To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, wielicki, Sułków

Działka na sprzedaż Sułków,

1384 m2
276 000 PLN 199 zł/m2
Opis
| Do sprzedaży działka SUŁKÓW! Do sprzedaży działka o powierzchni 1384 m2 za cenę 276 000 zł! Działka zbliżona w kształcie do prostokąta 54 m x 26 m. W pobliżu nieruchomości media: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Lokalizacja: cicha i spokojna okolica, w bliskiej odległości znajduje się przystanek MPK, niedaleka odległość do Wieliczki, w pobliżu nieruchomości sklepy, szkoła oraz przedszkole. Działa oznaczona na MPZP jaki: 23. MN.2 Podstawowym przeznaczeniem terenów MN.2 jest: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej funkcjonalnie z nią związane, w tym: a) budynki garażowe i gospodarcze, b) zieleń przy obiektach, c) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, d) obiekty małej architektury, e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce; 2) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. e); 3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Określa się zakres usług zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10 z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała BRK S.A. 2016 31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar B poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska. 5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów: 1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania - stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego; 2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 40%; 3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 60%; 4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 600 m², przy czym nie dotyczy to działek zabudowanych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę; 5) szerokość nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18 m; 6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt. 4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek; 7) istniejące działki wydzielone przed wejściem w życie niniejszej uchwały lub wydzielone na podstawie przepisów odrębnych, których minimalne parametry (powierzchnia i szerokość) są mniejsze niż ustalone w pkt 4 i pkt 5 mogą być zabudowane, jeżeli ich zabudowa nie naruszy Prawa budowlanego oraz pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w planie; 8) wysokość budynków nie może przekraczać: a) 11 m dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych, b) 5 m dla budynków garażowych; 9) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane w pkt. 8, ich rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości; 10) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej; 11) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów o spadkach poniżej 35° i z dopuszczeniem innej formy i kształtu dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu; 12) jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce ciemnej; 13) kolorystykę elewacji należy stosować w barwach jasnych, stonowanych; 14) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy na zasadach określonych dla terenów MN.2; 15) dla terenów MN.2 położonych w obrębie osuwiska aktywnego, okresowo - aktywnego, nieaktywnego oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - obowiązują zapisy zawarte w §14 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e oraz zapisy zawarte w §27 ust. 3 pkt 1, 2, 3. 6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MN.2 należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II. Uchwała dotycząca miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego MPZP Zapraszamy do kontaktu: Stanisław Irzyk 509-907-533 ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: w ulicy | Gaz: w drodze dojazdowej | Woda: w ulicy | Dojazd: droga gruntowa | Otoczenie: działki niezabudowane | Kanalizacja: brak | Komunikacja publ.: MPK | Odległość od centrum [m]: 750 | Odl. do sklepu [m]: 550 | Odl. do szkoły [m]: 3000 | Odl. do przedszkola [m]: 3000 | Wymiary działki [m]: 54 m x 26 m. | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: PROSTOKĄT | Kształt działki: prostokąt | Ogrodzenie działki: brak | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | virgo.galapp.net/Moduly/Virgo/virOfertaDrukuj.aspx?numid=6037406&id=F4F43594BF ::KONTAKT DO AGENTA | Stanisław Irzyk | +48 509-907-533 | staszek@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 384 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: wielicki gmina: Wieliczka miejscowość: Sułków

Podobne oferty w tej lokalizacji