Działka 1086,0m2, Świdnik
217 200 zł 200 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 086 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza ponownie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako: 1. dz. nr 1450/3 o pow.1086 m2, położona w Świdniku przy zbiegu ul. Miętowej 1 i Krańcowej 25, 2. dz. nr 1450/4 o pow. 2268 m2, położona w Świdniku przy ul. Krańcowej 27, 3. dz. nr 1450/8 o pow. 1441 m2, położona w Świdniku przy ul. Kminkowej 3, 4. dz. nr 1450/10 o pow. 1200 m2, położona w Świdniku przy ul. Kminkowej 4, 5. dz. nr 1450/11 o pow. 1260 m2, położona w Świdniku przy ul. Anyżowej 3, dla których Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/000pokaż telefon. Wyżej opisane działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działek dobry. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do najbliższego przystanku komunikacji kolejowej oraz samochodowej jest około 300 m a do lotniska około 3000 m. Uzbrojenie techniczne terenu, w którym położone są ww działki: sieć energetyczna, wodociągowa, gazownicza i kanalizacji sanitarnej. Cena wywoławcza: 1. dz. nr 1450/3 - 217 200,00 zł 2. dz. nr 1450/4 - 453 600,00 zł 3. dz. nr 1450/8 - 288 200,00 zł 4. dz. nr 1450/10 - 240 000,00 zł 5. dz. nr 1450/11 - 252 000,00 zł. Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej działki. Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020pokaż telefon 0013 8495 w terminie do dnia 24 września 2021 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu działek na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16 sierpnia 2021 r. Na sprzedaż przedmiotowych działek zostały przeprowadzone dwa przetargi: pierwszy 07 sierpnia 2020 r. i drugi 22 października 2020 r. W Kw nr LU1I/000pokaż telefon, w dziale III- obciążenia- figurują wpisy: służebności przejazdu i przechodu przez działki nr 1457/8,1457/10,1457/13,1457/17 i 1457/26 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek powstałych na skutek podziału geodezyjnego działki nr 1451, służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 1466/6 oraz podłączenia wszelkich mediów na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1466/7 oraz służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 1466/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1466/8, z tym, że wykonywanie tych służebności jest ograniczone wyłącznie do wskazanych działek nr : 1457/8, 1457/10, 1457/13, 1457/17, 1457/26, 1466/6 i 1466/5, na których zostały urządzone drogi publiczne przez Gminę Miejską Świdnik jako ich właściciela. Działki nr 1450/3, 1450/4, 1450/8, 1450/10 i 1450/11 są wydzierżawione na cele rolnicze. Umowa dzierżawy zawarta do dnia 30 kwietnia 2022r. Wydanie nieruchomości w posiadanie nabywcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w sali obrady Rady Miasta Świdnik(na parterze), w dniu 30 września 2021 r.: 1. dz. nr 1450/3 - godz.9:00 2. dz. nr 1450/4 - godz.10:00 3. dz. nr 1450/8 - godz.11:00 4. dz. nr 1450/10 - godz.12:00 5. dz. nr 1450/11 - godz.13:00 W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej: 1.Dowód wniesienia wadium (oryginał). 2.Dokument tożsamości 3.Osoby prawne dokumenty potwierdzające status prawny uczestnika przetargu oraz sposób reprezentacji. 4.Uczestnicy biorący udział w przetargu przez pełnomocnika zobowiązani są przedłożyć dokumenty świadczące, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu. 5.Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego. 6.Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 7.Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu. Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl, www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.monitorurzedowy.pl a także na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 04. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w godzinach pracy urzędu, tel. (81)pokaż telefon, e-mail: . Kontakt: Urząd Miasta Świdnik tel: (81)pokaż telefon
Numer oferty: 30828/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Świdnik

Podobne nieruchomości