Działka 1031,0m2, Świętochłowice, al. Parkowa
200 000 zł 193,99 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 031 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wywieszono na tablicy urzędowej 25.11.2021 r. Zdjęto z tablicy urzędowej 14.01.2022 r. Świętochłowice, dnia 25 listopada 2021 r. MK.6840.15.2021.GP Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 547/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy Al. Parkowej 11 w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4036/1, o powierzchni 0,1031 ha (1031,00 m2), objętej księgą wieczystą nr KA1C/000pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV w/w KW wolne od wpisów. Nieruchomość jest położona w województwie śląskim, powiat M. Świętochłowice, miejscowość Świętochłowice, w rejonie Kąpieliska „Skałka” – przy Alei Parkowej 11. Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, na północ od strefy centralnej, w niewielkim oddaleniu od granicy z Chorzowem. Działka niezagospodarowana, ze znajdującą się na niej zielenią nieurządzoną, samosiejkami i krzewami. Działka gruntu o foremnym kształcie, wydłużonym (romb), posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w niewielkim oddaleniu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe oraz skomunikowanie z węzłem Drogowej Trasy Średnicowej. Nieruchomość częściowo ogrodzona. W granicach nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, brak jest wody, kanalizacji, gazu, sieci grzewczej. Brakujące media są dostępne przy standardowych nakładach inwestycyjnych. 2. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe, podjętym Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice Nr V/38/15 z dnia 28.01.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6 lutego 2015 r. poz. 600). Według zapisów wspomnianej Uchwały nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jednostką S.5US, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej - uslugi sportu i rekreacji. Przeznaczenia dopuszczalne: usługi handlu i gastronomii. 3. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 i nie został rozstrzygnięty. Drugi przetarg odbył się w dniu 10 września 2021 r. o godz. 10:00. Trzeci przetarg odbył się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 4. Cenę wywoławczą do IV przetargu ustala się w wysokości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100). Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług wg stawki na dzień nabycia. 5. Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 6. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski SA nr 73 1020 23pokaż telefon do dnia 10 stycznia 2022 r. z dopiskiem: „MK/2021/wadium do IV przetargu – Al. Parkowa 11”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu: 1) Pisemne zgłoszenie (druk do pobrania na stronie BIP Świętochłowice) uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści: - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”; - „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”; - „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”. 2) Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 11. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO Bank Polski SA nr 70 1020 23pokaż telefon wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca. 14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). 15. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 16. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na stronie Monitora Urzędowego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54. 17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 112, tel. 32 pokaż telefon. Z up. Prezydenta Miasta I Z-ca Prezydenta Miasta / - / Sławomir Pośpiech Kontakt: Urząd Miasta Świętochłowice tel: 32 pokaż telefon
Numer oferty: 31654/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Świętochłowice, al. Parkowa

Podobne nieruchomości