Działka 4553,0m2, Szydłowiec, Folwarczna
296 000 zł 65,01 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 553 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty zabudowy usługowej. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/000pokaż telefon oznaczoną numerem działki 5772/16 o powierzchni 0,4553 ha – cena wywoławcza 296 000,00 zł. (brutto) Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 21 października 2021 roku o godz. 11:30. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest : - Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 00pokaż telefon do dnia 15 października 2021 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 15 października 2021 r.). - Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń i że nabywcy znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości. - Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. - W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem. - W przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będący w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. - W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. - W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt. Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą. Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, t.j: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć elektroenergetyczna, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17, tel. 617 86 57. Kontakt: Urząd Miasta Szydłowiec tel: (48)pokaż telefon
Numer oferty: 31031/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Szydłowiec, Folwarczna

Podobne nieruchomości