To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Tarnów

Działka na sprzedaż Tarnów, Kryształowa

1886 m2
128 304 PLN 68 zł/m2
Opis
Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowie, przy ul. Kryształowej Nieruchomości składającej się z: a) prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/27 o powierzchni 0,1651 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118385/8, b) Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/3 o powierzchni 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4 Cena wywoławcza netto: 128.304 zł W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Gminie Tarnów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warunki przetargu: I. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest: 1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta nieruchomość TARNÓW, sygn. akt V GUp 2/09 – NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na konto Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej, numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001 w terminie do 16 kwietnia 2021 r. II. Pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać: 1. Określenie nieruchomości z podaniem numeru działki, 2. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, 3. Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza za daną nieruchomość, 4. Dowód uiszczenia wadium, 5. Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty, 6. Zobowiązanie kupującego do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z przeniesieniem własności nieruchomości. III. Inne warunki: 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z przeniesieniem własności, w tym między innymi: zapłacenia podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialnej i sądowej. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. 3. Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wybrania oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci oferowanej ceny w wyznaczonym przez syndyka terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie. 5. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. 6. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, Sprzedający zastrzega prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę. 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn. 8. Sprzedający może zmienić lub odwołać ogłoszenie i warunki przetargu do czasu upływu terminu do składania ofert. 9. Wyboru oferty dokona syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. 10. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. 11. Sprzedający zobowiązuje się do ustanowienia służebności przejazdu do sprzedawanych działek, a Kupujący zobowiązuje się do wykupu w przyszłości udziału w wyznaczonej drodze stanowiącej dojazd do sprzedawanych działek. 12. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, po dokonaniu zapłaty w pełnej wysokości ceny sprzedaży. 13. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego. IV. Otwarcie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Krośnie przy ul. Wolności 3, sala nr 01. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu: tel. 604 997 493, 698 545 425, 604 469 455. Kontakt: Syndyk Marek Leszczak tel: 604 997 493 marek_leszczak@wp.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 886 m<sup>2</sup>
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Tarnów gmina: Tarnów miejscowość: Tarnów ulica: Kryształowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1287m2 działka Tarnów, Rzędzin
działka Tarnów, Rzędzin

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną położoną w Tarnowie dzielnicy Rzędziń. Działka o pow. 12,87 ara + udział w drodze dojazdowej, gruntowej . Działka z prawomocnym pozwoleniem na budowę, małego...

Działka na sprzedaż, Tarnów
Do schowka
Zwiń
150 000 zł
1287 m2 117 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1832m2 działka Tarnów, Krzyż
działka Tarnów, Krzyż

Działka położona zaledwie 5 km od centrum Tarnowa. Bardzo dobra komunikacja z miastem. Ładne osiedle mieszkaniowe, w większości nowoczesna zabudowa . Działka uzbrojona w prąd, wodę miej...

Działka na sprzedaż, Tarnów
Do schowka
Zwiń
75 000 zł
1832 m2 41 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1000m2 działka Tarnów, Zawada
działka Tarnów, Zawada

Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w miejscowości Zawada k/ Tarnowa. Działka o pow. 1000m2, ładnie położona ok. 200 m do najbliższych zabudowań. Na działce brak uzbrojenia. Pośredn...

Działka na sprzedaż, Tarnów
Do schowka
Zwiń
70 000 zł
1000 m2 70 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3900m2 działka Błonie
działka Błonie

Do sprzedaży działka w miejscowości Błonie, ok. 10 km od Tarnowa, o powierzchni 39 ar. Nieruchomość ma kształt prostokąta i wymiary ok. 20 m na froncie i ok. 180 m głębokości. Dojazd drogą asfaltową. ...

Działka na sprzedaż, Błonie
Do schowka
Zwiń
136 500 zł
3900 m2 35 zł/m2