Działka 7022 m2, Świlcza
542 000 zł 77,19 zł/m2
Kontakt

Działka przemysłowo-handlowa na sprzedaż Świlcza - 7022 m2

77,19 zł/m2 542 000

Szczegóły

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Świlcza
Cena:

542 000 zł

Cena za m2
77,19 zł/m2
Rodzaj działki:
przemysłowo-handlowa
Numer oferty:
26702/3186/OGS
Powierzchnia całkowita:
7 022 m2
Powierzchnia działki:
7 022 m2
Ogrodzenie działki:
inne

Opis oferty

RGP.6840.10.2019 WÓJT GMINY ŚWILCZA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świlcza Oznaczenie nieruchomości: działki nr 1079/26 i 1079/32 o łącznej powierzchni 0,7022 ha, w tym: RIIIb – 0,7022 ha w całości, objęte księgą wieczystą RZ1Z/000pokaż telefon. Cena wywoławcza: 542 000,00 zł. netto Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr RZ1Z/000pokaż telefon. Dział III wpis ujawniony w tym dziale nie dotyczy przedmiotowych działek Dział IV wolny od wpisów Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca kompleks działek o numerach ewidencyjnych: 1079/26 i 1079/32 o łącznej powierzchni 0,7022 ha położonych w Świlczy, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Świlcza. Dla przedmiotowych działek, założona została księga wieczysta RZ1Z/000pokaż telefon, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna. Kształt działek zwarty, regularny. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przeznaczone do zabudowy i nieruchomości niezabudowane. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XVII/124/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia MPZP nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna W. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1961) oraz jego zmianą podjętą uchwałą Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3001 z dnia 9 września 2016r.) działki 1079/26 i 1079/32 leżą w obszarze oznaczonym na rysunku planu sygnaturą 1PU- zabudowa techniczno-produkcyjna, w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na co, wraz ze sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa, przejazdu, przechodu i przejścia po terenie nieruchomości gruntowych położonych w Świlczy, składających się z działki nr 1079/1, o pow. 0,24 ha objętej KW RZ1Z/000pokaż telefon i nr 1079/30 o pow. 0,1497 ha objętej KW RZ1Z/000pokaż telefon. Służebność ustanawia się na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1079/26 i 1079/32 w oparciu o uchwałę nr VIII/79/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2019r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął zgodnie z wywieszonym wykazem dnia 14-05-2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 04-08-2020r. o godz. 13:00 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C.. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 54 000,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza Nr 92 9159 10pokaż telefon w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,wadium - działki nr 1079/26 i 1079/32 Świlcza” w terminie do 28.07.2020r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Świlcza. 1) Nabywca nieruchomości związany będzie terminem jej zagospodarowania poprzez udokumentowanie przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu - w terminie do 31.12.2022r. od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę ww. terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto. 2) Nabywca podda się egzekucji tej kary w akcie notarialnym sprzedaży na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. (Dz. U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.). Możliwość naliczenia przez Gminę Świlcza wyżej określonej kary umownej zostanie ponadto zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto. W przypadku przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) właściciela(i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kara umowna ciąży nadal na nabywcy. 3) Niezależnie od kary umownej określonej w pkt 1, w przypadku zwłoki nabywcy, a także jego następców prawnych, w zakończeniu budowy, Gmina Świlcza zastrzeże sobie prawo odkupu tej nieruchomości do 5 lat od daty jej sprzedaży, po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o należne jej a dotychczas nie wyegzekwowane kary umowne, o których mowa w pkt. 1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej. W przypadku prawa odkupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.). 4) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5) Wraz ze sprzedażą nieruchomości jej nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych poszczególnych mediów, polegającą m.in. na prawie wejścia na teren nieruchomości składającej się z działek 1079/26 i 1079/32 o łącznej pow. 0,7022 ha położonej w Świlczy, celem rozbudowy niezbędnych urządzeń służących do przesyłu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz wykonania przyłączy do tych urządzeń dla kolejnych odbiorców, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, napraw, konserwacji i modernizacji przewodów i urządzeń. 6) Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Gminy Świlcza, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej po terenie działek 1079/1 i 1079/30 jednorazowej opłaty w wysokości: 2 298,00 zł. + 23% VAT w wysokości 528,54 zł. tj. 2 826,54 zł. brutto, oraz ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT, płatnej jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. 7) W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Świlcza. 8) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości. 9) Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy. 10) Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; 36-072 Świlcza 168, pok. 8, tel. 17-8pokaż telefon, ze względu na wprowadzony stan epidemii w pon. godz. od 7:30 –15:30, wt.-ptk. 7:30 – 15:00. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu. Wójt Gminy Świlcza ( - ) mgr inż. Adam Dziedzic Kontakt: Urząd Gminy Świlcza tel: (17)pokaż telefon
Numer oferty: 26702/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

542 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Świlcza

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)