To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Skarbimierz

Działka na sprzedaż Skarbimierz,

68314 m2
4 645 352 PLN 68 zł/m2
Opis
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży). 1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną i usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej, oraz zgodną z Planem Rozwoju Inwestycji dla obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”. 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6,8314 ha, położona w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, obręb ewidencyjny 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składająca się z działek gruntu: - nr 83/5 o powierzchni 3,1899 ha (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), - nr 83/6 o powierzchni 1,8208 ha (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), - nr 83/7 o powierzchni 1,8207 ha (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7, zwaną dalej „Nieruchomością”; 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na 4.645.352,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Nr 561 i wpłacenie wadium. 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 464.535,20 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 20/100) i płatne jest do dnia 25.07.2022 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 – tytuł przelewu: „Wadium SIWP 561”. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113 z późn. zm.), Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 9P - zabudowa produkcyjna, bazy, składy, magazyny. 7. Nieruchomość składająca się z działek nr ew. 83/5, 83/6 i 83/7, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej nr 102038 – ul. Opakowaniowa, dz. nr ew. 82, obręb Skarbimierz-Osiedle. 8. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu dzierżawy. 9. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 672). 10. Nieruchomość nie jest objęta planem rewitalizacji i nie jest położona w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 11. Na podstawie danych z ewidencji prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). Zgodnie z informacją Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów, na działce ewidencyjnej nr 83/5, obręb Skarbimierz-Osiedle nie znajdują się urządzenia melioracji wodnych. W przypadku rozpoznania w terenie niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej wymagane jest dokonanie zgłoszenia do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, jak również urządzeń melioracji wodnych (w tym ich budowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki), stosownie do artykułu nr 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 12. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 – tytuł przelewu: „SIWP 561”. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji. 13. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 26.07.2022 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 561. 14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 26.07.2022 r. o godz. 10:00. 15. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Skarbimierz, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 17. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.; b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b; d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu. 18. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia-Przetargi/Zamówienia. Kontakt: WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu tel: 74 664 91 64 invest@invest-park.com.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
68 314 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Brzeski gmina: Skarbimierz miejscowość: Skarbimierz

Podobne oferty w tej lokalizacji