To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Szczecin

Działka na sprzedaż Szczecin, Orna

4109 m2
260 000 PLN 63 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: Szczecin ul. ORNA Rejon Nr działki: Nr dz.: 38/3 Obręb: Obr. 3048 (Nad-Odrą 48) Nr KW: KW SZ1S/00189538/0 Powierzchnia (m2): 4109 Przeznaczenie nieruchomości: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych, całkowita powierzchnia lokali mieszkalnych nie może być większa niż 30% powierzchni całkowitej budynku usługowego sposób jej zagospodarowania: zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto (zł): 260 000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium (zł): 26 000,00 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15.06.2021 r. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.11.2021 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, (sala nr 161 Urzędu Miasta Szczecin, I piętro) Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.11.2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2011 r., Nr 85 poz. 1577). Ww. nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem: P.T.2001.U,MU dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych, usługi w zakresie: handel detaliczny, obsługa firm i klientów, turystyka, gastronomia, oświata, służba zdrowia, żłobek, punkt opieki nad dziećmi; całkowita powierzchnia lokali mieszkalnych nie może być większa niż 30% powierzchni całkowitej budynku usługowego. Zakazuje się lokalizacji: stacji paliw, warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ulicy Ornej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 38/3 z obrębu ewidencyjnego numer 3048 (Nad-Odrą 48) - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 38/2 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) – KW Nr SZ1S/00252232/8. Służebność na działce numer 38/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3048 (Nad-Odrą 48) ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działce numer 38/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3048 (Nad-Odrą 48) kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 38/3 z obrębu ewidencyjnego numer 3048 (Nad-Odrą 48), bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów. 3. W celu skomunikowania działki numer 38/3 z drogą publiczną ulicą Orną należy wybudować zjazd, na budowę którego należy uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi wydane w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych, w drodze decyzji administracyjnej. 4. Na mocy Decyzji z dnia 23 stycznia 2019 r. Nr 3/2019 została zrealizowana przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego inwestycja drogowa pod nazwą „Modernizacja skrzyżowania ulic: Stołczyńska – Celulozowa – Orna w Szczecinie”. 3. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 4. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 5. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 6. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91 424 57 68, e-mail: wlisew@um.szczecin.pl www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Wanda L. tel: (91) 424 57 68 wlisew@um.szczecin.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 109 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Szczecin gmina: Szczecin miejscowość: Szczecin ulica: Orna

Podobne oferty w tej lokalizacji