 4200 m2 W przypadku zakupu obu działek cena wynosi 400 zł/m2 Nieruchomości położone są w odległości ok 320 m. od rzeki Wisły i ok 2 km. od trasy S-2 z mostem południowym. Od wschodu graniczy z Kępą Okrzewską gminy Konstancin Jeziorna. Ulica Włóki w tej części jest drogą szutrową. Od zachodu i południa graniczą z gruntami niezabudowanymi, od północy z ul.Włóki, za którą znajdują się grunty gł. niezabudowane i obwałowanie Wisły. W dalszym sąsiedztwie po stronie zachodniej są tory kolejowe do Elektrociepłowni Siekierki oraz nowa zabudowa jednorodzinna przy ul.Calowej. Dla dz. nr 9 sąsiadującej od zachodu, wydano pozwolenia na budowę dla 22 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i jednego wolnostojącego (5 pokojowe o pow. 193m każdy). W tej części ulicy Włóki brak jest sieci uzbrojenia terenu. Dostępna jest energia elektryczna. Gaz i wodociąg znajduje się w pobliżu, w drodze stanowiącej przedłużenie ul.Włóki już na terenie gminy Konstancin. Jeśli chodzi o teren Warszawy , to media te znajdują się najbliżej za torami kolejowymi, w okolicach ul. Calowej. W okolicy brak kanalizacji. Wyciąg z MPZP UCHWAŁA Nr 749 RADY GMINY WARSZAWA-WILANÓW z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej.: Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej niskiej intensywności "MU 3" -przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, jedno lub dwulokalowa i zabudowa bliźniaczą, jednolokalowa. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się zabudowę usługową, o funkcjach lokalnych, nieuciążliwą. Dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej z usługową. - powierzchnia nowo wydzielanej działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: - dla zabudowy wolno stojącej jedno lub dwu lokalowej -1.200m2 (bez prawa wtórnego podziału działki), - dla zabudowy bliźniaczej jednolokalowej - 1.600m2 tj. po 800m2 na segment (bez prawa wtórnego podziału działki). Powierzchnia działki już istniejącej, nie zabudowanej, dla rodzajów zabudowy wymienionych powyżej nie może być mniejsza niż 800m2 , pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów obowiązujących dla terenów MU3, oraz bez prawa wtórnego podziału działki. Na każdej działce lub terenie inwestycji powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie może być mniejsza niż 70% w terenie chronionego krajobrazu i 60% w terenach pozostałych. Ponadto, powierzchnia zabudowana działki mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,niezależnie od jej powierzchni, nie może być większa niż 600m2, z wyłączeniem usług oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi 12m tj. 3 kondygnacje: parter, piętro i poddasze. Dopuszcza się przekroczenie tej wysokości w przypadku realizacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty na istniejącym budynku, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 8. Projekty budowlane budynków (posadowienie, podpiwniczenie, konstrukcję nośną) nalezy opracowywać z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego. Zaleca się, by ze względu na zróżnicowane warunki geologiczne obszaru, projektowanie budynków zostało poprzedzone wykonaniem odpowiednich badań gruntowo - wodnych. Dopuszcza się wyłącznie dachy spadziste kalenicowe, o minimalnym kącie nachylenia połaci 40 stopni,pokryte dachówką ceramiczną, bitumiczną lub blacho-dachówką w tonacji czerwieni lub brązu oraz blachą miedzianą lub ocynkowaną. Kolor elewacji budynku powinien być biały, lub w jasnych barwach pastelowych. Garaże winny być realizowane w bryle budynku mieszkalnego lub usługowego. Na działkach o powierzchni powyżej 2000m2 garaże mogą być realizowane jako budynki odrębne, jednokondygnacyjne, z wymogiem dostosowania ich architektury i pokrycia dachu do budynku mieszkalnego. Nie dopuszcza się na działkach mieszkalnych realizacji żadnych odrębnych budynków gospodarczych. Dopuszcza się na działkach zabudowy mieszkaniowej realizację jako towarzyszących, obiektów obsługi mieszkańców: handlu detalicznego, gastronomii, usług bytowych, sportu i rekreacji, pod warunkiem, iż nie będą to obiekty mogące pogorszyć stan środowiska naturalnego w stosunku do terenów działek przylegających, a ich charakter nie będzie odbiegał od charakteru otaczającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na terenach ich realizacji obowiązuje zachowanie minimum 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji na własnej działce miejsc parkingowych w ilości odpowiedniej do funkcji obiektu. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy budynków usługowych wynosi 9.0m. Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 47444
Nr licencji zawodowej: 3758

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Wilanów, Wilanów

Podobne nieruchomości