Działka 7634,0m2, Sosnowiec
1 100 000 zł 144,09 zł/m2

POWIERZCHNIA

7 634 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA IDEALNA POD INWESTYCJE Oferujemy na sprzedaż działkę przemysłową usytuowaną w Sosnowcu o powierzchni 7634m2 WAŻNE: * media (doprowadzona woda i ppoż, prąd w trakcie przygotowania) * doskonale skomunikowana z drogą szybkiego ruchu (900m do zjazdu na trasę) * w najbliższym otoczeniu magazyny, firmy logistyczne  * na terenie działki znajduje się skarpa która może umożliwić wjazd do budynku na różnych poziomach. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania - B.16U, B.KK 4a,  Dla terenów kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: B.KK 4a określa się: Przeznaczenie: Teren linii kolejowej towarowej, w tym: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcjonowaniem linii kolejowej. Ustalenia: - zachowanie z możliwością prowadzenia robót budowlanych oraz bieżącej konserwacji towarowej linii kolejowej, - możliwość rozbudowy systemu towarowych linii i bocznic kolejowych. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B.16 U i B.16a U określa się: Przeznaczenie: Teren usług, w tym: - obiekty i urządzenia zaplecza technicznego i socjalno-administracyjnego, - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia budowlane, - drogi dojazdowe i wewnętrzne, - zieleń urządzona. Ustalenia: - realizacja obiektów o funkcji usług komercyjnych o parametrach: • wysokość zabudowy: do 20,0 m nad poziom terenu - możliwe odstępstwa od tej zasady w przypadku konieczności realizacji obiektów technicznych takich jak: kominy, maszty itp., których wysokość nakazują warunki techniczne i technologiczne ich funkcjonowania; • dachy budynków: płaskie lub o kącie nachylenia połaci od 150 do 450 • intensywność zabudowy obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi - nie więcej niż 0,6, - tymczasowa obsługa komunikacyjna (funkcjonująca do czasu realizacji węzła dróg: B.KD1 S 2x3 i B.KD2 G 2x2) poprzez skrzyżowanie drogi ekspresowej B.KD1 S 2x3 z drogą B.KD3 G 1x2, - docelowa obsługa komunikacyjna - wyłącznie poprzez układ dróg lokalnych oznaczonych symbolem B.KD14 L 1x2, mający powiązanie z drogą oznaczoną symbolem B.KD2 G 2x2, która poprzez węzeł z drogą oznaczoną symbolem B.KD1 S 2x3, zapewnia powiązanie z tą drogą ekspresową, - realizacja dojazdów i innych elementów obsługi komunikacyjnej, w tym placów manewrowych i stanowisk parkingowo-garażowych w ilości zapewniającej prawidłową obsługę funkcji w obszarze własnej działki, zgodnie ze wskaźnikami zapisanymi w § 11 p. 6 niniejszej uchwały, - realizacja zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej, zlokalizowanej w rejonie dróg publicznych, - zachowanie min. 15% powierzchni wyznaczonej liniami rozgraniczającymi jako biologicznie czynnej, - obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w § 10 p. 2.6 niniejszej uchwały, - dla lokalizacji obiektów kubaturowych ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, - nie ustala się szczegółowych warunków podziału na działki budowlane. Zakazy: - lokalizacja funkcji i obiektów nie związanych z ustalonym przeznaczeniem.
Numer oferty: 337242
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Dominika Więcławik

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sosnowiec

Podobne nieruchomości