To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Skierniewice

Działka na sprzedaż Skierniewice,

1973 m2
252 000 PLN 128 zł/m2
Opis
Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Działkowej 1 w Skierniewicach Przedmiotem III przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki 1650/2 o powierzchni 0,1973 ha, położona przy ul. Działkowej 1 w Skierniewicach, obręb 3, stanowiąca własność Skierniewic – miasta na prawach powiatu. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/00014251/4. Działka oznaczona numerem 1650/2 jest niezabudowana i nieogrodzona. Ogrodzenie przebiega jedynie wzdłuż jej wschodniej granicy. Przy jej północnej i północno-zachodniej granicy rosną pojedyncze drzewa. W jej północnej części znajduje się obniżenie terenu. Wzdłuż granicy działki przebiega sieć energetyczna kablowa. Na powyższej działce istnieje stacja transformatorowa kontenerowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XLIV/147/2017 z dnia 23.11.2017 r. wymieniona wyżej działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3.224.U o przeznaczeniu terenu - zabudowa usługowa. Na przedmiotowej nieruchomości za zgodą Gminy Miasto Skierniewice PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi wybudowała stację transformatorową kontenerową (pow. stacji transformatorowej to 8,54 m² ) oraz sieć elektroenergetyczną kablową o dł.109 m celem zasilania obiektów Miasta. Cena wywoławcza : 252.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) podana cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wadium : 25.000,00 zł Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu. I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 28 stycznia 2020 r. II przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 01 lipca 2020 r. Zaleca się uczestnikom III przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych. Warunkiem uczestnictwa w III przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 26.11.2020 roku z dopiskiem „Wadium – działka nr 1650/2 – ul. Działkowa 1” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Osoby przystępujące do III przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w III przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego. III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.11.2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12, sala konferencyjna, I piętro Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w III przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania .Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1060 i poz 2175) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) 834-51-53 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w prasie codziennej ogólnokrajowej „Monitor Urzędowy”, na stronie głównej i BIP Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu, www.bip.um.skierniewice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice. PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice tel: (0-46) 834-51-50 umskier@um.skierniewice.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 973 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Skierniewice gmina: Skierniewice miejscowość: Skierniewice

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1374m2 działka Strobów, Skierniewice
działka Strobów, Skierniewice

Działka budowlana w Strobowie, blisko Skierniewic, z planem zagospodarowania i mediami. Główne atuty nieruchomości: • prestiżowa lokalizacja • cicha i spokojna okolica • piekny widok Działka jednor...

Działka na sprzedaż, Strobów
Do schowka
Zwiń
76 000 zł
1374 m2 55 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1680m2 działka Skierniewice, Skierniewice
działka Skierniewice, Skierniewice

Działka budowlana z mediami w Skierniewicach blisko Centrum Główne atuty nieruchomości: • doskonała komunikacja z centrum • bliskość komunikacji miejskiej • cicha i spokojna okolica Działka jednoro...

Działka na sprzedaż, Skierniewice
Do schowka
Zwiń
160 000 zł
1680 m2 95 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 800m2 działka Skierniewice, Skierniewice
działka Skierniewice, Skierniewice

Działka na Widoku 800 m2. Możliwość zabudowy szeregowej Główne atuty nieruchomości: • cicha i spokojna okolica • z dobrym dojazdem Działka rolna. Typ własności: Odrębna własność. Działka położo...

Działka na sprzedaż, Skierniewice
Do schowka
Zwiń
176 000 zł
800 m2 220 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 34000m2 działka Skierniewice
działka Skierniewice

Sprzedaż nie tylko dla rolnika!!!Pomogę w załatwieniu kupna przez nie rolnika. Sprzedam działkę rolną położoną w m.Mokra Prawa ok.400m od Skierniewic okolice Osiedla Starbacicha , okolice ogródków dz...

Działka na sprzedaż, Skierniewice
Do schowka
Zwiń
153 000 zł
34000 m2 5 zł/m2