To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Szczecin

Działka na sprzedaż Szczecin, Gryfińska

4766 m2
2 100 000 PLN 441 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: Szczecin ulica GRYFIŃSKA rejon Nr działki, Obręb: Nr dz.: 49 Obr. 4048 (DĄBIE 48) Nr KW: Powierzchnia (m2): 4766 Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania: Stacja paliwowa z usługami towarzyszącymi, zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto (zł): 2 100 000,00 (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) Wadium (zł): 210 000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.12.2021 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, (sala nr 161 Urzędu Miasta Szczecin, I piętro) Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stasować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 i 10a zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia02.12.2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.06.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 20.07.2011 r., Nr 85 poz. 1577). Ww. nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem: D.Z.2005.KSP,U dla którego plan ustala przeznaczenie: stacja paliwowa z usługami towarzyszącymi. Dopuszczalny zakres usług towarzyszących: handel detaliczny w lokalu o powierzchni sprzedaży do 100 m2, gastronomia, obsługa pojazdów. Dopuszczalne obiekty obsługi pojazdów: myjnia, stanowisko przeglądowe, stacja diagnostyczna, wymiana opon, wymiana oleju. W niniejszym planie ustalony został pas techniczny na przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczony na rysunku planu. Minimalna odległość nowej zabudowy od kolektora deszczowego 5,0 m. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2. Działka numer 49 posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej ulicy Gryfińskiej będącej drogą publiczną zaliczaną do kategorii dróg powiatowych. 3. Na działce numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 (Dąbie 48) usytuowany jest parterowy budynek niemieszkalny, z częściowym podpiwniczeniem o powierzchni zabudowy: 80 m2. 4. Na działce numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 zlokalizowane są: a) czynny kolektor deszczowy Ø 1400, eksploatowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., którego właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Nabywca nieruchomości zapewni nieskrępowany dostęp służbom eksploatacyjnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do pasa technicznego o szerokości 6 mb, w którym znajduje się kolektor, w celu jego konserwacji, eksploatacji i naprawy, b) czynna magistrala wodociągowa Ø 250PE oraz dwa kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej 2xØ400, zlokalizowane w pasie technicznym objętym nieskrępowanym dostępem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do tych urządzeń. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wniosła o uwzględnienie w toczącym się postępowaniu wszelkich obostrzeń przewidzianych prawem, jak też obowiązujących wytycznych określających minimalną odległość od zabudowy od skrajni opisanych powyżej urządzeń, która nie może być mniejsza niż: dla przewodu magistralnego – 2,0 m, dla kolektora tłocznego 3,0 m. Umową notarialną z dnia 25.05.2016 r. Repertoriom A Nr 1246/2016 na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i jej następców prawnych została ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu ujawniona w Dziale III KW NR SZ1S/00149625/5. c) infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. z o.o.: linia napowietrzna 0,4 kV, słup linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze skrzynką bezpiecznikową, d) infrastruktura podziemna telekomunikacyjna nie należąca do Orange Polska S.A. 5. Wzdłuż granicy działki numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 ułożony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal, wybudowany w 1977 r. Dla ww. gazociągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem dla ww. gazociągu wyznaczona została strefa kontrolowana, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci wybudowanych przed dniem 12.12.2001 r. szerokość strefy kontrolowanej zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1.0 m-30.0 m. Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1.0 m. PSG Sp. z o.o. w tej strefie kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie strefy kontrolowanej o szer. 1.0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonywania z operatorem sieci gazowej – Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Szczecinie. W strefie tej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, składować ziemi pochodzącej z wykopów, sadzić drzew, a prace ziemne w tej strefie należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 6. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 8. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 (Dąbie 48) - oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 9. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 10. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91 424 57 68, e-mail: wlisew@um.szczecin.pl www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Wanda L. tel: (91) 424 57 68 wlisew@um.szczecin.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 766 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Szczecin gmina: Szczecin miejscowość: Szczecin ulica: Gryfińska

Podobne oferty w tej lokalizacji