To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Warlity Małe

Działka na sprzedaż Warlity Małe,

1611 m2
15 000 PLN 9 zł/m2
Opis
GN-I.6840.8.2019 Olsztyn, 5 lutego 2020 r. OGŁOSZENIE Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Zarządzenia Nr 363 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Warlity Małe, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 36/1 o powierzchni 0,1611 ha, użytek : „RIVa”, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00021936/6. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Warlity Małe, w sąsiedztwie gruntów rolnych. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gruntowa. Działka porośnięta jest trawą, krzewami oraz drzewami. Znajdują się na niej pozostałości fundamentów. Przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna niskiego napięcia. W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci : elektroenergetyczna i wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Platyny oraz Warlity Małe, gmina Olsztynek, działka nr 36/1 oznaczona jest symbolami : MN5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW6 – tereny dróg wewnętrznych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 15 000,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych). Sprzedaż obciążona jest 23% podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości : 2 000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 13 marca 2020 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie. Minimalna wartość postąpienia : 150,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206 (II piętro). W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie). Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym. Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 106 oraz telefonicznie pod numerem (89) 523-28-86. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 10.02.2020 r. do 13.03.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Olsztynku, zamieszczeniu na stronach internetowych : Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Olsztynie tel: (89) 523-28-86 starostwo@powiat-olsztynski.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 611 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Olsztyński gmina: Olsztynek miejscowość: Warlity Małe

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2572m2 działka Owczary
działka Owczary

W swojej ofercie mam do sprzedaży działkę rolną o powierzchni 25,72 m2. Położona w słonecznym, spokojnym, cichym i widokowym miejscu w miejscowości Owczary. W sąsiedztwie domy jednorodzinne. Doj...

Działka na sprzedaż, Owczary
105 000 zł
2572 m2 41 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 832m2 działka Brzozówka Korzkiewska
działka Brzozówka Korzkiewska

W swojej ofercie mam do sprzedaży działkę budowlaną o powierzchni 832 ar. Położona w cichym i zielonym miejscu w miejscowości Brzozówka gmina Zielonki. W sąsiedztwie domy jednorodzinne. Dojazd z dr...

Działka na sprzedaż, Brzozówka Korzkiewska
130 000 zł
832 m2 156 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1380m2 działka Legnica
działka Legnica

Na sprzedaż oferujemy działkę budowlaną o powierzchni 1380 m kw w Legnicy w okolicach ul. Nowodworskiej. Dojazd drogą utwardzoną (Planowany remont drogi) Wymiary działki: Długość: 51 m Szerokość:...

Działka na sprzedaż, Legnica
180 000 zł
1380 m2 130 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 8900m2 działka Brzezia Łąka
działka Brzezia Łąka

Działka 8900m2 z dostępem do mediów Brzezia Łąka Na sprzedaż działka budowlana z planem zagospodarowania przestrzennego dostępem do mediów w kształcie trójkąta o wymiarach 90m/133m/180m Do d...

Działka na sprzedaż, Brzezia Łąka
801 000 zł
8900 m2 90 zł/m2