To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Świlcza

Działka na sprzedaż Świlcza,

259 m2
7 500 PLN 29 zł/m2
Opis
Świlcza, 06-04-2020r. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn. zm.). Wójt Gminy Świlcza odwołuje: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świlcza, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 372/14 o pow. 0,0259 ha położoną w miejscowości Trzciana, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00074510/3, wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2020 roku na godz. 13:30; przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świlcza, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 372/15 o pow. 0,0265 ha położoną w miejscowości Trzciana, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00074510/3, wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2020 roku na godz. 14:00; Przyczyną odwołania przetargu jest występujące na terenie Polski zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świlcza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza oraz w prasie o zasięgu lokalnym. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony. Z up. WÓJTA ( - ) mgr inż. Sławomir Styka ZASTĘPCA WÓJTA RGP.6840.25.2019 WÓJT GMINY ŚWILCZA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trzciana Oznaczenie nieruchomości: 372/14 o powierzchni 0,0259 ha, w tym: Ps II – w całości, posiada księgę wieczystą RZ1Z/00074510/3. Cena wywoławcza: 7 500,00 zł. brutto Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr RZ1Z/00074510/3. Dział III Służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu począwszy od drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 373/1 pasem szerokości 2 metrów przez działkę nr 372/14 położoną w Trzcianie wzdłuż północnej granicy z działką 372/13 oraz pasem szerokości 2 metrów przez działkę 372/13 położoną w Trzcianie wzdłuż południowej granicy z działką 372/14, a następnie pasem szerokości 4 metrów przez działkę 372/13 wzdłuż całej wschodniej granicy z działką nr 367/2 oraz wzdłuż wschodniej granicy z działką nr 367/1 w kierunku północnym na odległości 4,5 metra, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 367/1, nr 367/2 i nr 368 położonych w Trzcianie Dział IV wolny od wpisów Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 372/14 o powierzchni 0,0259 ha, w tym: Ps II – w całości, objęta KW RZ1Z/00074510/3 położona jest w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna. Teren działki płaski, zwarty, regularny. Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną, najbliższe otoczenie stanowi grunt zabudowany przepompownią ścieków, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz grunty uprawiane rolniczo. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza, działka leży w terenie oznaczonym symbolem RE-UT – teren o podstawowej funkcji ekologicznej z dopuszczeniem zainwestowania turystyczno – rekreacyjnego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął zgodnie z wywieszonym wykazem dnia 22-01-2020r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 750,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza Nr: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,wadium - działka 372/14 Trzciana” w terminie do 15 kwietnia 2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Świlcza, sala posiedzeń - parter. Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można uzyskać w pon. 7:30 – 17:30, wt. – ptk 7:30 – 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8, tel. ( 17 ) 86-70-124. Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora, wadium przepada na rzecz Gminy Świlcza. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu. Wójt Gminy Świlcza ( - ) mgr inż. Adam Dziedzic Kontakt: Urząd Gminy Świlcza tel: (17) 86-70-124 a.niemier@swilcza.com.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
259 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Rzeszowski gmina: Świlcza miejscowość: Świlcza

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 750m2 działka Zawały
działka Zawały

Zapraszam do zapoznania z ofertą sprzedaży działek z aktualnymi warunkami zabudowy w miejscowości Zawały. Dobry dojazd do działek, w okolicy nowe domy jednorodzinne. Cena za 1m2 to 42zł. Łącz...

Działka na sprzedaż, Zawały
31 500 zł
750 m2 42 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 8256m2 działka Toruń, Kanałowa
działka Toruń, Kanałowa

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej, zatwierdzonym uchwałą nr 930/18 Rady Mia...

Działka na sprzedaż, Toruń
1 450 000 zł
8256 m2 176 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1632m2 działka Czarne Błoto
działka Czarne Błoto

Atrakcyjne działka w Czarnym Błocie w dobrej cenie!! Malowniczo położona działka o powierzchni około 1632m2. Dookoła przyjemny las oraz łąki. Przyległy teren uzbrojony w wodociąg i prąd. Dzi...

Działka na sprzedaż, Czarne Błoto
70 000 zł
1632 m2 43 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1638m2 działka Czarne Błoto
działka Czarne Błoto

Atrakcyjne działka w Czarnym Błocie w dobrej cenie!! Malowniczo położona działka o powierzchni około 1638m2. Dookoła przyjemny las oraz łąki. Przyległy teren uzbrojony w wodociąg i prąd. Dzi...

Działka na sprzedaż, Czarne Błoto
70 000 zł
1638 m2 43 zł/m2