Działka 86427,0m2, Szczawno-Zdrój
9 600 zł 0,11 zł/m2

POWIERZCHNIA

86 427 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

URMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz.1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490), zarządzenia nr 77/2019 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 26.06.2019 r. OGŁASZA rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działa nr 769/9 o powierzchni 8,6427 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/000pokaż telefon. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLVI/22/02 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 24 maja 2002 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 135, poz. 1868 z dnia 25.06.2002 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem AG – teren aktywizacji gospodarczej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: „grunty orne: RIIIb o pow. 4,9671 ha, RIVa o pow. 0,9435 ha, łąki trwałe: ŁIII o pow. 2,7321 ha Cena wywoławcza nieruchomości: 9.600.000,- zł + podatek VAT 23% Zaliczka: 600.000,- zł Rokowania odbędą się w dniu 5 stycznia 2022 roku o godz.12:00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1. Wpłata zaliczki w wysokości 600.000,- zł (słownie: sześćset tysięcy złotych/ na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 50pokaż telefon. Zaliczka winna zostać uznana na rachunku gminy w dniu 29 grudnia 2021 r. 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej zgłaszającego, nie później niż 29 grudnia 2021r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 769/9 w Szczawnie-Zdroju NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 05.01.2022 r. GODZ. 12:00” Oferta powinna zawierać: • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, • datę sporządzenia zgłoszenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej - dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, • proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, • kopię dowodu wpłaty zaliczki, • wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, • uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową), • zainteresowani mogą brać udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), obowiązany jest dołączyć zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. • koszty transakcji ponosi strona kupująca, • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na równe miesięczne, kwartalne bądź roczne raty, na czas nie dłuższy niż 2 lata. Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczany jest podatek Vat, nie podlega on rozłożeniu na raty. Pierwsza rata warz z podatkiem Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Preferowana jest wpłata jednorazowa. • w dniu 23 kwietnia 2018 Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLIX/23/18 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 2351) • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 05.05.2021 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, • dojazd do nieruchomości od ul. Szczawieńskiej, • działka posiada pełne uzbrojenie w media, • lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIIIb, RIVa, ŁIII nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1161). • zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję, • nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach zorganizowanych w dniach: 29.07.2021 r. 15.10.2021 r. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona. Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 8pokaż telefon, Szczawno-Zdrój 2021-10-27 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37
Numer oferty: 31430/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Szczawno-Zdrój

Podobne nieruchomości