To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Stalowa Wola

Działka na sprzedaż Stalowa Wola,

3998 m2
280 000 PLN 70 zł/m2
Opis
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.2.2020 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI na podstawie: 1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), 2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), 3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LV/790/13 z dnia 29 listopada 2013 r., Nr VIII/97/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Nr LXXVI/1007/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 4) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 331/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 1-Charzewice w Stalowej Woli przy ul. Jodłowej oznaczona jako działka nr 1740/108 o pow. 0,3998 ha objęta księgą wieczystą KW TB1S/00011846/2, cena wywoławcza – 280.000,00 zł + 23%VAT - wadium 28.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski II w Stalowej Woli działka położona jest obszarze oznaczonym symbolem; 1U(ZP, UK) - tereny usług publicznych i komercyjnych. 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2-Rozwadow w Stalowej Woli przy ul. Tysiąclecia oznaczona jako działki nr 1217/30 i 1224/17 o łącznej pow. 0,2637 ha objęta KW TB1S/00012455/1, cena wywoławcza – 216.000,00 zł + 23%VAT - wadium 22.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski I w Stalowej Woli działki położone są obszarze oznaczonym symbolem; 18U/ZP - tereny usług oraz zieleni urządzonej. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 6-Hsw, Lasy Państwowe w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego oznaczone jako działki: 3) Nr 102/731 objęta KW TB1S/00055955/9 i 102/733 objęta KW TB1S/00055954/2 o łącznej pow. 0,7245 ha użytek Ls w całości, cena wywoławcza – 385.000,00 zł + 23%VAT wadium 39.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem: P18- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 4) Nr 102/736 i 102/740 objęta KW TB1S/00055954/2 o łącznej pow. 0,8029 ha użytek Ls w całości, cena wywoławcza – 416.000,00 zł + 23%VAT wadium 42.000,00 zł. 5) Nr 102/737 i 102/741 objęta KW TB1S/00055954/2 o łącznej pow. 0,8042 ha użytek Ls w całości, cena wywoławcza – 421.000,00 zł + 23%VAT wadium 43.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli działki nr 102/736 i 102/737 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: P18 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Stalowej Woli działki nr 102/740 i 102/741 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: 2PU- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce 102/734 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 7, sala nr 17, dnia 5 lipca 2021 roku godz. 10.°° Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości. - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, oryginału właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 29 czerwca 2021 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Działka 1217/30 i 1224/17 obr. 2-Rozwadów będzie obciążona nieodpłatną służebnością przesyłu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz prawem dojścia do istniejącego przyłącza kanalizacji w celu prowadzenia przeglądów, bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacji, usuwania awarii, naprawy i modernizacji oraz Nabywca nie będzie mógł wykonywać budowli w odległości 1,5 m od istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Pozostałe nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na nich żadne zobowiązania. Działki nr 102/731 i 102/733 obr. 6, 102/736 i 102/740 obr. 6, 102/737 i 102/741 obr. 6 (użytek Ls w całości) zbywane są wraz z drzewostanem i wymagają wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej należy uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Lasom Państwowym służy prawo pierwokupu działek nr 102/731 i 102/733 obr. 6, 102/736 i 102/740 obr. 6, 102/737 i 102/741 obr. 6 na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463). Sposób zagospodarowania nieruchomości określają w/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stalowej Woli. Wersja elektroniczna planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem: http//bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości w poz. 2) w dniu 6 marca 2020 r. dla działek w poz. 1, 3-5) w dniu 27 czerwca 2019 r. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką VAT na podstawie art.41 ust. 1 w związku z art.146a pkt. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Monitorze Urzędowym i w Tygodniku Sztafeta. Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 32 ul. Wolności 9 tel. 0-15 6433455. PREZYDENT MIASTA Lucjusz Nadbereżny Kontakt: Urząd Miasta Stalowa Wola tel: (15) 643 34 55 um@stalowawola.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 998 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Stalowowolski gmina: Stalowa Wola miejscowość: Stalowa Wola

Podobne oferty w tej lokalizacji