Działka 6202,0m2, Warszawa, Białołęka
750,08 zł/m2 4 652 000 zł

Działka przemysłowo-handlowa na sprzedaż Warszawa, Białołęka - 6202,0m2

750,08 zł/m2 4 652 000

Szczegóły

Opis oferty

Działka 6203 m2  ( wymiary od ulicy 40m X 155m). Aktualny Plan Zagospodarowania - MU. Możliwość wjazdu z 2 ulic.  1. Dla   obszarów   mieszkaniowo/usługowych   (MU)   ustala   się   następujące   obowiązujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska, nieuciążliwe usługi I i II stopnia obsługi z zakresu: administracji, handlu i usług bytowych oraz rzemiosła. 2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się :   1)  nieprzekraczalną  wysokość  zabudowy:  dla  noworealizowanych  obiektów  usługowych  i  mieszkaniowych wielorodzinnych do 12m od poziomu terenu, dla budynków jednorodzinnych do 2,5 kondygnacji,   2)  dopuszczenie lokalizacji, w rejonach skrzyŜowań tras komunikacyjnych, obiektów stanowiących dominantę nad otaczająca przestrzenią pod następującymi warunkami: /     odpowiedniego wkomponowania planowanej inwestycji w otaczającą przestrzeń, /     wysokość dominanty do 15m npt., /     dominanta będzie obiektem reprezentacyjnym w formie i wykończeniu architektonicznym,   3)  kształtowanie  wskazanych  pierzei  ul.  Ostródzkiej  i  ul.  Zdziarskiej  jako  ciągów  handlowo/usługowych reprezentacyjnych w formie i wykończeniu architektonicznym,   4)  lokalizowanie  wzdłuŜ  Trasy  Mostu  Północnego  i ul.  Płochocińskiej  zabudowy  usługowej,  reprezentacyjnej  w formie i wykończeniu architektonicznym,   5)  wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu wymaga odrębnego uzgodnienia w Zarządzie Dróg Miejskich; w przypadku braku podziału na działki budowlane i odpowiadającego im układu dróg  dojazdowych,  moŜliwość  wydania  decyzji  podziałowych  i  pozwolenia  na  budowę  uzaleŜnia  się  od przedłoŜenia  przez  inwestora  koncepcji  zagospodarowania  terenu  uwzględniającej  obsługę  komunikacyjna terenu powiązana z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z odpowiednimi słuŜbami miejskimi,   6)  zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w strefie uciąŜliwości 50m od krawędzi jezdni Trasy Mostu Północnego (2KGP), 30m od krawędzi jezdni ul. Płochocińskiej (3KG) oraz 20m od pozostałych ulic o funkcji głównej i 15m od krawędzi jezdni ulic o funkcji zbiorczej; W  strefie  100m  od  krawędzi  jezdni  Trasy  Mostu  Północnego  oraz  60m  od  ul.  Płochocińskiej  dopuszcza  się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej z tyłu za zlokalizowanymi od strony uciąŜliwości tras komunikacyjnych usługami  i  zielenią  izolacyjną  pod  warunkiem  uwzględnienia  zagadnień  akustyki  zgodnie  z  przepisami szczególnymi  (zaleca  się  ochronę  przed  hałasem  pomieszczeń  mieszkalnych  poprzez  stosowanie  okien  o podwyŜszonej izolacyjności akustycznej oraz rozplanowanie pomieszczeń w budynku w ten sposób by sypialnie miały okna z przeciwnej strony niŜ uciąŜliwe drogi) ,   7)  w strefie bezpieczeństwa 65m od linii gazociągu wysokiego ciśnienia 500, obowiązują następujące ograniczenia realizowania zabudowy: /     zakaz realizowania obiektów kubaturowych w pasie 25m od gazociągu, /     nakaz  zachowania  następujących  bezpiecznych  odległości  od  gazociągu:  25m  /  dla  wolnostojących budynków  niemieszkalnych  i  pomocniczych,  30m  /  dla parkingów  samochodowych,  35m  /  dla  zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, 50m  /  dla  zabudowy  mieszkaniowej  zwartej, 65m  /  dla budynków  uŜyteczności publicznej, /     nakaz uzgodnienia wszelkich planowanych inwestycji z Mazowieckim Zakładem Gazowniczym,   8)  w  strefie  uciąŜliwości  19m  od  osi  słupów  lini i  wysokiego  napięcia  110kV  (14,5m  od  skrajnego  przewodu) obowiązują  następujące  ograniczenia:  zakaz  realizowania  zabudowy  mieszkaniowej,  nakaz  uzgodnienia wszelkich planowanych inwestycji kubaturowych ze Stołecznym Zakładem Energetycznym,   9)  nakaz  uzgodnienia  wszelkich  planowanych  inwestycji  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  na  terenie wskazanych na rysunku planu stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia zgodne z § 17 uchwały,   10) zachowanie min. 40% powierzchni biologicznie czynnej dla kaŜdej działki inwestycyjnej, min. 80 i60% / dla terenów wskazanych na rysunku planu,   11) wprowadzenie zieleni izolacyjnej w strefie przyulicznej tras komunikacyjnych o funkcji głównej izbiorczej,   12) nakaz kształtowania wskazanych na rysunku planu ciągów przyrodniczych,   13) obowiązek podłączenia zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w chwili jej wykonania; do czasu objęcia obszaru miejską siecią kanalizacyjną,dopuszcza się realizowanie: /     nowej  zabudowy  jednorodzinnej  (wolnostojącej lub  bliźniaczej)  z  usługami  towarzyszącymi,  opartych  na indywidualnych rozwiązaniach inŜynieryjnych (szczelne bezodpływowe zbiorniki nieczystości) o ile ilośćścieków nie przekracza 2m 3/dobę i przy min. powierzchni działki dla jednego budynku / 800m2 lub 600m2dla połowy bliźniaka (wielkości działek dotyczą nowych podziałów); /     niskiej  zabudowy  wielorodzinnej  i  zwartej  jednorodzinnej  (intensywnej)  lub  obiektów  usługowych, z odprowadzeniem ścieków bytowych do lokalnych mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków w oparciu o przepisy szczególne,   14) obowiązuje  zachowanie  min.  wielkości  działki dla  terenów  w  pełni  uzbrojonych:  500m2/  dla  budynków mieszkalnych  wolnostojących,  300m2dla  jednego  budynku  bliźniaczego,  250m2 dla  budynku  w  zabudowie szeregowej,   15) nieprzekraczalne linie zabudowy: /     min. 5m od linii rozgraniczających ulic lokalnych (KL) i dojazdowych nie wniesionych na rysunek planu, /     min. 6m od linii rozgraniczających ulicy Płochocińskiej(3KG),ul.Białołęckiej (4aKG) i ulic zbiorczych (KZ), /     min. 20m od krawędzi jezdni Trasy Mostu Północnego(2KGP), /     min.  10m  od  podstawy  zmodernizowanego  wału  przeciwpowodziowego  rzeki  Długiej  i  od  Rowu Brzezińskiego, /     min. 5m od krawędzi urządzeń wodnych (kanałówi rowów nie wniesionych na rys. planu),   16) ustala  się  obowiązek  lokalizowania  wzdłuŜ  urządzeń  wodnych  (rowów  i  kanałów)  jednostronnie  dróg serwisowych (eksploatacyjnych) o min. szerokości 1,5m,   17) ograniczenie  obsługi  komunikacyjnej  terenu  be zpośrednio  od  ulic  o  funkcji  głównej  i  zbiorczej;  zakaz bezpośredniej  obsługi  od  Trasy  Mostu  Północnego  (2KGP)  i  ul.  Płochocińskiej  (3KG);  dla  obsługi zagospodarowania wprowadza się jezdnie serwisowe w liniach rozgraniczających ul. Płochocińskiej oraz Trasy Mostu Północnego. 3. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1:   1)  usługi turystyki (hotele i motele),   2)  w  rejonach  głównych  tras  komunikacyjnych  /  magazyny  i  warsztaty  drobnej  wytwórczości  o  uciąŜliwości ograniczonej do terenu lokalizacji własnej obiektu,   3)  urządzenia infrastruktury technicznej,   4)  urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne i garaŜe,   5)  zieleń urządzona,   6)  stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe,   7)  dopuszcza się pozostawienie gruntów w uŜytkowaniu rolniczym / głównie utrzymanie gospodarstw deklarujących się jako "ekologiczne". 4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 3, jest:   1)  dostosowanie ich charakteru do przeznaczenia podstawowego,   2)  zachowanie proporcji, by istniejące i projektowane obiekty oraz urządzenia nie zajmowały łączniewięcej niŜ 40% powierzchni danego obszaru. 5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:   1)  ewentualna uciąŜliwość dla środowiska nie moŜe wykraczać poza teren lokalizacji obiektu,   2)  nakaz zachowania istniejącej, wartościowej zieleni i wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) / w szczególności w strefie przyulicznej,   3)  nakaz  kształtowania  wskazanych  na  rysunku  planu  ciągów  przyrodniczych  poprzez  ochronę  istniejących wartościowych zadrzewień i wzbogacanie ich dodatkowymi dosadzeniami, dla ciągu wzdłuŜ Rowu Brzezińskiego konieczność zachowania pasa terenów zielonych po min. 10m od brzegu w kaŜdą stronę,   4)  obowiązuje zachowanie min. 40% powierzchni biologicznie czynnej dla kaŜdej działki inwestycyjnej i 60% dla terenów wskazanych na rysunku planu,   5)  nakaz ochrony i modernizacji istniejącego układu hydrograficznego tj. urządzeń wodnych nie wniesionych na rys. planu,   6)  dopuszcza  się  realizację,  w  oparciu  o  przepisy  szczególne,  zabudowy  opartej  na  lokalnych  rozwiązaniach infrastruktury  sanitarnej  pod  warunkiem  podłączenia  jej  do  miejskiej  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej  w chwili jej wykonania,   7)  ustala się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła: ogrzewanie olejem opałowym lekkim (olejem o zawartości siarki do  0,3%),  gazem  i  energią  elektryczną  lub  energią  odnawialną,  preferuje  się  rozwiązania  grupowe zmniejszające emisję zanieczyszczeń do atmosfery,   8)  obowiązuje  wprowadzenie  selekcji  odpadów  i  nakaz  zapewnienia  miejsca  na  co  najmniej  4  typy  oznaczonych pojemników na odpady i surowce wtórne. 6. Potrzeby parkingowe naleŜy przewidzieć na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika:   1)  dla  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  niskiej  /  1m.  p./1  mieszkanie,  nie  mniej  niŜ  1 miejsce na 60m2 p. uŜ.,   2)  dla biur, usług, obiektów administracyjnych itechnicznych / od 18 do 38 m. p./1.000m2 p. uŜ.,   3)  dla obiektów magazynowych / 6 m. p./1.000m2 powierzchni magazynowej,   4)  dla stacji obsługi pojazdów / 5 m. p./1 stanowisko naprawcze. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność.
Numer oferty: GS-306048
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Jarosław Chojecki

Średnie ceny w tej lokalizacji

4 652 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Warszawa, Białołęka

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)