Działka 3602,0m2, Świętochłowice
220 000 zł 61,08 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 602 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wywieszono na tablicy urzędowej: 1 czerwca 2021r. Zdjęto z tablicy urzędowej: 2 lipca 2021r. Świętochłowice, 1 czerwca 2021 r. MK.6840.74.2020.GP Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 270/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętochłowicach, w rejonie ul. Śląskiej, ul. Wojska Polskiego, ROD „Gwarek” i na obrzeżu osiedla Podgórze Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej w województwie śląskim, powiat M. Świętochłowice, gmina Świętochłowice, miejscowość Świętochłowice, w rejonie ul. Śląskiej, ul. Wojska Polskiego, ROD „Gwarek” i na obrzeżu osiedla Podgórze, w dzielnicy Zgoda. Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 1104/229, o pow. 3 602 m2, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa G.269, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/000pokaż telefon. 2. Teren oferowanej nieruchomości jest niezagospodarowany, o zmiennym ukształtowaniu powierzchni. Działka gruntu jest kształtem zbliżona do rombu, o zmiennej konfiguracji. W części zadrzewiona i zakrzaczona – porośnięta samosiejkami. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieużytków, terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych, terenów zieleni i ogródków działkowych. Spore oddalenie od przystanków komunikacji publicznej. W okolicach nieruchomości przebiegają magistrale: wodna i gazowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Dla samej nieruchomości brak doprowadzonych przyłączy. 3. Działy III oraz IV księgi wieczystej KW nr KA1C/000pokaż telefon są wolne od wpisów. 4. Bezpośredni dostęp do dróg publicznych nie jest uregulowany – brak urządzonych dróg dojazdowych, brak przysługujących praw dojścia i dojazdu opisanych w I dziale księgi wieczystej. Gmina oświadcza, że na wniosek nabywcy zostanie ustanowiony dostęp do drogi publicznej przez nieruchomości gminne w postaci odpłatnej służebności przejazdu i przechodu. 5. Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W myśl zapisów Studium nieruchomość znajduje się w strefie opisanej jako A.3.3/1.U1, dla której przeznaczenie podstawowe określono jako tereny usług. 6. Cenę wywoławczą do trzeciego przetargu ustala się w wysokości 220 000,00 zł netto/brutto (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Do wartości nieruchomości nie będzie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 7. Gmina nie będzie zastrzegała w umowie, wobec nabywcy nieruchomości, żadnych postanowień związanych z terminem zagospodarowania nieruchomości. 8. Pierwszy przetarg odbył się 24 marca 2021 r. i zakończył wynikiem negatywnym. Drugi przetarg, zaplanowany na dzień 4 czerwca 2021 r. został odwołany z powodu wyznaczenia przez Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia wolnego od pracy w dniu 4 czerwca 2021 r. 9. Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 10. Wadium w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 23pokaż telefon do dnia 28 czerwca 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego), z dopiskiem: „MK/2021/wadium do przetargu, działka nr 1104/229”. 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu: 1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści: - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”, - „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”, - „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”. 2) Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 13. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 15. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 23pokaż telefon wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 16. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 17. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca. 18. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). 19. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 20. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54. 21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 pokaż telefon. Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice I Z-ca Prezydenta Miasta /-/ Sławomir Pośpiech Kontakt: Urząd Miasta Świętochłowice tel: 32 pokaż telefon
Numer oferty: 29719/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Świętochłowice

Podobne nieruchomości