Działka 5001,0m2, Szymanów
1 750 000 zł 349,93 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

5 001 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Polecam atrakcyjny teren składający się z 5 działek budowlanych i prywatnej drogi położony w Szymanowie, gmina Wisznia Mała. Dostępne media: woda, prąd, kanalizacja przy działce. Teren działki objęty MPZP o oznaczony symbolem 13MN, tereny zabudowy mieszkaniowej. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: , 13MN, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: a) tereny zabudowy mieszkaniowej, b) zabudowa wielorodzinna istniejąca; 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 30% powierzchni działki w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) budynki wolnostojące lub bliźniacze (do dwóch mieszkań w budynku); 2) wysokość budynku nie większa niż 12 m, z zastrzeżeniem § 8; 3) dla terenów położonych w strefie B ochrony konserwatorskiej, wysokość budynku nie większa niż 9 m; 4) zakaz stosowania: a) dachów asymetrycznych, b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu, c) sidingu; 5) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45°; 6) dla terenów położonych w strefie B ochrony konserwatorskiej, dachy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°, pokrycie dachówką w kolorze ceglastym matowym. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 1) na działce budowlanej jeden budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy, o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 6 m; 2) dla terenów położonych w strefie B ochrony konserwatorskiej budynek inwentarski o powierzchni zabudowy nie większej niż 250 m² z dachem jak dla budynku mieszkalnego; 3) dla terenów położonych poza strefą konserwatorską budynek inwentarski o powierzchni zabudowy nie większej niż 250 m² z dachem jednospadowym lub płaskim; 4) dla terenów położonych w strefie B ochrony konserwatorskiej budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy z dachem jak dla budynku mieszkalnego; 5) dla terenów poza strefą dachy jednospadowe lub płaskie, dla budynków o których mowa w pkt 1. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,2; 2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki. 5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej. 6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje: 1) dla działki w zabudowie wolno stojącej: a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m², b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 21 m; 2) dla działki w zabudowie bliźniaczej: a) powierzchnia działki (dla każdego z segmentów) nie mniejsza niż 800 m², b) szerokość frontu działki (dla każdego z segmentów) nie mniejsza niż 16 m; 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°; 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne. Cena do negocjacji. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 3/12626/OGS
Nr licencji zawodowej: 7947

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Szymanów