To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Siechnice

Działka na sprzedaż Siechnice,

4746 m2
561 748 PLN 118 zł/m2
Opis
BURMISTRZ SIECHNIC Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990), § 2 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna, Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, Ogłasza na dzień 5 marca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: LP: 1. Nr KW: WR1O/00018041/2 nr działki: 264 obręb: Siechnice Pow. w (ha): 0,4746 Opis nieruchomości: Niezabudowana działka położona na północny zachód od centrum Siechnic, w odległości około 10 km od centrum Wrocławia, blisko drogi krajowej nr 94 oraz Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dojazd do nieruchomości ul. Zachodnią lub ul. Kościuszki, w części drogą asfaltową a w części drogą gruntową nieutwardzoną. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce występuje roślinność trawiasta oraz zakrzewienia. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi głównie zabudowa produkcyjno-usługowa oraz tereny inwestycyjne, niezabudowane. Sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa i elektroenergetyczna (w drodze) oraz gazowa w odległości ok. 170 m. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp: Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U, opisany jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, przeznaczony pod realizację wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń służących działalności: produkcyjnej, produkcyjno – usługowej, składowo – magazynowej, obsługę spedycji, handel hurtowy z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw, handel detaliczny o pow. do 2000 m², usługi o charakterze biurowym, rzemiosło usługowe, usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, usługi związane z wynajmem środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Przeznaczenie uzupełniające stanowi zieleń, drogi wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza netto [zł]: 561.748,00 Wadium [zł]: 56.175,00 Postąpienie [zł]: 5.617,00 Godz. przeprowadzenia przetargu: 9:00 Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia: Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy. 1. Przetarg odbędzie się 5 marca 2021 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 1 marca 2021 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona. 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu oraz postąpienie nie może wynosić mniej niż wartość podana w ogłoszeniu. 4. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 z późn.zm.) W dniu zamieszczenia ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 23%. 5. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 6. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) na wskazany numer konta. 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 9. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 11. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu jej zbycie, bądź obciążanie. 12. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 9:00 - 14:00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach tel. 71/786 09 63 lub w dowolnym terminie bez obecności pracownika UM w Siechnicach). 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 14. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ). 15. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 16. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 213 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. +48-71-786-09-63, www.siechnice.gmina.pl 17. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl. 18. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@umsiechnice.pl. 19. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania przetargowego, jak też dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią w związku z ww. postępowaniem i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianymi przepisami prawa. 20. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas trwania procesu przetargowego, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 21. Osoba podająca swoje dane posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Siechnice, dnia 21.12.2020 r. Burmistrz Siechnic © 2015 GISPartner, Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: Urząd Miejski w Siechnicach tel: +48-71-786-09-63 biuro@umsiechnice.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 746 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wrocławski gmina: Siechnice miejscowość: Siechnice

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1364m2 działka Groblice, Zacisze, Kolejowa
działka Groblice, Zacisze, Kolejowa

Oferujemy na sprzedaż duża ustawną działkę o pow. 1364 mkw świetnie nadająca się na pawilon handlowy w najbliższym otoczeniu nowo powstały sklep spożywczy Dino. Znakomite położenie logistyczne, niedal...

Działka na sprzedaż, Groblice
Do schowka
Zwiń
477 400 zł
1364 m2 350 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 10200m2 działka Iwiny
działka Iwiny

Działka dla inwestora 500m od granicy Wrocławia‼️ Na sprzedaż działka komercyjna, na działalności produkcyjnej, Duża działka ponad 10000 m2. Cena: 330 zł/mkw Do negocjacji Działka jest objęta Mi...

Działka na sprzedaż, Iwiny
Do schowka
Zwiń
3 672 000 zł
10200 m2 360 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 5100m2 działka Iwiny
działka Iwiny

Przedmiotem sprzedaży jest grunt położony w południowych okolicach Wrocławia, zaledwie 8 km od centrum miasta. Powierzchnia działki około 5100 m2. Grunt położony mniej niż 1 km od Wrocławia w Iwinach...

Działka na sprzedaż, Iwiny
Do schowka
Zwiń
2 040 000 zł
5100 m2 400 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1324m2 działka Kotowice, Główna
działka Kotowice, Główna

Zamieszkaj w zielonej enklawie w pobliżu Wrocławia, na obszarze Natura 2000! Na sprzedaż uzbrojona działka budowlana o powierzchni 1324 m2 w Kotowicach w gminie Siechnice. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działk...

Działka na sprzedaż, Kotowice
Do schowka
Zwiń
245 000 zł 238 000 zł
1324 m2 180 zł/m2