Działka 1100,0m2, Słupno
389 000 zł 353,64 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 100 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

UWAGA : Powierzchnia działki wynosi 1300 m plus udział w drodze 176 m. W obowiązującym MPZP planowana droga na którą trzeba oddać 200m z działki. Działka budowlana z domem z lat 60 tych. Dom składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i werandy. Ogrzewanie gazowe + kotłownia. UWAGA : Powierzchnia działki wynosi 1300 m plus udział w drodze 176 m. W obowiązującym MPZP planowana droga na którą trzeba oddać  200m z działki. Media miejskie gaz, woda i prąd, szambo.Dojazd drogą utwardzoną. Posesja ogrodzona. Do szkoły podstawowej ok.1 km.Przystanek autobusowy ok 100 m, linia 738. Polecam!!! Tylko u nas!!! Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca o charakterze miejskim lub willowym 1. Przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą o charakterze miejskim lub willowym oznacza się symbolem MN2 na rysunku planu w skali 1:5000 oraz na częściach A, B, C, D, E i F rysunku planu w skali 1:1000. 2. Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, jeżeli w wyniku podziałów własnościowych wydzielono działki zbyt wąskie dla lokalizacji zabudowy wolno stojącej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 3. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 2 kondygnacje. 4. Dopuszcza się realizację obiektów usługowych wbudowanych lub wolno stojących o uciążliwości nie przekraczającej granic działki budowlanej. 5. Zaleca się stosowanie dachów pochyłych oraz form architektonicznych zharmonizowanych z otoczeniem. 6. Zakazuje się realizacji budynków gospodarczych wolno stojących, z wyjątkiem garaży. 7. Zakazuje się budowy szklarni oraz prowadzenia hodowli roślinnej lub zwierzęcej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki. 8. Nakazuje się zachowanie co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 10. 9. Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów mieszkańców i użytkowników w granicach działki budowlanej. 10.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN2, położonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, określonych oznaczeniem graficznym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 4 i § 5. 11.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej MN2, położonych na obszarze objętym strefą ochrony Konserwatora Zabytków, obowiązują ustalenia § 4. 12.Dla terenów położonych w granicach części A, B, C, D, E i F planu w skali 1:1000 obowiązują ustalenia zapisane w rozdziale 12. 13.Dla terenów, dla których nie sformułowano szczegółowych zasad podziału na działki budowlane, obowiązują zasady wynikające z Działu II Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 46, z późniejszymi zmianami/. A construction plot with a house from the 1960s. The house consists of 2 rooms, kitchen, bathroom and veranda. Gas heating + boiler room. Plot 1300 m plus share on the road 176 m. City utilities gas, water and electricity. Sewage system septic tank. Access via a paved road. Fenced property. To primary school about 1 km. Bus stop about 100 m, line 738. I recommend !!! Only here!!!
Numer oferty: A-D110078
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Kinga Sokulska

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Słupno

Podobne nieruchomości