To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Stare Budkowice

Działka na sprzedaż Stare Budkowice,

1017 m2
53 737 PLN 53 zł/m2
Opis
Murów, dnia 13 lipca 2021 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i § 6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) WÓJT GMINY MURÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości: L.p.: 1. Nr działki/km.: 1054/66 km. 4 Nr KW: OP1U/00025879/3 Pow. m2: 1017 Położenie: Stare Budkowice Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Stare Budkowice. Lokalizacja nieruchomości w środkowej strefie wsi, na terenie pomiędzy ulicami Ogrodową i Młyńską, na których wydzielono działki pod projektowaną dzielnicę mieszkaniową. Sąsiedztwo stanowią zabudowania o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, gospodarczej, działek gruntowych niezabudowanych oraz pola uprawne. Dojazd do działki zaprojektowano drogą wewnętrzną na działce nr 1040/66 od ul. Ogrodowej o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości równy. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Działka niezagospodarowana, porośnięta, nadaje się do zabudowy. Sieć wodociągowa istnieje w ulicy Ogrodowej, w której też wykonywana jest aktualnie kanalizacja sanitarna z możliwością przyszłego uzbrojenia w media podstawowe jak też i powstanie niezależnego bezpiecznego osiedla domków jednorodzinnych. Położenie działki we wsi z dogodnym dostępem do obiektów handlowo-usługowych czy użyteczności publicznej. Opis użytków: RV- 0,1017 [ha]. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Stare Budkowice działka oznaczona jest symbolem: „07RM” – co stanowi tereny zabudowy zagrodowej. Wartość sprzedaży zł: 53 737,00 zł Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów- Zagwiździe, ul. Lipowa 68. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (druk dostępny na miejscu w urzędzie). Wadium w wysokości 5 280,00 zł może być wniesione w pieniądzu - do dnia 26 sierpnia 2021 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Murów – Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu winni: - posiadać dowód wpłaty wadium, - legitymować się dowodem osobistym, - osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot, - w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo) na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Dodatkowe informacje dot. przetargu na ww. nieruchomość można uzyskać tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów- Zagwiździe, ul. Lipowa 68 lub telefonicznie (77) 42 14 034, kom. +48 508 670 872. Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wójt /-/ Michał Golenia Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Murów w terminie od 13.07.2021 r. do 20.08.2021 r. Kontakt: Urząd Gminy Murów tel: (77) 42 14 034 ug@murow.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 017 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opolski gmina: Murów miejscowość: Stare Budkowice